G20-csoport Washington 2008

DECLARATION
SUMMIT ON FINANCIAL MARKETS
AND THE WORLD ECONOMY
November 15, 2008
NYILATKOZAT
CSÚCSTALÁLKOZÓ A PÉNZÜGYI PIACOKRÓL
ÉS A VILÁGGAZDASÁGRÓL
2008. november 15.
1. We, the Leaders of the Group of Twenty, held an initial meeting in Washington on November 15, 2008, amid serious challenges to the world economy and financial markets. We are determined to enhance our cooperation and work together to restore global growth and achieve needed reforms in the world’s financial systems. 1. Mi, a Húszak Csoportjának vezető államfői, első ülésünket tartottuk 2008. november 15-én Washingtonban, a világgazdaságot és a pénzügyi piacokat érintő komoly kihívások idején. Eltökélt szándékunk, hogy megerősítjük együttműködésünket és közösen dolgozunk a globális növekedés helyreállítása és a világ pénzügyi rendszereinek megerősítéséhez szükséges reformok végrehajtása érdekében.
2. Over the past months our countries have taken urgent and exceptional measures to support the global economy and stabilize financial markets. These efforts must continue. At the same time, we must lay the foundation for reform to help to ensure that a global crisis, such as this one, does not happen again. Our work will be guided by a shared belief that market principles, open trade and investment regimes, and effectively regulated financial markets foster the dynamism, innovation, and entrepreneurship that are essential for economic growth, employment, and poverty reduction. 2. Az elmúlt hónapokban országaink sürgős és rendkívüli intézkedéseket tettek a világgazdaság megsegítésére és a pénzügyi piacok stabilizálására. Ezeket az erőfeszítéseket továbbra is folytatni kell. Ugyanakkor le kell fektetnünk annak a reformnak az alapját is, amelynek segítségével biztosítható, hogy a jelenlegihez hasonló világválság többször ne ismétlődjön meg. Munkánkat az a közös meggyőződés fogja irányítani, hogy a piaci elvek, a nyílt kereskedelmi és befektetési rendszerek, valamint a hatékonyan szabályozott pénzügyi piacok táplálják azt a dinamizmust, innovációt és vállalkozói szellemet, amelyek a gazdasági növekedéshez, a foglalkoztatáshoz, valamint a szegénység csökkentéséhez elengedhetetlenül szükségesek.
Root Causes of the Current Crisis A jelenlegi válság kialakulásának okai
3. During a period of strong global growth, growing capital flows, and prolonged stability earlier this decade, market participants sought higher yields without an adequate appreciation of the risks and failed to exercise proper due diligence. At the same time, weak underwriting standards, unsound risk management practices, increasingly complex and opaque financial products, and consequent excessive leverage combined to create vulnerabilities in the system. Policy-makers, regulators and supervisors, in some advanced countries, did not adequately appreciate and address the risks building up in financial markets, keep pace with financial innovation, or take into account the systemic ramifications of domestic regulatory actions. 3. Az évtized erős globális gazdasági növekedéssel, egyre intenzívebb tőkeáramlásokkal és tartós stabilitással jellemezhető korábbi időszakában a piaci szereplők magasabb hozamok elérésére törekedtek anélkül, hogy a kockázatokat megfelelően értékelték volna és az általánosan elvárható gondosság gyakorlását is elmulasztották. Ugyanakkor a laza kockázatvállalási szabályok, a helytelen kockázatkezelési gyakorlatok, az egyre összetettebb és átláthatatlan pénzügyi termékek, valamint az ezeknek köszönhető túlzott tőkeáttétel együttes következményeként gyengeségek jelentkeztek a rendszerben. A döntéshozók, szabályozó hatóságok és felügyeleti szervek egyes fejlett országokban nem tudták megfelelően felmérni és kezelni a pénzügyi piacokon felgyülemlő kockázatokat, nem tudtak lépést tartani a pénzügyi innovációval és figyelmen kívül hagyták a hazai szabályozó intézkedések rendszerszintű hatásait.
