Társasházkezelés

A közösség részére adott ajánlatunkban foglaltak szerint ellátjuk a közös képviselő, a társasházkezelő tevékenységi körébe tartozó feladatokat, ideértve a társasház közös tulajdonba tartozó ingatlanrészeinek üzemeltetésével, karbantartásával és felújításával összefüggő szervezési és ellenőrzési feladatokat, valamint a társasház gazdálkodására vonatkozó javaslatok kidolgozását a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Társasházkezelési díjak

A társasházak különféle jellegének megfelelően a társasházkezelés díjának megállapítása az ingatlan egyedi jellemzőinek, az épületszerkezetek és berendezések műszaki állapotának, a közösség gazdálkodási igényeinek és pénzügyi helyzetének, valamint a folyamatban lévő jogi eljárások figyelembevételével történik.

Társasházkezelés díja 6-12 albetét esetén: 2 200 - 3 500 Ft/albetét/hónap

Társasházkezelés díja 13-25 albetét esetén: 2 000 - 3 000 Ft/albetét/hónap

Társasházkezelés díja 26-50 albetét esetén: 1 800 - 3 000 Ft/albetét/hónap

Társasházkezelés díja 51-75  albetét esetén: 1 600 - 2 500 Ft/albetét/hónap

Társasházkezelés díja 76-100 albetét esetén: 1 400 - 2 500 Ft/albetét/hónap

Társasházkezelés díja 100 albetét felett: 1 200 - 2 500 Ft/albetét/hónap

A társasházkezelés díja a közös képviselő, illetve a társasházkezelő tevékenységébe tartozó feladatok ellátásán kívül tartalmazza a társasház könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettségeinek, továbbá a társasház adókötelezettségeinek teljesítését, valamint a tulajdonosok részére egyenlegközlők készítését félévente vagy más gyakoriságban meghatározott időszakonként.

Társasház által bejelentett alkalmazott foglalkoztatása: 2 000 Ft/fő/hónap

▸ munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott magánszemélyek

▸ biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos bejelentések, kötelező adatszolgáltatások, nyilvántartások vezetése

Vállalkozási tevékenység végzésének különdíja: az elért nettó árbevétel 2 százaléka

▸ pl. közös tulajdonú ingatlanrész (hirdetőfelület, parkolóhely, üzlethelyiség, tárolóhelyiség, stb.) bérbeadása esetén

Karbantartási és felújítási munkák szervezése: az elvégzett munka ellenértékének 3 százaléka

▸ épületrészre kiterjedő jelentősebb karbantartási és felújítási munkák előkészítése, megszervezése, ellenőrzése és átvétele

Társasház közösség képviselete peres vagy hatósági eljárások során: 10 000 Ft/alkalom

▸ tárgyaláson való részvétel és felkészülés díjazása, amennyiben ügyvédi közreműködés igénybevétele nem szükséges

▸ főváros közigazgatási határán kívüli helyszínre történő utazás esetén az utazás költségeinek megtérítésével

Tartozások behajtásának sikerdíja: a teljesített fizetési kötelezettség 3 százaléka

▸ szerződésben meghatározott összeghatár feletti fizetési kötelezettségből keletkező tartozások biztosítása és behajtása

A tevékenységi különdíjak a közösséggel megkötött szerződésben meghatározott feltételek szerint vagy a közgyűlés által érvényesen elfogadott határozat tartalmának megfelelően kerülhetnek felszámításra.


A feltüntetett díjakra adómentesség következtében általános forgalmi adó alapesetben nem kerül felszámításra.

A közzétett tájékoztatás nem teljes körű, a honlapon megjelenített információ nem minősül konkrét ajánlattételnek.


Elérhetőségek

A személyes ügyintézés ideje:
munkanapokon 8-18 óra között

Telefon:  +36 1 445 2034

Telefax:  +36 1 700 2079

Mobiltelefon: +36 30 984 1576

Szabó Ádám

okleveles közgazdász,

társasházkezelő, adószakértő,

regisztrált mérlegképes könyvelő


A közös képviselő feladatainak ellátása

A közös képviselő a tevékenységének ellátására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően köteles biztosítani a számára előírt feladatok szabályos teljesítését.

A közös képviselő feladatait elsősorban a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény rendelkezései határozzák meg, azonban tevékenységének végzése során számos további jogszabály rendelkezéseinek ismeretében kell eljárnia a számára előírt kötelezettségek teljesítése céljából.

