G20-csoport washingtoni vezetői nyilatkozata

A G20-csoport 2008-ban megrendezett washingtoni csúcstalálkozójának vezetői nyilatkozata az alábbiakban olvasható az eredeti angol nyelvű forrásnyelvi szöveg általunk készített magyar nyelvű szakfordításával.

A csúcstalálkozó vezetői nyilatkozatának eredeti angol nyelvű szövegét és a magyar nyelvű fordítást tartalmazó fájl megnyitása PDF formátumban: [G20 Wahsington 2008 Leaders' Declaration]

✍ A válságot követő időszakban a G20-csoport országainak vezető állam- és kormányfői a jólét növekedését elsősorban a piaci elveken alapuló nyílt világgazdaság fenntartásában látták biztosíthatónak, amelynek megvalósításához a pénzügyi szabályozás hatékonyságának növelése és a nemzetközi intézmények megerősítése elengedhetetlennek tűnt. A legfontosabb feladatok közé sorolták a bizalom, a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás szintjének helyreállítását, a nemzetközi pénzügyi intézmények finanszírozásának megerősítését és működésük megújítását, továbbá lényegesnek tartották, hogy a válság nehézségei ellenére továbbra se kerüljön sor protekcionista intézkedések bevezetésére, ezért kihangsúlyozták a nemzetek közötti kölcsönös együttműködésen alapuló összehangolt cselekvés fontosságát a válság kedvezőtlen hatásainak leküzdése érdekében.

A közgazdaságtudományi, világgazdasági, pénzügyi, számviteli és gazdaságtudományi témájú szövegek szakértő fordításával kapcsolatban további információért kérjük, hogy forduljon hozzánk bizalommal.


DECLARATION
SUMMIT ON FINANCIAL MARKETS AND
THE WORLD ECONOMY
November 15, 2008
NYILATKOZAT
CSÚCSTALÁLKOZÓ A PÉNZÜGYI PIACOKRÓL ÉS
A VILÁGGAZDASÁGRÓL
2008. november 15.
1. We, the Leaders of the Group of Twenty, held an initial meeting in Washington on November 15, 2008, amid serious challenges to the world economy and financial markets. We are determined to enhance our cooperation and work together to restore global growth and achieve needed reforms in the world’s financial systems. 1. Mi, a Húszak Csoportjának vezető állam- és kormányfői, elsőként üléseztünk 2008. november 15-én Washingtonban, a világgazdaságot és a pénzügyi piacokat érintő komoly kihívások idején. Eltökélt szándékunk, hogy megerősítjük együttműködésünket és közösen dolgozunk a globális növekedés helyreállítása, valamint a világ pénzügyi rendszereinek megerősítéséhez szükséges reformok végrehajtása érdekében.
2. Over the past months our countries have taken urgent and exceptional measures to support the global economy and stabilize financial markets. These efforts must continue. At the same time, we must lay the foundation for reform to help to ensure that a global crisis, such as this one, does not happen again. Our work will be guided by a shared belief that market principles, open trade and investment regimes, and effectively regulated financial markets foster the dynamism, innovation, and entrepreneurship that are essential for economic growth, employment, and poverty reduction. 2. Az elmúlt hónapokban országaink sürgős és rendkívüli intézkedéseket tettek a világgazdaság megsegítésére és a pénzügyi piacok stabilizálására. Ezeket az erőfeszítéseket továbbra is folytatni kell. Ugyanakkor le kell fektetnünk annak a reformnak az alapját is, amelynek segítségével biztosítható, hogy a jelenlegihez hasonló világválság többször ne forduljon elő. Munkánkat az a közös meggyőződés fogja irányítani, hogy a piaci elvek, a nyílt kereskedelmi és befektetési rendszerek, valamint a hatékonyan szabályozott pénzügyi piacok táplálják mindazt a dinamizmust, innovációt és vállalkozói szellemet, amelyek a gazdasági növekedéshez, a foglalkoztatáshoz, valamint a szegénység csökkentéséhez elengedhetetlenül szükségesek.
Root Causes of the Current Crisis A jelenlegi válság kialakulásának okai
3. During a period of strong global growth, growing capital flows, and prolonged stability earlier this decade, market participants sought higher yields without an adequate appreciation of the risks and failed to exercise proper due diligence. At the same time, weak underwriting standards, unsound risk management practices, increasingly complex and opaque financial products, and consequent excessive leverage combined to create vulnerabilities in the system. Policy-makers, regulators and supervisors, in some advanced countries, did not adequately appreciate and address the risks building up in financial markets, keep pace with financial innovation, or take into account the systemic ramifications of domestic regulatory actions. 3. Az évtized erős globális gazdasági növekedéssel, egyre intenzívebb tőkeáramlásokkal és tartós stabilitással jellemezhető korábbi időszakában a piaci szereplők magasabb hozamok elérésére törekedtek anélkül, hogy a kockázatokat megfelelően értékelték volna és az általánosan elvárható gondosság gyakorlását is elmulasztották. Ugyanakkor a laza kockázatvállalási szabályok, a helytelen kockázatkezelési gyakorlatok, az egyre összetettebb és átláthatatlan pénzügyi termékek, valamint az ezeknek köszönhető túlzott tőkeáttétel együttes következményeként gyengeségek jelentkeztek a rendszerben. A döntéshozók, szabályozó hatóságok és felügyeleti szervek egyes fejlett országokban nem tudták megfelelően felmérni és kezelni a pénzügyi piacokon felgyülemlő kockázatokat, nem tudtak lépést tartani a pénzügyi innovációval és figyelmen kívül hagyták a hazai szabályozó intézkedések rendszerszintű hatásait.
4. Major underlying factors to the current situation were, among others, inconsistent and insufficiently coordinated macroeconomic policies, inadequate structural reforms, which led to unsustainable global macroeconomic outcomes. These developments, together, contributed to excesses and ultimately resulted in severe market disruption. 4. A jelenlegi helyzet kialakulásának alapjául szolgáló legfontosabb tényezők között szerepeltek többek között az egymással összeegyeztethetetlen és nem megfelelően koordinált makrogazdasági politikák és a strukturális reformok területén tapasztalható hiányosságok, amelyek fenntarthatatlan globális makrogazdasági következményekhez vezettek. Ezek a folyamatok együttesen táplálták a túlzott mértéktelenséget és végül súlyos piaci zavar kialakulását eredményezték.
Actions Taken and to Be Taken A megtett és a végrehajtandó intézkedések
5. We have taken strong and significant actions to date to stimulate our economies, provide liquidity, strengthen the capital of financial institutions, protect savings and deposits, address regulatory deficiencies, unfreeze credit markets, and are working to ensure that international financial institutions (IFIs) can provide critical support for the global economy. 5. Határozott és jelentős lépéseket tettünk máig a gazdaságaink élénkítése, a likviditásnyújtás, a pénzügyi intézmények feltőkésítése, a megtakarítások és a betétek védelme, a szabályozásbeli hiányosságok kiküszöbölése és a hitelpiacok működésének helyreállítása érdekében, továbbá dolgozunk annak biztosításán, hogy a nemzetközi pénzügyi intézmények sorsdöntő támogatást tudjanak nyújtani a világgazdaság számára.