4. Major underlying factors to the current situation were, among others, inconsistent and insufficiently coordinated macroeconomic policies, inadequate structural reforms, which led to unsustainable global macroeconomic outcomes. These developments, together, contributed to excesses and ultimately resulted in severe market disruption. 4. A jelenlegi helyzet kialakulásának alapjául szolgáló legfontosabb tényezők között szerepeltek többek között az egymással összeegyeztethetetlen és nem megfelelően koordinált makrogazdasági politikák és a strukturális reformok területén tapasztalható hiányosságok, amelyek fenntarthatatlan globális makrogazdasági következményekhez vezettek. Ezek a folyamatok együttesen táplálták a túlzott mértéktelenséget és végül súlyos piaci zavar kialakulását eredményezték.
Actions Taken and to Be Taken A megtett és a végrehajtandó intézkedések
5. We have taken strong and significant actions to date to stimulate our economies, provide liquidity, strengthen the capital of financial institutions, protect savings and deposits, address regulatory deficiencies, unfreeze credit markets, and are working to ensure that international financial institutions (IFIs) can provide critical support for the global economy. 5. Határozott és jelentős lépéseket tettünk máig a gazdaságaink élénkítése, a likviditásnyújtás, a pénzügyi intézmények feltőkésítése, a megtakarítások és a betétek védelme, a szabályozásbeli hiányosságok kiküszöbölése és a hitelpiacok működésének helyreállítása érdekében, továbbá dolgozunk annak biztosításán, hogy a nemzetközi pénzügyi intézmények sorsdöntő támogatást tudjanak nyújtani a világgazdaság számára.
6. But more needs to be done to stabilize financial markets and support economic growth. Economic momentum is slowing substantially in major economies and the global outlook has weakened. Many emerging market economies, which helped sustain the world economy this decade, are still experiencing good growth but increasingly are being adversely impacted by the worldwide slowdown. 6. További erőfeszítésekre van azonban szükség a pénzügyi piacok stabilizálásához és a gazdasági növekedés fenntartásához. A jelentősebb gazdaságokban lényegesen lassul a gazdasági lendület és gyengültek a globális kilátások. A világgazdaság növekedési ütemének fenntartását ebben az évtizedben segítő feltörekvő piacok gazdaságai közül sokan továbbra is kedvező növekedést tapasztalnak, de egyre fokozottabb mértékben érinti őket kedvezőtlenül a világméretű lassulás.
7. Against this background of deteriorating economic conditions worldwide, we agreed that a broader policy response is needed, based on closer macroeconomic cooperation, to restore growth, avoid negative spillovers and support emerging market economies and developing countries. As immediate steps to achieve these objectives, as well as to address longer-term challenges, we will: 7. A gazdasági feltételek egész világra kiterjedő romlása következtében megállapodtunk abban, hogy szorosabb makrogazdasági együttműködés alapján a jelenleginél átfogóbb szakpolitikai válaszra van szükség a növekedés helyreállításához, a kedvezőtlen továbbgyűrűző hatások elkerüléséhez, valamint a feltörekvő piacok gazdaságai és a fejlődő országok támogatásához. Azonnali lépések megtételeként ezeknek a célkitűzéseknek az elérésére, valamint a hosszabb távon kihívást jelentő problémák megoldása érdekében elhatároztuk a következőket:
• Continue our vigorous efforts and take whatever further actions are necessary to stabilize the financial system. • Továbbra is határozott erőfeszítéseket teszünk és végrehajtunk minden újabb intézkedést, amely a pénzügyi rendszer stabilizálásához szükséges.
• Recognize the importance of monetary policy support, as deemed appropriate to domestic conditions. • Felismerjük a monetáris politika támogató szerepének jelentőségét, a hazai körülmények alapján megfelelő mértékben alkalmazva.
• Use fiscal measures to stimulate domestic demand to rapid effect, as appropriate, while maintaining a policy framework conducive to fiscal sustainability. • Költségvetési intézkedésekkel ösztönözzük a belföldi kereslet minél gyorsabb élénkülését és mindeközben a költségvetés fenntarthatóságát támogató politikai keretrendszert működtetünk.
• Help emerging and developing economies gain access to finance in current difficult financial conditions, including through liquidity facilities and program support. We stress the International Monetary Fund’s (IMF) important role in crisis response, welcome its new short-term liquidity facility, and urge the ongoing review of its instruments and facilities to ensure flexibility. • A feltörekvő és fejlődő országok számára segítséget nyújtunk, hogy finanszírozási forrásokhoz tudjanak jutni a jelenlegi nehéz pénzügyi helyzetben, beleértve a likviditási eszközöket és a programtámogatást. Kiemeljük a Nemzetközi Valutaalap (IMF) lényeges szerepét a válságkezelésben, támogatjuk az új rövid távú likviditási hitelkeretének bevezetését és szorgalmazzuk a hiteleszközeinek folyamatos felülvizsgálatát a rugalmasság biztosítása érdekében.