Ügyviteli tevékenységek

A közösség ügyeinek intézését a közgyűlés határozatainak, a hatályos jogszabályok, az alapító okirat és a szervezeti-működési szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kell biztosítani, ideértve a szerződések és a bizonylatok ellenőrzését, a beérkező számlák kifizetését, a bankszámlák kezelését, az ingatlan-nyilvántartási feladatok ellátását, a postai levelezést, a hivatali ügyintézést, az irattárolást és az iratmásolást is.

A közös képviselő a tulajdonosok részére biztosítja a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések, a megvitatásra előterjeszteni kívánt határozatok előkészítését, a közgyűlés előkészítését és összehívását, szükség esetén a közgyűlés levezetését, a határozatképesség és a szavazás eredményének megállapítását, a jegyzőkönyv szabályos elkészítését és hitelesítését, a jogszabályban előírt iratok továbbítását a tulajdonostársak részére, valamint a közgyűlés határozatainak végrehajtását.

A közös képviselő feladata a jogszabályban előírt nyilvántartás vezetése a közgyűlés határozatairól és a határozatok végrehajtásáról, amely nyilvántartásba minden tulajdonostárs jogosult betekinteni.

A közös képviselő a biztosító társasággal kötött szerződés alapján igényelhető kártérítések kiutalásához szükséges bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézést is biztosítja, illetve szükség esetén vagy kedvező ajánlat felmerülésekor javaslatot tesz a biztosítási szerződés módosítására.

Gazdálkodási tevékenységek

A közös képviselő felelőssége, hogy a társasház könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettségeinek teljesítése, a bizonylati fegyelem betartása, a folyamatos könyvvezetés, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítése a jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelően biztosított legyen.

A közös képviselő felelőssége, hogy a társasház számára különösen az adózás rendjéről szóló törvényben, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben, a helyi adókról szóló törvényben, valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogszabályokban meghatározott adókötelezettségek teljesítése szabályosan történjen.

A közös képviselő a tulajdonostársak részére évente elszámolást készít a közösség gazdálkodásáról, a tárgyévre tervezett, valamint a tárgyévben ténylegesen felmerült bevételek és kiadások ismertetésével.

A közös képviselő a közösség következő évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési javaslatot készít a várhatóan szükséges, illetve a közgyűlés által elfogadott kiadások figyelembevételével.

A tulajdonostársakat rendszeres időközönként tájékoztatni kell a közgyűlés határozata alapján fizetendő közösköltség-előírások, valamint a ténylegesen teljesített befizetések elszámolásáról.

Műszaki tevékenységek

A közös képviselő biztosítja az épület fenntartása érdekében szükséges intézkedések végrehajtását a közgyűlési határozatok, a vonatkozó jogszabályok, továbbá a szervezeti-működési szabályzat és az alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően, a tulajdonosok érdekeinek figyelemmel tartásával.

A közös képviselő biztosítja a társasház számára kötelezően előírt, valamint a közgyűlési határozattal érvényesen elfogadott, vagy a szervezeti-működési szabályzat rendelkezése alapján elvégezhető műszaki ellenőrzések végrehajtását, különös figyelemmel a veszélyes üzemek működtetésére vonatkozó előírások teljesítésére, ideértve többek között az egészségvédelemre, az érintésvédelemre, a tűzvédelemre, a fűtési rendszerekre, a kéményekre és más központi berendezésekre vonatkozó rendelkezéseket.

A tulajdonostársak egészségét vagy biztonságát veszélyeztető, azonnali beavatkozást igénylő helyzetek vagy események esetén biztosítani kell az azonnali hibaelhárításhoz szükséges intézkedések végrehajtását, adott esetben a rendkívüli közgyűlés összehívását és a szükséges döntések előkészítését.

A közgyűlés határozatával érvényesen elfogadott, vagy a szervezeti-működési szabályzat rendelkezése alapján elvégezhető üzemeltetési, karbantartási és felújítási munkálatok elvégzésére megfelelő szakmai ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező ajánlattevőktől kell beszerezni ajánlatokat.

Jogi tevékenységek

A közös képviselő feladata a közösség igényeinek érvényesítése érdekében szükséges intézkedések végrehajtásának biztosítása a közös költség megfizetésével tartósan hátralékba került tulajdonostárssal szemben, azonban ezt a tevékenységet a személyiségi jogok tiszteletben tartásával, a hatályos jogszabályok, az érvényesen elfogadott közgyűlési határozatok, valamint a szervezeti-működési szabályzat és az alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően kell végeznie.