6. But more needs to be done to stabilize financial markets and support economic growth. Economic momentum is slowing substantially in major economies and the global outlook has weakened. Many emerging market economies, which helped sustain the world economy this decade, are still experiencing good growth but increasingly are being adversely impacted by the worldwide slowdown. 6. További erőfeszítésekre van azonban szükség a pénzügyi piacok stabilizálásához és a gazdasági növekedés fenntartásához. A jelentősebb gazdaságokban lényegesen lassul a gazdasági lendület és gyengültek a globális kilátások. A világgazdaság növekedési ütemének fenntartását ebben az évtizedben segítő feltörekvő piacok gazdaságai közül sokan továbbra is kedvező növekedést tapasztalnak, de egyre fokozottabb mértékben érinti őket kedvezőtlenül a világméretű lassulás.
7. Against this background of deteriorating economic conditions worldwide, we agreed that a broader policy response is needed, based on closer macroeconomic cooperation, to restore growth, avoid negative spillovers and support emerging market economies and developing countries. As immediate steps to achieve these objectives, as well as to address longer-term challenges, we will: 7. A gazdasági feltételek egész világra kiterjedő romlása következtében megállapodtunk abban, hogy szorosabb makrogazdasági együttműködés alapján a jelenleginél átfogóbb szakpolitikai válaszra van szükség a növekedés helyreállításához, a kedvezőtlen továbbgyűrűző hatások elkerüléséhez, valamint a feltörekvő piacok gazdaságai és a fejlődő országok támogatásához. Azonnali lépések megtételeként ezeknek a célkitűzéseknek az elérésére, valamint a hosszabb távon kihívást jelentő problémák megoldása érdekében elhatároztuk a következőket:
• Continue our vigorous efforts and take whatever further actions are necessary to stabilize the financial system. • Továbbra is határozott erőfeszítéseket teszünk és végrehajtunk minden újabb intézkedést, amely a pénzügyi rendszer stabilizálásához szükséges.
• Recognize the importance of monetary policy support, as deemed appropriate to domestic conditions. • Felismerjük a monetáris politika támogató szerepének jelentőségét, a hazai körülmények alapján megfelelő mértékben alkalmazva.
• Use fiscal measures to stimulate domestic demand to rapid effect, as appropriate, while maintaining a policy framework conducive to fiscal sustainability. • Költségvetési intézkedésekkel ösztönözzük a belföldi kereslet minél gyorsabb élénkülését és mindeközben a költségvetés fenntarthatóságát támogató politikai keretrendszert működtetünk.
• Help emerging and developing economies gain access to finance in current difficult financial conditions, including through liquidity facilities and program support. We stress the International Monetary Fund’s (IMF) important role in crisis response, welcome its new short-term liquidity facility, and urge the ongoing review of its instruments and facilities to ensure flexibility. • A feltörekvő és fejlődő országok számára segítséget nyújtunk, hogy finanszírozási forrásokhoz tudjanak jutni a jelenlegi nehéz pénzügyi helyzetben, beleértve a likviditási eszközöket és a programtámogatást. Kiemeljük a Nemzetközi Valutaalap (IMF) lényeges szerepét a válságkezelésben, támogatjuk az új rövid távú likviditási hitelkeretének bevezetését és szorgalmazzuk a hiteleszközeinek folyamatos felülvizsgálatát a rugalmasság biztosítása érdekében.
• Encourage the World Bank and other multilateral development banks (MDBs) to use their full capacity in support of their development agenda, and we welcome the recent introduction of new facilities by the World Bank in the areas of infrastructure and trade finance. • Ösztönözzük a Világbankot és a többi multilaterális fejlesztési bankot, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel teljes mértékben támogassák a fejlesztési programokat, továbbá üdvözöljük a Világbank új eszközeinek bevezetését az infrastrukturális beruházások és a kereskedelem finanszírozása területén.
• Ensure that the IMF, World Bank and other MDBs have sufficient resources to continue playing their role in overcoming the crisis. • Biztosítjuk, hogy a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank és a többi multilaterális fejlesztési bank számára megfelelő anyagi eszközök álljanak rendelkezésre, hogy továbbra is be tudják tölteni szerepüket a válság felszámolásában.
Common Principles for Reform of Financial Markets Közös elvek a pénzügyi piacok reformjához
8. In addition to the actions taken above, we will implement reforms that will strengthen financial markets and regulatory regimes so as to avoid future crises. Regulation is first and foremost the responsibility of national regulators who constitute the first line of defense against market instability. However, our financial markets are global in scope, therefore, intensified international cooperation among regulators and strengthening of international standards, where necessary, and their consistent implementation is necessary to protect against adverse cross-border, regional and global developments affecting international financial stability. Regulators must ensure that their actions support market discipline, avoid potentially adverse impacts on other countries, including regulatory arbitrage, and support competition, dynamism and innovation in the marketplace. Financial institutions must also bear their responsibility for the turmoil and should do their part to overcome it including by recognizing losses, improving disclosure and strengthening their governance and risk management practices. 8. A fentiekben említett megvalósított intézkedéseken kívül a pénzügyi piacok és a szabályozási rendszerek megerősítésére irányuló reformokat is végrehajtunk a jövőbeli válságok megelőzése érdekében. A szabályozás elsődlegesen és mindenekelőtt a nemzeti szabályozó hatóságok feladata, amelyek a védekezés első vonalát jelentik a piac stabilitását veszélyeztető fenyegetések ellen. A pénzügyi piacaink azonban globális kiterjedésűek, ezért a szabályozó hatóságok fokozott nemzetközi együttműködésére, és ahol szükséges, a nemzetközi szabályrendszerek megerősítésére, valamint azok következetes érvényesítésére van szükség a nemzetközi pénzügyi stabilitást veszélyeztető határon átnyúló regionális és globális folyamatok elleni védekezéshez. A szabályozó hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy intézkedéseik erősítsék a piaci fegyelmet és ne okozhassanak káros hatásokat más országokban, ideértve a szabályozásbeli különbségekből adódó lehetőségeket, valamint támogassák a piaci verseny, dinamizmus és innováció fejlődését. A pénzügyi intézmények is felelősek a zavarok kialakulásáért, ezért részt kell venniük a kilábalásban, többek között a veszteségek elszámolásával, az átláthatóság növelésével, valamint az irányítási és kockázatkezelési gyakorlataik megerősítése által.
9. We commit to implementing policies consistent with the following common principles for reform. 9. Elkötelezzük magunkat az alábbi közös reformelveknek megfelelő politikák végrehajtása mellett.
• Strengthening Transparency and Accountability: We will strengthen financial market transparency, including by enhancing required disclosure on complex financial products and ensuring complete and accurate disclosure by firms of their financial conditions. Incentives should be aligned to avoid excessive risk-taking. • Az átláthatóság és elszámoltathatóság megerősítése: Megerősítjük a pénzügyi piacok átláthatóságát, többek között az összetett pénzügyi termékekre vonatkozó közzétételi szabályok szigorításával és a vállalatok pénzügyi helyzetére vonatkozó információk teljes körű és valódiságnak megfelelő közzétételének biztosításával. Az ösztönzőket összhangba kell hozni a túlzott kockázatvállalás elkerülésére irányuló törekvéssel.
