Pénzügyi mutatók értelmezése

A vállalatok pénzügyi helyzetének és teljesítményének elemzésére alkalmazott mutatószámok értékének meghatározására jelenleg nem minden esetben léteznek egységesen mindenki számára kötelezően előírt szabályok és a gyakorlatában alkalmazott számítási módszereknél megállapítható, hogy azonos megnevezés mögött a számítás részleteiben mutatkozó eltéréseket lehet felfedezni, vagyis a különböző vállalatok által kiszámított mutatószámok értékeinek összehasonlítása általában nem megbízható eredményekre vezet.

A közölt pénzügyi mutatószámok nemzetközi összehasonlítását a számviteli szabályrendszerek közötti különbségek, valamint a számviteli szabályrendszereken belül engedélyezett módszerek alkalmazására vonatkozó választási lehetőségekben mutatkozó eltérések is korlátozzák, továbbá ehhez hasonlóan jelentős torzító hatást eredményez a különböző régiókban és országokban alkalmazott adókulcsok, a jegybanki alapkamat és az inflációs ráta eltérő ütemben és eltérő mértékben történő változása is.

A pénzügyi mutatók nyelvi átváltásához első lépésként a forrásnyelven szükséges a tényleges tartalom azonosítását elvégezni, majd ennek alapján kerül sor a célnyelvben használatos vagy alkalmazható kifejezés meghatározására, amely gyakorlott gazdasági szakfordítók számára is jelentősebb kutatómunkát igényelhet.

Net Present Value (NPV)

nettó jelenérték

Internal Rate of Return (IRR)

belső megtérülési ráta

belső kamatláb

Weighted Average Cost of Capital (WACC)

súlyozott átlagos tőkeköltség

Internal Growth Rate (IGR)

belső növekedési ráta

Sustainable Growth Rate (SGR)

fenntartható növekedési ráta

fenntartható növekedési ütem

Capital Growth Rate

Growth Rate of Capital

tőkenövekedési ráta

tőkenövekedési mutató

tőkenövekedési arány

tőkenövekedési ütem

saját tőke növekedése

saját tőke növekedési aránya

saját tőke növekedési mutatója

tulajdonosi tőke növekedése

tulajdonosi tőke növekedési aránya

tulajdonosi tőke növekedési mutatója

induló tőke növekedési mutatója

▸ tőkenövekedési mutató = saját tőke / jegyzett tőke

▸ saját tőke gyarapodását fejezi ki az induló tőke arányában

Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) = Operating Income = Operating Profit

kamat- és nyereségadó-ráfordítások levonása előtti eredmény

▸ üzemi (üzleti) eredmény és rendkívüli eredmény összege

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)

kamat- és nyereségadó-ráfordítások, valamint értékcsökkenési leírás előtti eredmény

▸ nincs meghatározva a magyar számvitelről szóló törvényben, sem a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabványokban (IFRS), sem az amerikai számviteli előírásokban (US GAAP), ezért a pontos kiszámítása vállalatonként eltérő lehet

▸ rough measure of operating cash flow which reduces the effect of accounting, financing, and tax policies on reported profits

▸ depreciation usually refers to the cost of tangible assets, while amortization usually refers to the cost of intangible assets

Effective Tax Rate

átlagos adókulcs

Marginal Tax Rate

határadókulcs

Az éves beszámoló kiegészítő mellékletében szereplő
adatok szolgáltatására alkalmazható pénzügyi mutatók:

PROFITABILITY RATIOS

JÖVEDELMEZŐSÉGI MUTATÓK

▸ profitability ratios measure the firm's use of its assets and control of its expenses to generate an acceptable rate of return

Operating Margin

Operating Income Margin [US]

Operating Profit Margin [UK]

Return On Sales (ROS)

működési profithányad

működési nyereséghányad

üzemi profithányad

üzemi nyereséghányad

bruttó profithányad

bruttó nyereséghányad

bruttó jövedelmezőség

bruttó haszonkulcs

értékesítési haszonkulcs

kereskedelmi haszonkulcs

▸ Operating Margin = Operating Income/Total Revenue = (Total Revenue - Variable Costs)/Total Revenue

▸ what proportion of revenue is left over after production costs

▸ how much a company makes before depreciation, interest and taxes costs

▸ egységnyi árbevétel mekkora üzemi (üzleti) eredményt realizál kizárólag a változó költségek figyelmebevételével

▸ árrés (markup) az értékesítés nettó árbevétele százalékában

Profit Margin

Net Margin

Net Profit Margin

Net Profit Ratio

Net Income Margin

Net Income Ratio

nettó profithányad

nettó nyereséghányad

nettó nyereségarány

nettó haszonkulcs

▸ Profit Margin = Gross Profit/Total Revenue

▸ egységnyi árbevétel mekkora eredményt realizál az összes költség figyelembevételével