• Encourage the World Bank and other multilateral development banks (MDBs) to use their full capacity in support of their development agenda, and we welcome the recent introduction of new facilities by the World Bank in the areas of infrastructure and trade finance. • Ösztönözzük a Világbankot és a többi multilaterális fejlesztési bankot, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel teljes mértékben támogassák a fejlesztési programokat, továbbá üdvözöljük a Világbank új eszközeinek bevezetését az infrastrukturális beruházások és a kereskedelem finanszírozása területén.
• Ensure that the IMF, World Bank and other MDBs have sufficient resources to continue playing their role in overcoming the crisis. • Biztosítjuk, hogy a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank és a többi multilaterális fejlesztési bank számára megfelelő anyagi eszközök álljanak rendelkezésre, hogy továbbra is be tudják tölteni szerepüket a válság felszámolásában.
Common Principles for Reform of Financial Markets Közös elvek a pénzügyi piacok reformjához
8. In addition to the actions taken above, we will implement reforms that will strengthen financial markets and regulatory regimes so as to avoid future crises. Regulation is first and foremost the responsibility of national regulators who constitute the first line of defense against market instability. However, our financial markets are global in scope, therefore, intensified international cooperation among regulators and strengthening of international standards, where necessary, and their consistent implementation is necessary to protect against adverse cross-border, regional and global developments affecting international financial stability. Regulators must ensure that their actions support market discipline, avoid potentially adverse impacts on other countries, including regulatory arbitrage, and support competition, dynamism and innovation in the marketplace. Financial institutions must also bear their responsibility for the turmoil and should do their part to overcome it including by recognizing losses, improving disclosure and strengthening their governance and risk management practices. 8. A fenti megvalósított intézkedéseken kívül a pénzügyi piacok és a szabályozási rendszerek megerősítésére irányuló reformokat is végrehajtunk a jövőbeli válságok megelőzése érdekében. A szabályozás elsődlegesen és mindenekelőtt a nemzeti szabályozó hatóságok feladata, amelyek a védekezés első vonalát jelentik a piac stabilitását fenyegető veszélyek ellen. A pénzügyi piacaink azonban globális kiterjedésűek, ezért a szabályozó hatóságok fokozott nemzetközi együttműködésére, és ahol szükséges, a nemzetközi szabályrendszerek megerősítésére, valamint azok következetes érvényesítésére van szükség a nemzetközi pénzügyi stabilitást veszélyeztető határon átnyúló regionális és globális folyamatok elleni védekezéshez. A szabályozó hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy intézkedéseik erősítsék a piaci fegyelmet és ne okozhassanak káros hatásokat más országokban, ideértve a szabályozásbeli különbségekből származó lehetőségeket, valamint támogassák a piaci verseny, dinamizmus és innováció fejlődését. A pénzügyi intézmények is felelősek a zavarok kialakulásáért, ezért részt kell venniük a kilábalásban, többek között a veszteségek elszámolásával, az átláthatóság növelésével, valamint az irányítási és kockázatkezelési gyakorlataik megerősítése által.
9. We commit to implementing policies consistent with the following common principles for reform. 9. Elkötelezzük magunkat az alábbi közös reformelveknek megfelelő politikák végrehajtása mellett.
Strengthening Transparency and Accountability: We will strengthen financial market transparency, including by enhancing required disclosure on complex financial products and ensuring complete and accurate disclosure by firms of their financial conditions. Incentives should be aligned to avoid excessive risk-taking. Az átláthatóság és elszámoltathatóság megerősítése: Megerősítjük a pénzügyi piacok átláthatóságát, többek között az összetett pénzügyi termékekre vonatkozó közzétételi szabályok szigorításával és a vállalatok pénzügyi helyzetére vonatkozó információk teljes körű és valóságnak megfelelő közzétételének biztosításával. Az ösztönzőket összhangba kell hozni a túlzott kockázatvállalás elkerülésére irányuló törekvéssel.