• Enhancing Sound Regulation: We pledge to strengthen our regulatory regimes, prudential oversight, and risk management, and ensure that all financial markets, products and participants are regulated or subject to oversight, as appropriate to their circumstances. We will exercise strong oversight over credit rating agencies, consistent with the agreed and strengthened international code of conduct. We will also make regulatory regimes more effective over the economic cycle, while ensuring that regulation is efficient, does not stifle innovation, and encourages expanded trade in financial products and services. We commit to transparent assessments of our national regulatory systems. • A szabályozás hatékonyságának növelése: Ígéretet teszünk, hogy megerősítjük a szabályozó rendszereinket, a prudenciális felügyeletünket és a kockázatkezelést, továbbá biztosítjuk a pénzügyi piacok, a termékek és a szereplők teljes körének szabályozását vagy felügyelet alá vonását a körülményeiknek megfelelően. Az elfogadott és megerősített nemzetközi magatartási kódexnek megfelelően erős felügyeletet gyakorlunk a hitelminősítő intézetek felett. A szabályozási rendszereket hatékonyabbá tesszük a teljes gazdasági cikluson belül, miközben biztosítjuk, hogy a szabályozás hatékony legyen, ne akadályozza az innovációt, valamint elősegítse a pénzügyi termékek és szolgáltatások kereskedelmének bővülését. Vállaljuk a nemzeti szabályozó rendszereink átlátható értékelését.
• Promoting Integrity in Financial Markets: We commit to protect the integrity of the world’s financial markets by bolstering investor and consumer protection, avoiding conflicts of interest, preventing illegal market manipulation, fraudulent activities and abuse, and protecting against illicit finance risks arising from noncooperative jurisdictions. We will also promote information sharing, including with respect to jurisdictions that have yet to commit to international standards with respect to bank secrecy and transparency. • A pénzügyi piacok integritásának elősegítése: Elkötelezzük magunkat a pénzügyi piacok integritásának védelmezése mellett, ezért megerősítjük a befektetők és a fogyasztók védelmét, elkerüljük az érdekkonfliktusokat, megakadályozzuk a jogtalan piaci manipulációt, csalárd tevékenységeket és visszaélést, továbbá védekezünk a nem együttműködő joghatóságok által megengedett jogellenes pénzügyi tevékenységek kockázatai ellen. Támogatjuk az információmegosztást is, beleértve azon joghatóságokkal való viszonylatokat is, amelyek még nem kötelezték el magukat a nemzetközi szabályrendszerek alkalmazása mellett a banktitokra és átláthatóságra vonatkozó szabályok tekintetében.
• Reinforcing International Cooperation: We call upon our national and regional regulators to formulate their regulations and other measures in a consistent manner. Regulators should enhance their coordination and cooperation across all segments of financial markets, including with respect to cross-border capital flows. Regulators and other relevant authorities as a matter of priority should strengthen cooperation on crisis prevention, management, and resolution. • A nemzetközi együttműködés megerősítése: Felkérjük a nemzeti és regionális szabályozó hatóságainkat, hogy következetes módon alakítsák ki a szabályokat és a további intézkedéseket. A szabályozó hatóságoknak a pénzügyi piacok minden szegmensében fokozniuk kell a koordinációt és az együttműködést, beleértve a határon átnyúló tőkeáramlásokat is. A szabályozó és más illetékes hatóságoknak elsődleges feladatként meg kell erősíteniük a válságmegelőzés, a válságkezelés és válságrendezés területén az együttműködést.
• Reforming International Financial Institutions: We are committed to advancing the reform of the Bretton Woods Institutions so that they can more adequately reflect changing economic weights in the world economy in order to increase their legitimacy and effectiveness. In this respect, emerging and developing economies, including the poorest countries, should have greater voice and representation. The Financial Stability Forum (FSF) must expand urgently to a broader membership of emerging economies, and other major standard setting bodies should promptly review their membership. The IMF, in collaboration with the expanded FSF and other bodies, should work to better identify vulnerabilities, anticipate potential stresses, and act swiftly to play a key role in crisis response. • A nemzetközi pénzügyi intézmények reformja: Elköteleztük magunkat a Bretton Woods-i intézmények reformjának előmozdítása mellett, hogy megfelelően tudják tükrözni a világgazdaságban megváltozó gazdasági erőviszonyokat és ezáltal növekedjen legitimitásuk és hatékonyságuk. Ezért a feltörekvő és fejlődő gazdaságok szavazati és képviseleti arányát növelni kell, beleértve a legszegényebb országokét is. A Pénzügyi Stabilitási Fórum (FSF) tagságát sürgősen ki kell egészíteni a feltörekvő gazdaságok körével és a többi jelentősebb szabványalkotó testületnek is mielőbb felül kell vizsgálnia a tagságát. A Nemzetközi Valutaalapnak a kibővített Pénzügyi Stabilitási Fórummal és további szervezetekkel együttműködve dolgoznia kell a gyengeségek jobb beazonosításán és a lehetséges sokkhatások előrejelzésén, valamint gyorsan cselekedve kulcsfontosságú szerepet kell betöltenie a válságkezelésben.
• Reforming International Financial Institutions: We are committed to advancing the reform of the Bretton Woods Institutions so that they can more adequately reflect changing economic weights in the world economy in order to increase their legitimacy and effectiveness. In this respect, emerging and developing economies, including the poorest countries, should have greater voice and representation. The Financial Stability Forum (FSF) must expand urgently to a broader membership of emerging economies, and other major standard setting bodies should promptly review their membership. The IMF, in collaboration with the expanded FSF and other bodies, should work to better identify vulnerabilities, anticipate potential stresses, and act swiftly to play a key role in crisis response. • A nemzetközi pénzügyi intézmények reformja: Elköteleztük magunkat a Bretton Woods-i intézmények reformjának előmozdítása mellett, hogy megfelelően tudják tükrözni a világgazdaságban megváltozó gazdasági erőviszonyokat és ezáltal növekedjen legitimitásuk és hatékonyságuk. Ezért a feltörekvő és fejlődő gazdaságok szavazati és képviseleti arányát növelni kell, beleértve a legszegényebb országokét is. A Pénzügyi Stabilitási Fórum (FSF) tagságát sürgősen ki kell egészíteni a feltörekvő gazdaságok körével és a többi jelentősebb szabványalkotó testületnek is mielőbb felül kell vizsgálnia a tagságát. A Nemzetközi Valutaalapnak a kibővített Pénzügyi Stabilitási Fórummal és további szervezetekkel együttműködve dolgoznia kell a gyengeségek jobb beazonosításán és a lehetséges sokkhatások előrejelzésén, valamint gyorsan cselekedve kulcsfontosságú szerepet kell betöltenie a válságkezelésben.
Tasking of Ministers and Experts A miniszterek és a szakértők feladatai
10. We are committed to taking rapid action to implement these principles. We instruct our Finance Ministers, as coordinated by their 2009 G-20 leadership (Brazil, UK, Republic of Korea), to initiate processes and a timeline to do so. An initial list of specific measures is set forth in the attached Action Plan, including high priority actions to be completed prior to March 31, 2009. 10. Elköteleztük magunkat, hogy gyorsan intézkedünk az elfogadott alapelvek érvényesítése érdekében. Megbízzuk pénzügyminisztereinket, hogy a 2009. évi G-20 elnökségük (Brazília, Egyesült Királyság és Koreai Köztársaság pénzügyminiszterei) által koordinálva kezdeményezzék a szükséges folyamatok megindítását és a menetrend kialakítását. A konkrét intézkedések alapjegyzéke a mellékelt cselekvési tervben kerül bemutatásra, köztük olyan kiemelt fontosságú intézkedések is, amelyeket 2009. március 31-ig kell végrehajtani.