A közös képviselő kötelessége a társasház közösség képviseletének személyes ellátása vagy a képviselet ügyvédi közreműködés igénybevételével történő biztosítása bíróságok és más hatóságok előtt.

A közös képviselő feladata a tulajdonostársak figyelmét felhívni a közgyűlés által megszavazott esetleges szakszerűtlen vagy jogszabályba ütköző határozatra, figyelmeztetni őket a jogos érdekeik érvényesítésének lehetőségeire, javaslatot tenni az alapító okirat, a szervezeti-működési szabályzat szükséges módosítására.

A kivitelezői szerződések teljesítéséhez kapcsolódó hiányosságok esetén a garanciális és szavatossági igények érvényesítése érdekében szükséges intézkedések végrehajtását a közös képviselő biztosítja.


Az épületrészek fenntartására vonatkozó döntések

A közgyűlés kizárólagos hatáskörében jogosult határozni a közös tulajdonú épületrészek fenntartásáról a jelen lévő tulajdoni hányad alapulvételével számított egyszerű szavazattöbbséggel. [Tht. 28. § (1) bekezdés b) pont]

A közös képviselő a társasházban elvégzendő munkák megrendelése során a közösség képviseletében jár el. A közgyűlés által elfogadott költségvetési tervben szereplő kiadások teljesítése céljából a közös képviselő által megrendelt munkák jogszerűen elvégezhetőnek minősülnek.

✍ A közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság által évente készített költségvetési javaslat tartalmazza a tervezett üzemeltetési, karbantartási és felújítási munkákat, valamint a várható kiadásokat költségnemenként. [Tht. 47. § a) és b) pont]

Ha a közös képviselő a közgyűlés által elfogadott költségvetésben előre nem tervezett körülményre tekintettel vagy bármilyen más okból kifolyólag a képviseleti jogkörét túllépve, a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben előzetes közgyűlési felhatalmazás nélkül jár el, abban az esetben a közös képviselő intézkedése a közgyűlés jóváhagyásával válik elfogadottá. [Ptk. 6:14. § (1) bekezdés]

A társasház közgyűlése a közös képviselő által előterjesztett éves beszámoló elfogadásával a képviselő ügykezelő tevékenységét és egyben a képviseleti jogkörét túllépő eljárását is jóváhagyja. [Tht. 48. § (2) bekezdés]

A közgyűlés a társasház legfőbb döntéshozó szerve, amelynek utólagos jóváhagyása által a munkálatok megrendelése, elvégzése alapesetben jogszerűnek minősül, függetlenül a felmerült kiadások üzemeltetési, karbantartási vagy felújítási költségek közé történő besorolásától.

✍ Az előzetes közgyűlési felhatalmazás hiánya miatt a jóváhagyást adó közgyűlési határozat alapesetben nem lesz érvénytelen, mivel az ilyen határozat nem ütközik a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény rendelkezéseibe, azonban a közös képviselő eljárása során minden esetben figyelemmel kell lenni a szervezeti-működési szabályzatban meghatározott előírásokra.


A társasházkezelő feladatainak ellátása

A közös képviselő kötelessége minden szükséges intézkedést megtenni az épület fenntartásának biztosítása érdekében, ezért a közös képviselő köteles gondoskodni a társasházkezelői tevékenység körébe tartozó feladatok megfelelő ellátásáról is. [Tht. 43. § (1) bekezdés b) pont]

A közös képviselő a közgyűlés határozata alapján a társasházkezelői tevékenység körébe tartozó feladatokat díjazás ellenében vagy külön díjazás nélkül saját maga is elláthatja. [Tht. 43. § (2) bekezdés]

A társasház közösségnek lehetősége van ezen kívül arra, hogy a megválasztott közös képviselő vagy intézőbizottság működése mellett döntsön szakképzett társasházkezelő szolgáltatásainak igénybevételéről, a vele megkötésre kerülő szerződésben részletezett feladatok ellátása érdekében.

A társasház műszaki állapotának felmérése

A társasház kezelésének átvételekor minden esetben célszerű az ingatlan teljes állapotfelmérését elvégezni műszaki bejárással (szemlével), amelynek során a lakók biztonságát közvetlenül veszélyeztető, azonnali beavatkozást igénylő munkálatok meghatározásán kívül a következő években várhatóan szükséges karbantartási és felújítási munkák tervezéséhez szükséges adatok felvételét kell végrehajtani.

A tulajdonostársak közös érdeke, hogy a társasház épületszerkezeteinek műszaki állapota megfeleljen a rendeltetésszerű használat és a biztonságos üzemeltetés feltételeinek, amely hozzájárul a lakóközösség életminőségének, valamint az ingatlan forgalmi értékének megőrzéséhez, illetve növekedéséhez.

