Szociális biztonságról szóló egyezmények

TBA - Hamarosan

A hazai jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell többek között azt is, hogy a jogszabály megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek is. [Jat. 2. § (4) bekezdés c) pont]

A hazai társadalombiztosítási ellátásokra és a szolgáltatások fedezetére vonatkozó rendelkezéseket a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, valamint a szociális biztonságról szóló nemzetközi egyezmények szabályai szerint kell alkalmazni. [Tbj. 13. §]

A biztsítási és járulékfizetési kötelezettségeket, az egyes ellátásokra való jogosultságokat ennek megfelelően az uniós rendeletek szabályai, illetőleg a nemzetközi egyezmények rendelkezései szerint kell megállapítani.


A szociális biztonság közösségi szabályozása

Az Európai Unió tagállamai koordinálják egymás között a szociális biztonsági rendszereiket, azonban a szociális ellátások kialakítása és a jogosultsági feltételek meghatározása továbbra is nemzeti szinten történik.

Az Európai Unió tagállamai szabadon dönthetik el, hogy milyen befizetési kötelezettségeket írnak elő, illetve milyen ellátásokat nyújtanak az állampolgárok részére a társadalombiztosítási rendszerük keretében.

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló uniós rendeletek közvetlen alkalmazása azonban más uniós rendeletekhez hasonlóan a tagállamokra nézve kötelező és a jogalkalmazás során elsőbbséget élveznek a nemzeti jogszabályokkal szemben. [EK-Szerződés 2. fejezet 249. cikk]

883/2004/EK rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról EGT vonatkozású szöveg

A rendeletet az Európai Unió tagországainak állampolgárai tekintetében 2010. május 1-jétől, továbbá 2012. április 1-jétől Svájcban, 2012. június 1-jétől pedig Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben is kell alkalmazni, valamint 2011. január 1-jétől az Európai Unión kívüli országoknak az Erópai Unió területén jogszerűen tartózkodó állampolgárai tekintetében.

A koordinációs szabályozás előírásai alapján az Európai Unió tagállamában az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe kell venni a más uniós tagállamban megszerzett biztosítási, foglalkoztatásban töltött, az önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi vagy tartózkodási időt.

A biztosított személy főszabály szerint azon tagállam jogszabályainak a hatálya alatt áll, amelyben szakmai tevékenységet végez, azonban egyes munkavállalói csoportokra különleges szabályok vonatkoznak.

A nyugdíjkorhatár elérésekor minden olyan tagállam folyósít a magánszemély részére öregségi nyugdíjat, amelyben (általánosan legalább egy évig) biztosított volt, valamint az ellátás összegének megállapításánál az egyes tagállamok figyelembe veszik a másik tagállamokban megszerzett biztosítási időket is.

A koordinációs rendelkezések a szociális biztonság minden klasszikus ágára kiterjednek, ideértve többek között a betegségi ellátások, az öregségi nyugdíj, valamint a munkanélküli ellátások közöségi szabályait is.

987/2009/EK rendelet

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

A rendeletet az Európai Unió tagországainak állampolgárai tekintetében 2010. május 1-jétől, továbbá 2012. április 1-jétől Svájcban, 2012. június 1-jétől pedig Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben is kell alkalmazni, valamint 2011. január 1-jétől az Európai Unión kívüli országoknak az Erópai Unió területén jogszerűen tartózkodó állampolgárai tekintetében.

A rendelet korszerűsíti a tagállamok nemzeti szociális biztonsági rendszereinek koordinálására vonatkozó szabályokat, megállapítva a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket és eljárásokat, amelyek elsődleges célja a munkavállalók és munkanélküli személyek mobilitásának előmozdítása.

1408/71/EGK rendelet

A szociális biztonsági rendszereknek a közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71 (EGK) Tanácsi rendelet

A rendelet az EU tagországainak állampolgárai tekintetében 2010. május 1-jétől, illetve 2012. április 1-jétől Svájcban, valamint 2012. június 1-jétől pedig Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben nem alkalmazható.

A rendelet 2011. január 1-jétől nem alkalmazható az Európai Unión kívüli országoknak az Erópai Unió területén jogszerűen tartózkodó állampolgárai tekintetében sem.

574/72/EGK rendelet

A Tanács 574/72/EGK rendelete (1972. március 21.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról

A rendelet az EU tagországainak állampolgárai tekintetében 2010. május 1-jétől, illetve 2012. április 1-jétől Svájcban, valamint 2012. június 1-jétől pedig Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben nem alkalmazható.