In consultation with other economies and existing bodies, drawing upon the recommendations of such eminent independent experts as they may appoint, we request our Finance Ministers to formulate additional recommendations, including in the following specific areas: Felkérjük pénzügyminisztereinket, hogy más nemzetgazdaságokkal és szervezetekkel való egyeztetést követően, illetve az általuk felkért kiváló független szakértők ajánlásai alapján fogalmazzanak meg további javaslatokat, többek között az alábbi konkrét területeken:
• Mitigating against pro-cyclicality in regulatory policy; • a prociklikusság csökkentése a szabályozáspolitikában;
• Reviewing and aligning global accounting standards, particularly for complex securities in times of stress; • a számviteli szabványrendszerek felülvizsgálata és összehangolása, különös tekintettel az összetett értékpapírokra sokkhatások idején;
• Strengthening the resilience and transparency of credit derivatives markets and reducing their systemic risks, including by improving the infrastructure of over-the-counter markets; • a hitelderivatíva piacok rugalmasságának és átláthatóságának növelése, a hozzájuk kapcsolódó rendszerkockázatok csökkentése, többek között a tőzsdén kívüli piacok infrastruktúrájának javításával;
• Reviewing compensation practices as they relate to incentives for risk taking and innovation; • a javadalmazási gyakorlatok felülvizsgálata a kockázatvállalásra és innovációra ösztönzés szempontjából;
• Reviewing the mandates, governance, and resource requirements of the IFIs; and • a nemzetközi pénzügyi intézmények mandátumának, kormányzásának és forrásigényének felülvizsgálata; valamint
• Defining the scope of systemically important institutions and determining their appropriate regulation or oversight. • a rendszerszintű jelentőséggel bíró intézmények körének meghatározása és a rájuk vonatkozó szabályozás vagy felügyelet kialakítása.
11. In view of the role of the G-20 in financial systems reform, we will meet again by April 30, 2009, to review the implementation of the principles and decisions agreed today. 11. Tekintettel a G20-csoport szerepére a pénzügyi rendszerek reformjában, legkésőbb 2009. április 30-ig újra találkozunk a ma elfogadott alapelvek és döntések megvalósításának áttekintésére.
Commitment to an Open Global Economy A nyílt világgazdaság fenntartása
12. We recognize that these reforms will only be successful if grounded in a commitment to free market principles, including the rule of law, respect for private property, open trade and investment, competitive markets, and efficient, effectively regulated financial systems. These principles are essential to economic growth and prosperity and have lifted millions out of poverty, and have significantly raised the global standard of living. Recognizing the necessity to improve financial sector regulation, we must avoid overregulation that would hamper economic growth and exacerbate the contraction of capital flows, including to developing countries. 12. Felismerjük, hogy ezek a reformok csak abban az esetben lesznek sikeresek, ha alapjukat a szabad piaci elvek iránti elkötelezettség biztosítja, beleértve a jogállamiságot, a magántulajdon tiszteletben tartását, a nyílt kereskedelmi és befektetési rendszereket, a versenyző piacokat, továbbá az eredményesen működő és hatékonyan szabályozott pénzügyi rendszereket. Ezek az elvek nélkülözhetetlenek a gazdasági növekedéshez és a jóléthez, emberek millióit emelték már ki a szegénységből és jelentősen növelték a globális életszínvonalat. Felismerjük a pénzügyi szektor hatékonyabb szabályozásának szükségességét, azonban el kell kerülnünk a túlszabályozást, mivel az gátolná a gazdasági növekedést és fokozná a tőkeáramlások elapadását, beleértve a fejlődő országokba irányulókat is.
13. We underscore the critical importance of rejecting protectionism and not turning inward in times of financial uncertainty. In this regard, within the next 12 months, we will refrain from raising new barriers to investment or to trade in goods and services, imposing new export restrictions, or implementing World Trade Organization (WTO) inconsistent measures to stimulate exports. Further, we shall strive to reach agreement this year on modalities that leads to a successful conclusion to the WTO’s Doha Development Agenda with an ambitious and balanced outcome. We instruct our Trade Ministers to achieve this objective and stand ready to assist directly, as necessary. We also agree that our countries have the largest stake in the global trading system and therefore each must make the positive contributions necessary to achieve such an outcome. 13. Kihangsúlyozzuk annak döntő jelentőségét, hogy visszautasítsuk a protekcionizmust és ne zárkózzunk el az együttműködéstől pénzügyi bizonytalanságok idején. Erre tekintettel a következő 12 hónapban tartózkodunk a befektetések vagy az áruk és szolgáltatások kereskedelmét korlátozó új akadályok felállításától, új exportkorlátozások bevezetésétől vagy a Kereskedelmi Világszervezet szabályaival összeegyeztethetetlen exportélénkítő intézkedések végrehajtásától. Törekszünk továbbá ebben az évben megegyezésre jutni olyan lehetőségek kialakításában, amely a Kereskedelmi Világszervezet dohai fejlesztési menetrendjének ambiciózus és kiegyensúlyozott eredményeket biztosító sikeres lezárásához vezet. Megbízzuk kereskedelmi minisztereinket, hogy valósítsák meg ezt a célkitűzést és álljanak készen a közvetlen segítségnyújtásra, amennyiben az szükséges. Egyetértünk abban is, hogy országaink érdekeltsége a legnagyobb a globális kereskedelmi rendszerben, ezért mindannyiunk pozitív hozzájárulása szükséges ennek a célkitűzésnek az eléréséhez.
14. We are mindful of the impact of the current crisis on developing countries, particularly the most vulnerable. We reaffirm the importance of the Millennium Development Goals, the development assistance commitments we have made, and urge both developed and emerging economies to undertake commitments consistent with their capacities and roles in the global economy. In this regard, we reaffirm the development principles agreed at the 2002 United Nations Conference on Financing for Development in Monterrey, Mexico, which emphasized country ownership and mobilizing all sources of financing for development. 14. Szem előtt tartjuk a jelenlegi válság fejlődő országokat érintő hatásait, különös tekintettel a leginkább veszélyeztetettekre. Megerősítjük a millenniumi fejlesztési célok, valamint az általunk nyújtott fejlesztési segítségnyújtási kötelezettségvállalások fontosságát és mind a fejlett, mind a feltörekvő gazdaságokat arra ösztönözzük, hogy a képességeiknek és a világgazdaságban betöltött szerepüknek megfelelően vegyenek részt a kötelezettségek vállalásában. Erre tekintettel ismételten megerősítjük az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) 2002-ben Monterreyben, Mexikóban megrendezett fejlesztésfinanszírozási konferenciáján elfogadott fejlesztési alapelveket, amelyek kiemelték annak fontosságát, hogy az egyes országok a sajátjuknak érezzék az ügyet és minden fejlődésfinanszírozási forrást mozgósítsanak.
15. We remain committed to addressing other critical challenges such as energy security and climate change, food security, the rule of law, and the fight against terrorism, poverty and disease. 15. Elkötelezettek maradunk a további súlyos kihívást jelentő problémák megoldása mellett, úgymint az energiabiztonság és éghajlatváltozás, az élelmezésbiztonság, a jogállamiság, továbbá a terrorizmus, a szegénység és a betegségek elleni küzdelem.