Az épületszerkezetek műszaki állapotának ellenőrzését legalább háromhavonta célszerű elvégezni a közgyűlés által jóváhagyott ellenőrző lista segítségével, amelyről felmérési jegyzőkönyvet kell készíteni, különös tekintettel a közműszolgáltatásokhoz kapcsolódó épületgépészeti rendszerekre.

Az épületszerkezetek állapotának felméréséhez független épületdiagnosztikai szakértő szolgáltatását is ajánlott igénybe venni, ha a közgyűlés határozata vagy a szervezeti-működési szabályzat rendelkezése alapján erre lehetőség van, mivel a konkrét karbantartási és felújítási igények ismerete a kifizetett szakértői díj többszörösének megfelelő összeget takaríthat meg a közösség részére a költségek előre tervezhetősége, valamint a szükségtelen és az elhalasztható munkák azonosításának köszönhetően, ezen kívül a jövőbeni szavatossági problémák jelentős része is megelőzhető, ha már a tervezésnél biztosított a szakértelem.

Az üzemeltetési feladatok szervezése

A társasházkezelő a közgyűlési határozatok és a szervezeti-működési szabályzat rendelkezéseinek megfelelően szervezi a társasház üzemeltetési feladatainak biztosítását.

A társasház üzemeltetési feladatainak körébe tartozik a közös tulajdon rendeltetésszerű használatához folyamatosan szükséges szolgáltatások ellátása, mint például a közüzemi szolgáltatások díjának kifizetése, a központi berendezések üzemben tartói feladatainak ellátása, vagy szükség esetén a gondnoki, házfelügyelői, házmesteri szolgáltatások megszervezése is. [Tht. 56. § 2.1. pont]

Az üzemeltetési feladatok közé tartozik a közüzemi és kommunális szolgáltatások ellenőrzése, a mérőórák állásának rendszeres leolvasása, a foglalkoztatással összefüggő feladatok teljesítése, továbbá a rendszeres kapcsolattartás a pénzintézetekkel, vállalkozókkal és a hatóságokkal, az előírt adatszolgáltatások teljesítése, a felvonó ügyelet, valamint az épület(ek) és a külső területek takarításának, gondozásának megszervezése is.

A társasházak esetében az üzemeltetési feladatok körébe tartozik az előírt üzembiztonsági vizsgálatok elvégzése, a lakóépületek tűzvédelmi, balesetvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi követelményeinek biztosítása, valamint a biztosítási szerződések megkötése és rendszeres felülvizsgálata is.

A karbantartási munkák szervezése

A karbantartási munkálatok szervezése és elvégeztetése alapesetben a közös képviselő által évente elkészített és a közgyűlés által elfogadott költségvetési javaslatban foglaltak szerint történik. [Tht. 47. § b) pont]

A társasházkezelő ajánlatot készít a társasházban szükséges karbantartási feladatok elvégeztetésére, a közgyűlési határozatok és a szervezeti-működési szabályzat rendelkezéseinek megfelelően szervezi azokat.

A társasházak esetében a karbantartás a közös tulajdonban levő ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása érdekében szükséges megelőző és felújításnak nem minősülő javítási munkák elvégzését, illetőleg egyes közösségi berendezések cseréjét foglalja magában. [Tht. 56. § 2.2. pont]

A karbantartás körébe tartozik a hibaelhárítás, amely az életveszélyt okozó, továbbá az épület állagát károsító és rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó, azonnali beavatkozást igénylő hibák és hiányosságok haladéktalan eseti megszüntetését jelenti.

A karbantartás körébe tartozik az időszerű karbantartás feladatainak elvégzése is, amely az épület állagát veszélyeztető, de rendeltetésszerű használhatóságát lényegesen nem akadályozó, azonnali beavatkozást nem igénylő hibáknak és hiányosságoknak eseti vagy az épületen elvégzendő egyéb javítási munkákkal együtt, de az észleléstől számítva legkésőbb hat hónapon belüli megszüntetése.

A karbantartás része továbbá a tervszerű karbantartási munkálatok elvégzése is, amely az épület állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása érdekében végzendő rendszeres állagmegóvási munka.

✍ Az előre tervezhető karbantartási feladatok elvégzésére célszerű olyan vállalkozóval karbantartási szerződést kötni, amely az esetleges hibaelhárítási munkák elvégzését is vállalja átalánydíj fizetése ellenében, úgy mint például a felvonók, az egyedi központi fűtéshez tartozó berendezések, a tetőszellőző ventillátorok, a talaj- és szennyvízszivattyúk esetében.