Return On Assets (ROA)

Return On Total Assets (ROTA)

eszközarányos eredmény

eszközarányos adózott eredmény

eszközarányos jövedelmezőség

eszközarányos jövedelmezőségi mutató

eszközarányos megtérülés

eszközarányos megtérülési mutató

eszközarányos nyereség

eszközjövedelmezőségi mutató

eszközmegtérülési mutató

eszközarányos hozam

eszközhozam ráta

▸ Return On Assets (ROA) = Net Income/Total Assets

Return On Equity (ROE)

Return On Shareholders' Equity

Return On Stockholders' Equity

Return On Owners' Equity

Return On Net Assets (RONA)

Return On Net Worth (RONW)

sajáttőke-arányos eredmény

sajáttőke-arányos adózótt eredmény

sajáttőke-arányos jövedelmezőség

sajéttőke-arányos jövedelmezőségi mutató

sajáttőke-arányos megtérülés

sajáttőke-arányos megtérülési mutató

sajáttőke-arányos nyereség

sajáttőke-jövedelmezőségi mutató

saját tőke jövedelmezőségi mutatója

saját tőke megtérülési mutatója

saját tőke megtérülési rátája

saját tőke hozamrátája

saját tőke hozama

▸ Return On Equity (ROE) = Net Income/Equity

Return On Capital (ROC)

tőkearányos eredmény

tőkearányos eredménymutató

tőkearányos eredmény mutatója

tőkearányos adózott eredmény

tőkearányos jövedelmezőség

tőkearányos jövedelmezőségi mutató

tőkearányos megtérülés

tőkearányos megtérülési mutató

tőkearányos nyereség

tőkejövedelmezőségi mutató

tőkemegtérülési mutató

tőkemegtérülési ráta

tőkehozam mutató

tőkehozam ráta

Return On Investment (ROI)

befektetés jövedelmezősége

befektetés jövedelmezőségi mutatója

befektetés megtérülése

befektetés megtérülési aránya

befektetés megtérülési mutatója

befektetés megtérülésének mutatója

befektetés hozama

befektetés hozamrátája

befektetés által generált nyereség

befektetésarányos eredmény

befektetésarányos hozam

befektetésarányos jövedelmezőség

befektetésarányos jövedelmezőségi mutató

befektetésarányos megtérülés

befektetésarányos megtérülési mutató

befektetésarányos nyereség

Rate Of Return (ROR)

Rate Of Profit

jövedelmezőségi arány

megtérülési arány

nyereségarány

nyereségráta

hozamráta

profitráta

Profitability Index (PI)

Profit Investment Ratio (PIR)

Value Investment Ratio (VIR)

jövedelmezőségi index

jövedelmezőségi ráta

▸ egységnyi befektetett tőkére jutó nettó jelenérték

Earnings Per Share (EPS)

egy részvényre jutó adózott eredmény

egy részvényre jutó eredmény

egy részvényre jutó nyereség

egy részvényre jutó hozam

részvényenkénti eredmény

részvényenkénti nyereség

részvényenkénti hozam

DEBT RATIOS

LEVERAGE RATIOS

ADÓSSÁGMUTATÓK

TŐKEÁTTÉTELI MUTATÓK

TŐKESZERKEZETI MUTATÓK

▸ measure the firm's ability to repay long-term debt

▸ leverage ratios show how heavily the company is in debt

Debt Ratio

Debt to Capital Ratio

eladósodottsági arány

eladósodottsági mutató

eladósodottság mértéke

kötelezettségek aránya

idegen tőke aránya

adósságráta

▸ Debt Ratio = Total Liabilities/Total Assets = Total Liabilities/Total Capital

▸ percentage of a company's assets that are provided via debt

▸ külső kötelezettségek részarányát mutatja a forrásokon belül

Debt to Equity Ratio

saját tőke és idegen tőke aránya

saját és idegen tőke aránya

tőkefeszültség mutató

tőkefeszültség

▸ Debt to Equity = Total Liabilities/Owner's Equity

▸ how much debt is used to finance the company's assets relative to equity

▸ relative proportion of shareholders' equity and debt used to finance a company's assets

▸ saját tőkéhez képest milyen mértékben érvényesül a vállalkozásnál a külső finanszírozás