16. As we move forward, we are confident that through continued partnership, cooperation, and multilateralism, we will overcome the challenges before us and restore stability and prosperity to the world economy. 16. Előre haladva erősen bízunk benne, hogy a továbbiakban is fenntartott partnerség, együttműködés és multilateralizmus útján le fogjuk győzni az előttünk álló kihívásokat és helyre fogjuk állítani a stabilitást és a jólétet a világgazdaságban.
Action Plan to Implement Principles for Reform Cselekvési terv a reformelvek végrehajtására
This Action Plan sets forth a comprehensive work plan to implement the five agreed principles for reform. Our finance ministers will work to ensure that the taskings set forth in this Action Plan are fully and vigorously implemented. They are responsible for the development and implementation of these recommendations drawing on the ongoing work of relevant bodies, including the International Monetary Fund (IMF), an expanded Financial Stability Forum (FSF), and standard setting bodies. Ez a cselekvési terv részletes munkatervet közöl az öt elfogadott reformelv végrehajtására. Pénzügyminisztereink fognak dolgozni annak biztosításán, hogy a cselekvési tervben szereplő feladatok nyomatékosan végrehajtásra kerüljenek. Az ő felelősségük, hogy ezek a javaslatok kidolgozásra és végrehajtása kerüljenek az érintett szervek folyamatban lévő munkájára építve, ideértve a Nemzetközi Valutaalapot (IMF), a kibővített Pénzügyi Stabilitási Fórumot (FSB) és a szabványalkotó testületeket.
Strengthening Transparency and Accountability Az átláthatóság és elszámoltathatóság megerősítése
  Immediate Actions by March 31, 2009   Azonnali intézkedések 2009. március 31-ig
• The key global accounting standards bodies should work to enhance guidance for valuation of securities, also taking into account the valuation of complex, illiquid products, especially during times of stress. • A legfontosabb globális számviteli szabványalkotó testületeknek dolgozniuk kell az értékpapírok értékelésére vonatkozó irányelvek továbbfejlesztésén, figyelemmel az összetett, nehezen mobilizálható termékek értékelésére is, különösen sokkhatások idején.
• Accounting standard setters should significantly advance their work to address weaknesses in accounting and disclosure standards for off-balance sheet vehicles. • A számviteli szabványalkotók munkájában jelentős előrelépésre van szükség a mérlegen kívüli tételek számvitelére és közzétételére vonatkozó szabályozás hiányosságainak felszámolása területén.
• Regulators and accounting standard setters should enhance the required disclosure of complex financial instruments by firms to market participants. • A szabályozó hatóságoknak és a számviteli szabványalkotóknak tovább kell fejleszteniük az összetett pénzügyi eszközökkel kapcsolatban a vállalkozások által a piaci szereplők részére teljesítendő közzétételre vonatkozó előírások követelményeit.
• With a view toward promoting financial stability, the governance of the international accounting standard setting body should be further enhanced, including by undertaking a review of its membership, in particular in order to ensure transparency, accountability, and an appropriate relationship between this independent body and the relevant authorities. • A pénzügyi stabilitás elősegítését szem előtt tartva a nemzetközi számviteli szabványalkotó testület irányítását tovább kell fejleszteni, beleértve azt is, hogy meg kell kezdeni tagságának felülvizsgálatát, különösen az átláthatóság, az elszámoltathatóság, valamint annak biztosítása érdekében, hogy ez a független testület megfelelő kapcsolatban álljon az illetékes hatóságokkal.
• Private sector bodies that have already developed best practices for private pools of capital and/or hedge funds should bring forward proposals for a set of unified best practices. Finance Ministers should assess the adequacy of these proposals, drawing upon the analysis of regulators, the expanded FSF, and other relevant bodies. • Azoknak a magánjog hatálya alá tartozó szervezeteknek, amelyek a magántőkealapokra és/vagy fedezeti alapokra már kialakítottak legjobb gyakorlatokat, javaslatokat kell tenniük a legjobb gyakorlatok egységes rendszerének kialakítására. A pénzügyminisztereknek kell értékelni ezeknek a javaslatoknak a megfelelőségét a szabályozó hatóságok, a kibővített Pénzügyi Stabilitási Fórum és a többi érdekelt szervezet elemzéseinek felhasználásával.
  Medium-term actions   Középtávú intézkedések
• The key global accounting standards bodies should work intensively toward the objective of creating a single high-quality global standard. • A fontosabb globális számviteli szabványalkotó testületeknek intenzíven kell dolgozniuk egy egységes, magas színvonalú globális szabályrendszer kialakításán.
• Regulators, supervisors, and accounting standard setters, as appropriate, should work with each other and the private sector on an ongoing basis to ensure consistent application and enforcement of high-quality accounting standards. • A szabályozó hatóságoknak, felügyeleti szerveknek és számviteli szabványalkotóknak lehetőleg egymással és a magánszektorral is folyamatosan együttműködve kell dolgozniuk azon, hogy a magas színvonalú számviteli szabványok következetes alkalmazása és érvényesítése biztosított legyen.
• Financial institutions should provide enhanced risk disclosures in their reporting and disclose all losses on an ongoing basis, consistent with international best practice, as appropriate. Regulators should work to ensure that a financial institution’ financial statements include a complete, accurate, and timely picture of the firm’s activities (including off-balance sheet activities) and are reported on a consistent and regular basis. • A pénzügyi intézményeknek pontosabban be kell mutatniuk a kockázatokat a beszámolókban és folyamatosan közzé kell tenniük minden értékvesztést, lehetőleg a nemzetközi legjobb gyakorlatnak megfelelően. A szabályozó hatóságoknak dolgozniuk kell annak biztosításán, hogy a pénzügyi intézmények pénzügyi kimutatásai a vállalati tevékenységek teljes körű, pontos és időszerű képét mutassák (beleértve a mérlegen kívüli tevékenységeket is), továbbá következetes módon és rendszeresen közzétételre kerüljenek.
Enhancing Sound Regulation A szabályozás hatékonyságának növelése
Regulatory Regimes Szabályozási rendszerek
  Immediate Actions by March 31, 2009   Azonnali intézkedések 2009. március 31-ig
• The IMF, expanded FSF, and other regulators and bodies should develop recommendations to mitigate pro-cyclicality, including the review of how valuation and leverage, bank capital, executive compensation, and provisioning practices may exacerbate cyclical trends. • A Nemzetközi Valutaalapnak, a kibővített Pénzügyi Stabilitási Fórumnak, a további szabályozó hatóságoknak és testületeknek javaslatokat kell kidolgozniuk a prociklikusság enyhítésére, beleértve annak felülvizsgálatát is, hogy az értékelés és a tőkeáttétel, a banktőke, a vezetők javadalmazása és a céltartalék-képzési gyakorlatok miként tudják súlyosbítani a ciklikus tendenciákat.