A felújítási munkák irányítása és ellenőrzése

A felújítási munkák szervezése és elvégeztetése alapesetben a közös képviselő által évente készített költségvetési javaslatban foglaltak szerint történik minden esetben a közgyűlés jóváhagyásával. [Tht. 47. § b) pont]

A felújítás körébe tartoznak az ingatlan egészére, illetőleg egy vagy több főszerkezetére kiterjedő, időszakonként szükségessé váló olyan általános javítási építés-szerelési munkák elvégzése, amelyek az eredeti műszaki állapotot (megközelítőleg vagy teljesen) visszaállítják, illetve az eredeti használhatóságot, üzembiztonságot az egyes szerkezetek, berendezések kicserélésével vagy az eredetitől eltérő kialakításával növelik, ennek megfelelően lehet teljes vagy részleges felújítás, illetve korszerűsítés. [Tht. 56. § 2.3. pont]

A felújítási munkák rendszerint többletterheléssel járnak mind a tulajdonosok, mind a társasházkezelő számára egyaránt, mivel a munkálatok előkészítése, a műszaki kivitelezés lehetőségeiről és a finanszírozás kérdéseiről való tájékozódás, a megvalósítás részleteire vonatkozó döntések meghozatala, a munkálatok elvégzése, a szabályos végrehajtás ellenőrzése, a műszaki átvétel, majd az esetleges szavatossági igények érvényesítése csak megfelelő időráfordítással biztosítható a hosszabb távú érdekek sérelme nélkül.

A közös tulajdonú épületrészek felújításához a központi költségvetésből kedvező feltételekkel nyújtható támogatások igénybevételével jelentős kiadások takaríthatóak meg, továbbá a helyi támogatási programok igénybevételének lehetőségeiről az önkormányzatok ügyfélszolgálatán lehet tájékozódni.

A társasházak épületenkénti kétharmados közgyűlési határozat elfogadásával lakás-előtakarékossági szerződés megkötésére vonatkozó döntést hozhatnak a közös tulajdonban álló épületrészek felújításához és korszerűsítéséhez szükséges pénzeszközök biztosítása érdekében. [Ltpt. 6. § (1) bekezdés d) pont]

Az állami támogatásnak köszönhetően a lakás-előtakarékossági szerződéshez kapcsolódóan igényelhető hitel felvétele esetén kedvezményes feltételekkel biztosítható a tervezett felújítás költségeinek kifizetéséhez szükséges pénzeszközök részleges vagy teljes előteremtése.

A gazdálkodási és hasznosítási javaslatok kidolgozása

Az ingatlan adottságainak és a piaci lehetőségek ismeretében a társasházkezelő igény esetén megbízási szerződés alapján a szükséges gazdasági számításokkal alátámasztott javaslatokat dolgoz ki a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben. [Tht. 52. § (2) bekezdés c) pont]

A társasház gazdálkodása elsősorban a közösség bevételeinek és kiadásainak összehangolására vonatkozó tevékenységet foglalja magában, amelyet a tulajdonostársak érdekeinek, életkörülményeinek, szociális és anyagi helyzetének figyelembevételével, az épületrészek műszaki állapotának, karbantartási és felújítási szükségletének megfelelő költségvetési terv elkészítésével kell megvalósítani.

A hasznosítási javaslatok kidolgozása körében azt kell mérlegelni, hogy a társasház közösség milyen bevételekhez juthat a tulajdonostársak közös költség jellegű befizetésein kívül, ez jellemzően a közös tulajdon részét képező ingatlanrész (pl. falfelület, pincehelyiség, parkolóhely, garázs, tároló, mosókonyha, üzlethelyiség, lakás) bérbeadásából, illetve a közös tulajdonba tartozó helyiség értékesítéséből származó adóköteles jövedelem megszerzése útján lehetséges.

A hasznosítási javaslatok mérlegelése során figyelembe kell venni a műszaki adottságokat, a piaci lehetőségeket (keresleti igényeket), a megvalósítás várható költségeit és a költségek megtérülésére vonatkozó előzetes számítások eredményeit, a felmerülő adókötelezettségek teljesítésére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá figyelemmel kell lenni arra, hogy a közös tulajdonba tartozó ingatlanrész értékesítéséhez (külön tulajdonba adásához) az alapító okirat módosítása is szükséges.

Magyar nyelvű oldalak - Szolgáltatások

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.