Long-Term Debt Ratio

tartós eladósodottsági arány

tartós eladósodottsági mutató

tartós eladósodottság mértéke

hosszú lejáratú kötelezettségek aránya

hosszú lejáratú eladósodottsági arány

hosszú lejáratú eladósodottsági mutató

hosszú lejáratú eladósodottság mértéke

hosszú lejáratú adósságráta

hosszú távú eladósodottsági arány

hosszú távú eladósodottsági mutató

hosszú távú eladósodottság mértéke

hosszú távú adósságráta

▸ Long-Term Debt Ratio = Long-Term Debt/(Long-Term Debt + Equity)

▸ leggyakrabban csak az egy éven túli lejáratú kötelezettségek kerülnek számításba

▸ hosszú lejáratú kötelezettségek közé a hitelek, kötvények és lízingügyletek is beletartoznak

▸ kötelezettségek könyv szerinti értékével kerül kiszámításra, nem azok piaci értékével

Interest Cover Ratio (ICR)

Interest Coverage Ratio (ICR)

Times Interest Earned Ratio (TIE)

kamatfedezeti arány

kamatfedezeti mutató

kamatfedezeti ráta

▸ Times Interest Earned = EBIT/Interest Payments

▸ üzemi eredmény milyen mértékben nyújt fedezetet a kamatfizetési kötelezettségek teljesítésére

▸ kamatfizetési kötelezettségeket a vállatoknak teljesíteniük kell, ha nem kívánnak csődhelyzetbe kerülni

▸ nem mutatja azonban, hogy az esedékes kamattörlesztések teljesítéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre állnak-e

Cash Coverage Ratio (CCR)

adósságszolgálat-fedezeti arány

adósságszolgálat-fedezeti mutató

adósságszolgálat-fedezet mutatója

adósságszolgálati fedezet mutatója

▸ Cash Coverage Ratio = (EBIT+Depreciation)/Interest Payments

▸ értékcsökkenés nem jelent tényleges pénzkiadást, ezért annak leírását visszaszámoljuk

LIQUIDITY RATIOS

LIKVIDITÁSI MUTATÓK

▸ liquidity ratios measure how easily the firm can lay its hands on cash

▸ liquidity ratios measure the availability of cash to pay debt

▸ measures of liquidity can rapidly become outdated

Net Working Capital

nettó forgótőke

pénzügyi erő mutatója

▸ Net Working Capital = Current Assets – Current Liabilities

▸ what remains after subtracting current liabilities from current assets

▸ it is the actual money available for running the business

Net Working Capital to Total Assets Ratio

eszközarányos forgótőke

▸ Net Working Capital to Total Assets Ratio = Net Working Capital / Total Assets

▸ working capital is often experessed as a proportion of total assets

Current Ratio

likviditási ráta

likviditási arány

likviditási mutató

▸ Current Ratio = Current Assets / Current Liabilities

▸ shows how well a company can pay its current liabilities

▸ how much safety a company has in paying its current liabilities regardless of the size of the company

▸ ha értéke kevesebb mint 1, abban az esetben fennáll a fizetésképtelenség veszélye

▸ likviditási ráta = forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek

Quick Ratio

likviditási gyorsráta

likviditási gyorsmutató

gyorsráta

▸ Current Ratio = (Current Assets - Invetory) / Current Liabilities

▸ inventory may not sell well when trouble comes so it is often disregarded

▸ rövid lejáratú eszközök közül csak a likvidebb eszközök kerülnek számításba

▸ likviditási gyorsráta = (forgóeszközök - készletek) / rövid lejáratú kötelezettségek

Cash Ratio

készpénz likviditás

készpénz likviditási arány

készpénz likviditási mutató

pénzhányad mutató

pénzeszköz arány

pénzhányad

▸ Cash Ratio = (Cash + Marketable Securities) / Current Liabilities

▸ rövid lejáratú eszközök közül csak a leglikvidebb eszközök kerülnek számításba

▸ készpénz likviditás = (pénzeszközök + piacképes értékpapírok) / rövid lejáratú kötelezettségek

Interval Measure

időtartam mutató

▸ Ineterval Measure = (Cash + Marketable Securities + Receivables) / Average Daily Expenditures From Operations

▸ how long the firm could keep up with its bills using only its cash and other liquid assets

▸ meddig lenne képes még működni a vállalat az elkölthető vagyonából, ha megszűnnének a bevételei

▸ készpénz likviditás = (forgóeszközök - készletek) / napi működés átlagos kiadásai

EFFICIENCY RATIOS

TURNOVER RATIOS

ACTIVITY RATIOS

HATÉKONYSÁGI MUTATÓK

▸ measure how productively the firm is using its assets

▸ measure the effectiveness of a firm’s use of resources, or assets

TBA

MARKET RATIOS

▸ measure the cost of issuing stock and the relationship between return and the value of an investment in company’s shares

TBA

Szolgáltatások - Szakfordítás és tolmácsolás

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.