  Medium-term actions   Középtávú intézkedések
• To the extent countries or regions have not already done so, each country or region pledges to review and report on the structure and principles of its regulatory system to ensure it is compatible with a modern and increasingly globalized financial system. To this end, all G-20 members commit to undertake a Financial Sector Assessment Program (FSAP) report and support the transparent assessments of countries’ national regulatory systems. • Amennyiben az egyes országok vagy régiók azt még nem tették meg, minden ország vagy régió elvállalja, hogy szabályozó rendszerének szerkezetét és alapelveit felülvizsgálja és az eredményekről jelentést készít, hogy biztosított legyen annak kompatibilitása a modern és egyre globalizáltabb pénzügyi rendszerrel. Ezért a G20-csoport minden tagja kötelezettséget vállal arra, hogy részt vesz a pénzügyi szektor értékelési programban (FSAP) és támogatja az országok nemzeti szabályozási rendszereinek átlátható értékelését.
• The appropriate bodies should review the differentiated nature of regulation in the banking, securities, and insurance sectors and provide a report outlining the issue and making recommendations on needed improvements. A review of the scope of financial regulation, with a special emphasis on institutions, instruments, and markets that are currently unregulated, along with ensuring that all systemically-important institutions are appropriately regulated, should also be undertaken. • A megfelelő szerveknek felül kell vizsgálniuk a szabályozás megkülönböztetett természetét a banki, értékpapír-piaci és biztosítási ágazatokban, majd jelentést kell készíteniük, amelyben bemutatják a helyzetet és javaslatokat tesznek a szükséges kiigazításokra. A pénzügyi szabályozás hatályának felülvizsgálatát is végre kell hajtani, különös hangsúlyt fektetve a jelenleg szabályozatlan intézményekre, eszközökre és piacokra, valamint annak biztosítására, hogy minden rendszerszintű jelentőségű intézmény megfelelően szabályozott legyen.
• National and regional authorities should review resolution regimes and bankruptcy laws in light of recent experience to ensure that they permit an orderly wind-down of large complex cross-border financial institutions. • A nemzeti és regionális hatóságoknak a legújabb tapasztalatok ismeretében a szanálási rendszereket és a csődhelyzetre vonatkozó jogszabályokat is felül kell vizsgálniuk, hogy biztosítsák a nehézségekkel küzdő nagy, összetett, határon átnyúló tevékenységeket végző pénzügyi intézmények rendezett felszámolásának lehetőségét.
• Definitions of capital should be harmonized in order to achieve consistent measures of capital and capital adequacy. • A tőke fogalommeghatározásait harmonizálni kell, hogy a tőke és a tőkemegfelelés számítása egységes szabályok alapján történjen.
Prudential Oversight Prudenciális felügyelet
  Immediate Actions by March 31, 2009   Azonnali intézkedések 2009. március 31-ig
• Regulators should take steps to ensure that credit rating agencies meet the highest standards of the international organization of securities regulators and that they avoid conflicts of interest, provide greater disclosure to investors and to issuers, and differentiate ratings for complex products. This will help ensure that credit rating agencies have the right incentives and appropriate oversight to enable them to perform their important role in providing unbiased information and assessments to markets. • A szabályozó hatóságoknak lépéseket kell tenniük annak biztosítására, hogy a hitelminősítő intézetek megfeleljenek az értékpapír-piaci szabályozók nemzetközi szervezete által kialakított legmagasabb szintű előírásoknak, elkerüljék az érdekütközéseket, részletesebb információkat tegyenek közzé a befektetők és értékpapír-kibocsátók számára, továbbá megkülönböztessék az összetett termékekre vonatkozó értékeléseket. Ez segít garantálni, hogy a hitelminősítő intézetek megfelelő ösztönzőkkel és kellő rálátással rendelkezzenek annak a lényeges szerepüknek a betöltéséhez, hogy a piacok számára részlehajlástól mentes tájékoztatást és értékeléseket szolgáltassanak.
• The international organization of securities regulators should review credit rating agencies’ adoption of the standards and mechanisms for monitoring compliance. • Az értékpapír-piaci szabályozók nemzetközi szervezetének felül kell vizsgálnia, hogy a hitelminősítő intézetek alkalmazzák-e a szabályoknak való megfelelés ellenőrzésére irányuló normákat és mechanizmusokat.
• Authorities should ensure that financial institutions maintain adequate capital in amounts necessary to sustain confidence. International standard setters should set out strengthened capital requirements for banks’ structured credit and securitization activities. • A hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a pénzügyi intézmények elegendő tőkével rendelkezzenek a bizalom fenntartásához szükséges összegben. A nemzetközi szabványalkotóknak szigorúbb tőkekövetelményeket kell kidolgozniuk a bankok strukturált hitelezési és értékpapírosítási tevékenységére.
• Supervisors and regulators, building on the imminent launch of central counterparty services for credit default swaps (CDS) in some countries, should: speed efforts to reduce the systemic risks of CDS and over-the-counter (OTC) derivatives transactions; insist that market participants support exchange traded or electronic trading platforms for CDS contracts; expand OTC derivatives market transparency; and ensure that the infrastructure for OTC derivatives can support growing volumes. • A központi szerződő felek hitel-nemteljesítési csereügyletekre (CDS-ekre) vonatkozó szolgáltatásainak közeljövőben várható elindítására építve a felügyeleti szerveknek és szabályozó hatóságoknak a következőket kell végrehajtaniuk: segíteni kell a CDS és a tőzsdén kívüli (OTC) származékos ügyletek rendszerkockázatának csökkentésére irányuló erőfeszítéseket; meg kell követelni, hogy a piaci szereplők támogassák a CDS szerződések tőzsdei vagy elektronikus kereskedelmi platformokon keresztül történő forgalmazását; növelni kell a tőzsdén kívüli származékos értékpapír-piacok átláthatóságát; továbbá biztosítani kell, hogy a tőzsdén kívüli származékos értékpapírok infrastruktúrája támogatni tudja a kereskedési volumen növekedését.
  Medium-term actions   Középtávú intézkedések
• Credit Ratings Agencies that provide public ratings should be registered. • A nyilvános értékeléseket közlő hitelminősítő intézeteket nyilvántartásba kell venni.
• Supervisors and central banks should develop robust and internationally consistent approaches for liquidity supervision of, and central bank liquidity operations for, cross-border banks. • A felügyeleti szerveknek és a központi bankoknak szilárd és nemzetközileg egységes megközelítéseket kell kialakítaniuk a határon átnyúló tevékenységeket végző bankok likviditásfelügyeletére, illetve a központi bankok velük kapcsolatos likviditási műveleteire vonatkozóan.
Risk Management Kockázatkezelés
  Immediate Actions by March 31, 2009   Azonnali intézkedések 2009. március 31-ig
• Regulators should develop enhanced guidance to strengthen banks’ risk management practices, in line with international best practices, and should encourage financial firms to reexamine their internal controls and implement strengthened policies for sound risk management. • A szabályozó hatóságoknak fejlettebb iránymutatásokat kell kidolgozniuk a bankok kockázatkezelési gyakorlatának megerősítésére a nemzetközi legjobb gyakorlatokkal összhangban, továbbá bátorítaniuk kell a pénzügyi vállalkozásokat a belső ellenőrzési rendszereik felülvizsgálatára, valamint arra, hogy megerősített politikákat alkalmazzanak a kockázatok hatékony kezelésére.