A rendelet 2011. január 1-jétől nem alkalmazható az Európai Unión kívüli országoknak az Erópai Unió területén jogszerűen tartózkodó állampolgárai tekintetében sem.


A szociális biztonságról szóló nemzetközi egyezmények

Magyaroszág az Európai Gazdasági Térség államain kívüli országokkal is már kötött szociális biztonsági egyezményeket, valamint továbbra is törekszik újabb szociális biztonsági egyezmények megkötésére.

A nemzetközi egyezmények szintén elsőbbséget élveznek a belső joggal szemben, ezért a nemzetközi egyezmény előírásait kell alkalmazni, ha azok a hazai szabályozástól eltérő rendeklezéseket tartalmaznak.

Török Köztársaság

Törökország | Török Köztársaság | Türkiye Cumhuriyeti | Türkiye | Turkey | Republic of Turkey

Az Országgyűlés már felhatalmazást adott az egyezmény kötelező hatályának elismerésére, azonban a Török Köztársaság részéről még nem érkezett meg az egyezmény hatálybalépéséről szóló értesítés.

2015. évi XXX. törvény a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről (még nem lépett hatályba):

Az egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső eljárások lefolytatásának tényéről a szerződő felek diplomáciai úton értesítik egymást, az egyezmény a megerősítésről szóló utolsó értesítés átvételének hónapját követő harmadik hónap első napján lép hatályba. [E. 47. cikk (2)-(3) bekezdés]

Az egyezmény aláírt, de még hatályba nem lépett teljes szövege (az egyezmény hatálybalépéséhez szükséges feltételek még nem teljesültek):

Macedón Köztársaság (Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság)

Macedónia | Macedón Köztársaság | Република Македонија | Republika Makedonija | Macedonia | Republic of Macedonia

Az Országgyűlés már felhatalmazást adott az egyezmény kötelező hatályának elismerésére, azonban a Macedón Köztársaság részéről még nem érkezett meg az egyezmény hatálybalépéséről szóló értesítés.

2015. évi XXIII. törvény a Magyarország és a Macedón Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről (még nem lépett hatályba):

A szerződő felek írásban, diplomáciai úton kölcsönösen értesítik egymást, hogy az egyezmény hatályba lépéséhez szükséges nemzeti jogi eljárásoknak eleget tettek, az egyezmény a diplomáciai úton tett későbbi értesítés kézhezvételét követő harmadik hónap első napján lép hatályba. [E. 3. § 46. Cikk (1)-(2) bekezdés

Az egyezmény szövege hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. [E. 4. § (3) bekezdés]

Az egyezmény aláírt, de még hatályba nem lépett teljes szövege (az egyezmény hatálybalépéséhez szükséges feltételek még nem teljesültek):

Amerikai Egyesült Államok

Amerikai Egyesült Államok | Egyesült Államok | United States of America (USA) | United States (US)

2015. évi XXIX. törvény a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről:

Az Egyezmény hatálybalépésének napja: 2016. szeptember 1. [29/2016. (VIII. 12.) KKM közlemény]

✍ Az egyezmény megkötésével a szerződő államok célja, hogy biztosítsák az öregségi, a megváltozott munkaképességű személyek részére járó (rokkantsági), valamint a halál esetén járó (nyug)ellátásokra jogosult személyek jogainak megőrzését abban az esetben is, ha a két ország társadalombiztosítási rendszereiben biztosítási időt szereztek.

✍ Az egyezmény lehetővé teszi, hogy az alkalmazottak, az önálló vállalkozói tevékenységet folytató személyek tekintetében korszerű, a befektetések szempontjából is kedvező feltételeket biztosító szociális biztonsági szabályozás érvényesüljön.

✍ Az ellátásokra vonatkozó rendelkezések legfontosabb szabályozási pontja, hogy az ellátások megállapítása a megszerzett biztosítási idővel arányosan (a pro rata temporis elv alapján) történik. Ha az ellátásra való jogosultságot nem lehet megszerezni kizárólag az egyik szerződő államban megszerzett szolgálati idők alapján, abban az esetben lehetőség nyílik arra, hogy az egyes országok ellátást nyújtó teherviselői figyelembe vegyék a másik ország biztosítási rendszerében szerzett időt is.