Enhancing Sound Regulation: We pledge to strengthen our regulatory regimes, prudential oversight, and risk management, and ensure that all financial markets, products and participants are regulated or subject to oversight, as appropriate to their circumstances. We will exercise strong oversight over credit rating agencies, consistent with the agreed and strengthened international code of conduct. We will also make regulatory regimes more effective over the economic cycle, while ensuring that regulation is efficient, does not stifle innovation, and encourages expanded trade in financial products and services. We commit to transparent assessments of our national regulatory systems. A szabályozás hatékonyságának növelése: Ígéretet teszünk, hogy megerősítjük a szabályozó rendszereinket, a prudenciális felügyeletünket és a kockázatkezelést, továbbá biztosítjuk a pénzügyi piacok, a termékek és a szereplők teljes körének szabályozását vagy felügyelet alá vonását a körülményeiknek megfelelően. Az elfogadott és megerősített nemzetközi magatartási kódexnek megfelelően erős felügyeletet gyakorlunk a hitelminősítő intézetek felett. A szabályozási rendszereket hatékonyabbá tesszük a teljes gazdasági cikluson belül, miközben biztosítjuk, hogy a szabályozás hatékony legyen, ne akadályozza az innovációt, valamint elősegítse a pénzügyi termékek és szolgáltatások kereskedelmének bővülését. Vállaljuk a nemzeti szabályozó rendszereink átlátható értékelését.
Promoting Integrity in Financial Markets: We commit to protect the integrity of the world’s financial markets by bolstering investor and consumer protection, avoiding conflicts of interest, preventing illegal market manipulation, fraudulent activities and abuse, and protecting against illicit finance risks arising from noncooperative jurisdictions. We will also promote information sharing, including with respect to jurisdictions that have yet to commit to international standards with respect to bank secrecy and transparency. A pénzügyi piacok integritásának elősegítése: Elkötelezzük magunkat a pénzügyi piacok integritásának védelmezése mellett, ezért megerősítjük a befektetők és a fogyasztók védelmét, elkerüljük az érdekkonfliktusokat, megakadályozzuk a jogtalan piaci manipulációt, csalárd tevékenységeket és visszaélést, továbbá védekezünk a nem együttműködő joghatóságok által megengedett jogellenes pénzügyi tevékenységek kockázatai ellen. Támogatjuk az információmegosztást is, beleértve azon joghatóságokkal való viszonylatokat is, amelyek még nem kötelezték el magukat a nemzetközi szabályrendszerek alkalmazása mellett a banktitokra és átláthatóságra vonatkozó szabályok tekintetében.
Reinforcing International Cooperation: We call upon our national and regional regulators to formulate their regulations and other measures in a consistent manner. Regulators should enhance their coordination and cooperation across all segments of financial markets, including with respect to cross-border capital flows. Regulators and other relevant authorities as a matter of priority should strengthen cooperation on crisis prevention, management, and resolution. A nemzetközi együttműködés megerősítése: Felkérjük a nemzeti és regionális szabályozó hatóságainkat, hogy következetes módon alakítsák ki a szabályokat és a további intézkedéseket. A szabályozó hatóságoknak a pénzügyi piacok minden szegmensében fokozniuk kell a koordinációt és az együttműködést, beleértve a határon átnyúló tőkeáramlásokat is. A szabályozó és más illetékes hatóságoknak elsődleges feladatként meg kell erősíteniük a válságmegelőzés, a válságkezelés és válságrendezés területén az együttműködést.
Reforming International Financial Institutions: We are committed to advancing the reform of the Bretton Woods Institutions so that they can more adequately reflect changing economic weights in the world economy in order to increase their legitimacy and effectiveness. In this respect, emerging and developing economies, including the poorest countries, should have greater voice and representation. The Financial Stability Forum (FSF) must expand urgently to a broader membership of emerging economies, and other major standard setting bodies should promptly review their membership. The IMF, in collaboration with the expanded FSF and other bodies, should work to better identify vulnerabilities, anticipate potential stresses, and act swiftly to play a key role in crisis response. A nemzetközi pénzügyi intézmények reformja: Elköteleztük magunkat a Bretton Woods-i intézmények reformjának előmozdítása mellett, hogy megfelelően tudják tükrözni a világgazdaságban megváltozó gazdasági erőviszonyokat és ezáltal növekedjen legitimitásuk és hatékonyságuk. Ezért a feltörekvő és fejlődő gazdaságok szavazati és képviseleti arányát növelni kell, beleértve a legszegényebb országokét is. A Pénzügyi Stabilitási Fórum (FSF) tagságát sürgősen ki kell egészíteni a feltörekvő gazdaságok körével és a többi jelentősebb szabványalkotó testületnek is mielőbb felül kell vizsgálnia a tagságát. A Nemzetközi Valutaalapnak a kibővített Pénzügyi Stabilitási Fórummal és más szervezetekkel együttműködve dolgoznia kell a gyengeségek jobb beazonosításán és a lehetséges sokkhatások előrejelzésén, valamint gyorsan cselekedve kulcsfontosságú szerepet kell betöltenie a válságkezelésben.