• Regulators should develop and implement procedures to ensure that financial firms implement policies to better manage liquidity risk, including by creating strong liquidity cushions. • A szabályozó hatóságoknak olyan szabályokat kell kialakítaniuk és bevezetniük, amelyek biztosítják, hogy a pénzügyi vállalkozások helyes politikákat alkalmaznak a likviditási kockázat megfelelőbb kezelésére, beleértve az erős likviditási tartalékok képzését is.
• Supervisors should ensure that financial firms develop processes that provide for timely and comprehensive measurement of risk concentrations and large counterparty risk positions across products and geographies. • A felügyeleti szerveknek biztosítaniuk kell, hogy a pénzügyi vállalkozások olyan folyamatokat alakítsanak ki, amelyek lehetővé teszik a kockázatkoncentrációk és a nagy szerződő felek kockázati pozíciójának megfelelően időzített és átfogó mérését a különböző termékek és földrajzi helyszínek vonatkozásában.
• Firms should reassess their risk management models to guard against stress and report to supervisors on their efforts. • A vállalkozásoknak meg kell vizsgálniuk, hogy az általuk alkalmazott kockázatkezelési modellek kellő védelmet nyújtanak-e a sokkhatások ellen és be kell számolniuk az erőfeszítéseikről a felügyeleti szerveknek.
• The Basel Committee should study the need for and help develop firms’ new stress testing models, as appropriate. • A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottságnak tanulmányoznia kell a vállalatok által alkalmazható új stresszteszt modellek kialakításának szükségességét és lehetőség szerint segítenie kell azok kifejlesztését.
• Financial institutions should have clear internal incentives to promote stability, and action needs to be taken, through voluntary effort or regulatory action, to avoid compensation schemes which reward excessive short-term returns or risk taking. • A pénzügyi intézmények számára egyértelmű belső ösztönzőket kell kialakítani, amelyek a stabilitás támogatására irányulnak, továbbá önkéntes erőfeszítés vagy szabályozási intézkedés útján cselekedni kell a túlságosan magas rövid távú hozamokat vagy a túlzott kockázatvállalást jutalmazó kompenzációs rendszerek elkerülése érdekében.
• Banks should exercise effective risk management and due diligence over structured products and securitization. • A bankoknak eredményes kockázatkezelési módszereket kell alkalmazniuk és megfelelő gondossággal kell eljárniuk a strukturált termékek és az értékpapírosítás esetében.
  Medium-term actions   Középtávú intézkedések
• International standard setting bodies, working with a broad range of economies and other appropriate bodies, should ensure that regulatory policy makers are aware and able to respond rapidly to evolution and innovation in financial markets and products. • A nemzetközi szabványalkotó testületeknek a nemzetgazdaságok széles körével és más illetékes szervekkel együttműködve biztosítaniuk kell, hogy a szabályozáspolitikai döntéshozók ismerjék a pénzügyi piacok és termékek evolúciós és innovációs folyamatait és képesek legyenek azokra gyorsan reagálni.
• Authorities should monitor substantial changes in asset prices and their implications for the macroeconomy and the financial system. • A hatóságoknak figyelemmel kell kísérniük az eszközárak jelentős változásait, továbbá azoknak a makrogazdaságot és a pénzügyi rendszert érintő hatásait.
Promoting Integrity in Financial Markets A pénzügyi piacok integritásának elősegítése
  Immediate Actions by March 31, 2009   Azonnali intézkedések 2009. március 31-ig
• Our national and regional authorities should work together to enhance regulatory cooperation between jurisdictions on a regional and international level. • A nemzeti és regionális hatóságainknak közösen kell dolgozniuk a joghatóságok közötti regionális és nemzetközi szintű szabályozási együttműködés megerősítésén.
• National and regional authorities should work to promote information sharing about domestic and cross-border threats to market stability and ensure that national (or regional, where applicable) legal provisions are adequate to address these threats. • A nemzeti és regionális hatóságoknak dolgozniuk kell a piaci stabilitást veszélyeztető hazai és határokon átnyúló fenyegetésekkel kapcsolatos információmegosztás elősegítésén, továbbá annak biztosításán, hogy a nemzeti (vagy adott esetben regionális) jogszabályi rendelkezések megfelelőek legyenek ezeknek a fenyegetéseknek a kezeléséhez.
• National and regional authorities should also review business conduct rules to protect markets and investors, especially against market manipulation and fraud and strengthen their cross-border cooperation to protect the international financial system from illicit actors. In case of misconduct, there should be an appropriate sanctions regime. • A nemzeti és regionális hatóságoknak az üzleti magatartási szabályokat is felül kell vizsgálniuk, hogy védelmezzék a piacokat és a befektetőket, különösen a piaci manipuláció és csalás ellen, továbbá meg kell erősíteniük a határokon átnyúló együttműködésüket, hogy megóvják a nemzetközi pénzügyi rendszert a jogellenes szereplők tevékenységétől. Kötelezettségszegés esetére megfelelő szankciórendszert kell kialakítani.
  Medium-term actions   Középtávú intézkedések
• National and regional authorities should implement national and international measures that protect the global financial system from uncooperative and nontransparent jurisdictions that pose risks of illicit financial activity. • A nemzeti és regionális hatóságoknak nemzeti és nemzetközi intézkedéseket kell végrehajtaniuk a globális pénzügyi rendszer megvédelmezésére azokkal a nem együttműködő és nem átlátható joghatóságokkal szemben, amelyek a törvénybe ütköző pénzügyi tevékenységek szempontjából kockázatosnak minősülnek.
• The Financial Action Task Force should continue its important work against money laundering and terrorist financing, and we support the efforts of the World Bank - UN Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative. • A Pénzügyi Akció Munkacsoportnak folytatnia kell lényeges munkáját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen, továbbá támogatjuk az eltulajdonított javak visszaszerzésére irányuló – a Világbank és az ENSZ által elindított – kezdeményezés erőfeszítéseit.
• Tax authorities, drawing upon the work of relevant bodies such as the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), should continue efforts to promote tax information exchange. Lack of transparency and a failure to exchange tax information should be vigorously addressed. • Az adóhatóságoknak az érintett szervek – mint például a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) – munkájára építve folytatniuk kell az adóügyek területén megvalósuló információcsere elősegítésére irányuló erőfeszítéseiket. Az átláthatóság hiányával és az adóügyekre vonatkozó információcsere meghiúsulásával kapcsolatos problémákat nyomatékosan kezelni kell.
Reinforcing International Cooperation A nemzetközi együttműködés megerősítése
  Immediate Actions by March 31, 2009   Azonnali intézkedések 2009. március 31-ig
• Supervisors should collaborate to establish supervisory colleges for all major crossborder financial institutions, as part of efforts to strengthen the surveillance of crossborder firms. Major global banks should meet regularly with their supervisory college for comprehensive discussions of the firm’s activities and assessment of the risks it faces. • A határokon átnyúló tevékenységeket végző vállalatok felügyeletének megerősítésére irányuló erőfeszítések részeként a felügyeleti szerveknek együtt kell működniük egymással olyan felügyeleti kollégiumok létrehozása érdekében, amelyek az összes jelentősebb határon átnyúló tevékenységet folytató pénzügyi intézmény felügyeletét ellátják. A nagyobb globális bankoknak rendszeresen találkozniuk kell a felügyeletüket ellátó kollégiumokkal, hogy részletesen megvitassák a vállalati tevékenységeket és értékeljék a felmerülő kockázatokat.