✍ A szerződő felek egyetértettek abban, hogy az egyezmény hatálya nem terjed ki az egészségbiztosítás (kivéve a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait), a balesetbiztosítás, valamint a munkanélküli ellátások koordinációjára.

Albán Köztársaság

Albánia | Albán Köztársaság | Republika e Shqipërisë | Shqipëria | Albania | Republic of Albania

2015. évi XVIII. törvény a Magyarország és az Albán Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről:

Az Egyezmény hatálybalépésének napja: 2016. július 1. [16/2016. (IV. 25.) KKM közlemény]

Szerb Köztársaság

Szerbia | Szerbia Köztásaság | Szerb Köztársaság | Republika Srbija | Serbia | Republic of Serbia

2013. évi CCXXXIV. törvény a Magyarország és a Szerb Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről:

Az Egyezmény hatálybalépésének napja: 2014. december 1. [14/2014. (XI. 13.) KKM közlemény]

Moldovai Köztársaság

Moldova | Moldovai Köztársaság | Moldávia | Republica Moldova | Moldova | Moldavia | Republic of Moldova

2013. évi CCXXXIII. törvény A Magyarország és a Moldovai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről:

Az Egyezmény hatálybalépésének napja: 2014. november 1. [7/2014. (IX. 15.) KKM közlemény]

Japán

Japán | Nippon | Nihon | 日本国 | Japan | State of Japan

2013. évi CLII. törvény a Magyarország és Japán között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről:

Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2014. január 1. [48/2013. (XII. 31.) KüM közlemény]

Ausztrália

Ausztrália | Ausztrál Államszövetség | Australia | Commonwealth of Australia

2011. évi CXVII. törvény a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről:

Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2012. október 1. [39/2012. (VIII. 14.) KüM közlemény]

Indiai Köztársaság

India | Indiai Köztársaság | Bhārat | भारत | भारत गणराज्य | Bhārat Gaṇarājya | India | Republic of India

2010. évi XXIX. törvény a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről:

Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2013. április 1. [12/2013. (IV. 24.) KüM közlemény]

Bosznia és Hercegovina

2009. évi II. törvény a Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Koreai Köztársaság

Dél-Korea | Koreai Köztársaság | 대한민국 | 大韓民國 | Tehan Minguk | South Korea | Republic of Korea

2006. évi LXXIX. törvény a Magyar Köztársaság és a Koreai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Budapesten, 2006. május 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Québec

Québec | Quebec | Province of Quebec

2006. évi XVII. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Kormánya között a szociális biztonságról szóló, Ottawában, 2004. május 12-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről

Románia

Románia | România | Romania | Rumania | Roumania

2006. évi II. törvény a Magyar Köztársaság és Románia között, a szociális biztonságról szóló, Bukarestben, 2005. október 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Bolgár Köztársaság

Bulgária | Bolgár Köztársaság | Република България | Republika Bâlgarija | България | Bulgaria | Republic of Bulgaria

2006. évi I. törvény a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között, a szociális biztonságról szóló, Szófiában, 2005. november 30-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Horvát Köztársaság

Horvátország | Horvát Köztársaság | Republika Hrvatska | Hrvatska | Croatia | Republic of Croatia

2005. évi CXXV. törvény a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Budapesten, 2005. február 8-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Kanada

Kanada | Canada

2003. évi LXIX. törvény a Magyar Köztársaság és Kanada között a szociális biztonságról szóló, 2002. március 4-én, Budapesten aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Osztrák Köztársaság

Ausztria | Osztrák Köztársaság | Republik Österreich | Österreich | Austria | Republic of Austria

2000. évi CXXIII. törvény a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, 1999. március 31-én, Budapesten aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Németországi Szövetségi Köztársaság

Németország | Németországi Szövetségi Köztársaság | Bundesrepublik Deutschland | Germany | Federal Republic of Germany

2000. évi XXX. törvény a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, 1998. május 2-án, Budapesten aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Svájci Államszövetség

Svájc | Svájci Államszövetség | Svájci Konföderáció | Confoederatio Helvetica | Switzerland | Swiss Confederation

1998. évi VII. törvény a Magyar Köztársaság és a Svájci Államszövetség között a szociális biztonságról szóló, 1996. június 4-én, Bernben aláírt Egyezmény kihirdetéséről


továbbiak... Hamarosan.

Adózási információk - Adózási útmutatók

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.