• Regulators should take all steps necessary to strengthen cross-border crisis management arrangements, including on cooperation and communication with each other and with appropriate authorities, and develop comprehensive contact lists and conduct simulation exercises, as appropriate. • A szabályozó hatóságoknak minden szükséges lépést meg kell tenniük a határon átnyúló válságkezelési megállapodások megerősítése érdekében, beleértve az egymással és a megfelelő hatóságokkal folytatott együttműködésre és kapcsolattartásra irányulókat is, továbbá részletes kapcsolattartási jegyzékeket kell összeállítaniuk és lehetőség szerint szimulációs gyakorlatokat kell végrehajtaniuk.
  Medium-term actions   Középtávú intézkedések
• Authorities, drawing especially on the work of regulators, should collect information on areas where convergence in regulatory practices such as accounting standards, auditing, and deposit insurance is making progress, is in need of accelerated progress, or where there may be potential for progress. • A hatóságoknak – különösen a szabályozók munkájára építve – információkat kell gyűjteniük azokon a területeken, ahol a szabályozási gyakorlatok közelítéséhez gyorsabb előrehaladásra van szükség, vagy ahol lehetőség lehet az előrehaladásra, úgymint a számviteli szabályrendszerek, a könyvvizsgálat és a betétbiztosítás területén.
• Authorities should ensure that temporary measures to restore stability and confidence have minimal distortions and are unwound in a timely, well-sequenced and coordinated manner. • A hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a stabilitás és a bizalom helyreállítására irányuló ideiglenes intézkedések torzító hatása minimális legyen, továbbá azok helyes időzítéssel, megfelelő sorrendben és összehangolt módon kerüljenek megszüntetésre.
Reinforcing International Cooperation A nemzetközi együttműködés megerősítése
  Immediate Actions by March 31, 2009   Azonnali intézkedések 2009. március 31-ig
• The FSF should expand to a broader membership of emerging economies. • A Pénzügyi Stabilitási Fórum tagságát ki kell egészíteni a feltörekvő gazdaságok szélesebb körére.
• The IMF, with its focus on surveillance, and the expanded FSF, with its focus on standard setting, should strengthen their collaboration, enhancing efforts to better integrate regulatory and supervisory responses into the macro-prudential policy framework and conduct early warning exercises. • A Nemzetközi Valutaalapnak a felügyeleti tevékenységére, a Pénzügyi Stabilitási Fórumnak pedig a szabványalkotásra összpontosítva kell megerősítenie az egymással való együttműködést a szabályozási és felügyeleti válaszok makroprudenciális keretrendszerbe történő jobb beépítésére irányuló erőfeszítések növelése, valamint korai előrejelzési gyakorlatok végrehajtása érdekében.
• The IMF, given its universal membership and core macro-financial expertise, should, in close coordination with the FSF and others, take a leading role in drawing lessons from the current crisis, consistent with its mandate. • Az egyetemes tagságára és központi makropénzügyi szakértő funkciójára tekintettel a Nemzetközi Valutaalapnak a Pénzügyi Stabilitási Fórummal és más szervezetekkel szoros együttműködésben a mandátumának megfelelően vezető szerepet kell betöltenie a jelenlegi válságból levonható tanulságok elemzésében.
• We should review the adequacy of the resources of the IMF, the World Bank Group and other multilateral development banks and stand ready to increase them where necessary. The IFIs should also continue to review and adapt their lending instruments to adequately meet their members’ needs and revise their lending role in the light of the ongoing financial crisis. • Felül kell vizsgálnunk a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank-csoport és a többi multilaterális fejlesztési bank rendelkezésére álló anyagi eszközök megfelelőségét és készen kell állnunk azok kiegészítésére, amennyiben az szükséges. A nemzetközi pénzügyi intézményeknek is folytatniuk kell a hiteleszközeik felülvizsgálatát és átalakítását, hogy azok kellőképpen megfeleljenek a tagok igényeinek és a hitelező szerepüket módosítaniuk kell a jelenlegi pénzügyi válság tapasztatainak megfelelően.
• We should explore ways to restore emerging and developing countries’ access to credit and resume private capital flows which are critical for sustainable growth and development, including ongoing infrastructure investment. • Lehetőségeket kell találnunk arra, hogy a feltörekvő és fejlődő országok számára ismét biztosítsuk a hitelhez jutás lehetőségét és a magántőke áramlása újra beinduljon, mivel ezek elsődlegesek a fenntartható növekedés és fejlődés szempontjából, beleértve a folyamatban lévő infrastrukturális beruházások finanszírozását is.
• In cases where severe market disruptions have limited access to the necessary financing for counter-cyclical fiscal policies, multilateral development banks must ensure arrangements are in place to support, as needed, those countries with a good track record and sound policies. • Azokban az esetekben, amikor súlyos piaci zavarok kialakulása mellett korlátozott mértékben van lehetőség az anticiklikus költségvetési politika finanszírozására, a multilaterális fejlesztési bankoknak biztosítaniuk kell, hogy olyan megállapodások legyenek érvényben, amelyek szükség szerint támogatást nyújtanak a megfelelő gazdasági teljesítménnyel rendelkező és eredményes szakpolitikákat folytató országok számára.
  Medium-term actions   Középtávú intézkedések
• We underscored that the Bretton Woods Institutions must be comprehensively reformed so that they can more adequately reflect changing economic weights in the world economy and be more responsive to future challenges. Emerging and developing economies should have greater voice and representation in these institutions. • Kihangsúlyozzuk, hogy a Bretton Woods-i intézmények átfogó reformjára van szükség, hogy azok megfelelőbben tudják tükrözni a világgazdaságban megváltozó erőviszonyokat és rugalmasabban tudjanak reagálni a jövőbeni kihívásokra. A feltörekvő és fejlődő gazdaságoknak nagyobb szavazati és képviseleti aránnyal kell rendelkezniük ezekben az intézményekben.
• The IMF should conduct vigorous and even-handed surveillance reviews of all countries, as well as giving greater attention to their financial sectors and better integrating the reviews with the joint IMF/World Bank financial sector assessment programs. On this basis, the role of the IMF in providing macro-financial policy advice would be strengthened. • A Nemzetközi Valutaalapnak a felügyeleti tevékenysége keretében minden országra vonatkozóan alapos és pártatlan felülvizsgálatot kell lefolytatnia, továbbá nagyobb figyelmet kell fordítania a pénzügyi szektorokra, valamint a felülvizsgálatokat jobban kell integrálnia a Világbankkal közösen megvalósított pénzügyi szektor értékelési programokkal. Ezáltal a Nemzetközi Valutaalap szerepe a makroszintű pénzügy-politikai tanácsadásnyújtás területén megerősítésre kerül.
• Advanced economies, the IMF, and other international organizations should provide capacity-building programs for emerging market economies and developing countries on the formulation and the implementation of new major regulations, consistent with international standards. • A fejlett gazdaságoknak, a Nemzetközi Valutaalapnak és a többi nemzetközi szervezetnek kapacitásfejlesztési programokat kell biztosítaniuk a feltörekvő piacok gazdaságai és a fejlődő országok számára, hogy az új, fontosabb szabályozásokat a nemzetközi szabványoknak megfelelően tudják kialakítani és megvalósítani.

Szolgáltatások - Szakfordítás és tolmácsolás

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.