Tasking of Ministers and Experts A miniszterek és a szakértők feladatai
10. We are committed to taking rapid action to implement these principles. We instruct our Finance Ministers, as coordinated by their 2009 G-20 leadership (Brazil, UK, Republic of Korea), to initiate processes and a timeline to do so. An initial list of specific measures is set forth in the attached Action Plan, including high priority actions to be completed prior to March 31, 2009. 10. Elköteleztük magunkat, hogy gyorsan intézkedünk az elfogadott alapelvek érvényesítése érdekében. Megbízzuk pénzügyminisztereinket, hogy a 2009. évi G-20 elnökségük (Brazília, Egyesült Királyság és Koreai Köztársaság pénzügyminiszterei) által koordinálva kezdeményezzék a szükséges folyamatok megindítását és a menetrend kialakítását. A konkrét intézkedések alapjegyzéke a mellékelt cselekvési tervben kerül bemutatásra, köztük olyan kiemelt fontosságú intézkedések is, amelyeket 2009. március 31-ig kell végrehajtani.
In consultation with other economies and existing bodies, drawing upon the recommendations of such eminent independent experts as they may appoint, we request our Finance Ministers to formulate additional recommendations, including in the following specific areas: Felkérjük pénzügyminisztereinket, hogy más nemzetgazdaságokkal és szervezetekkel való egyeztetést követően, illetve az általuk felkért kiváló független szakértők ajánlásai alapján fogalmazzanak meg további javaslatokat, többek között az alábbi konkrét területeken:
• Mitigating against pro-cyclicality in regulatory policy; • a prociklikusság csökkentése a szabályozáspolitikában;
• Reviewing and aligning global accounting standards, particularly for complex securities in times of stress; • a globális számviteli szabványrendszerek felülvizsgálata és összehangolása, különös tekintettel az összetett értékpapírokra sokkhatások idején;
• Strengthening the resilience and transparency of credit derivatives markets and reducing their systemic risks, including by improving the infrastructure of over-the-counter markets; • a hitelderivatíva piacok rugalmasságának és átláthatóságának növelése, a hozzájuk kapcsolódó rendszerkockázatok csökkentése, többek között a tőzsdén kívüli piacok infrastruktúrájának javításával;
• Reviewing compensation practices as they relate to incentives for risk taking and innovation; • a javadalmazási gyakorlatok felülvizsgálata a kockázatvállalásra és innovációra ösztönzés szempontjából;
• Reviewing the mandates, governance, and resource requirements of the IFIs; and • a nemzetközi pénzügyi intézmények mandátumának, kormányzásának és forrásigényének felülvizsgálata; valamint
• Defining the scope of systemically important institutions and determining their appropriate regulation or oversight. • a rendszerszintű jelentőséggel bíró intézmények körének meghatározása és a rájuk vonatkozó szabályozás vagy felügyelet kialakítása.
11. In view of the role of the G-20 in financial systems reform, we will meet again by April 30, 2009, to review the implementation of the principles and decisions agreed today. 11. Tekintettel a G20-csoport szerepére a pénzügyi rendszerek reformjában, legkésőbb 2009. április 30-ig újra találkozunk a ma elfogadott alapelvek és döntések megvalósításának áttekintésére.
Commitment to an Open Global Economy A nyílt világgazdaság fenntartása
12. We recognize that these reforms will only be successful if grounded in a commitment to free market principles, including the rule of law, respect for private property, open trade and investment, competitive markets, and efficient, effectively regulated financial systems. These principles are essential to economic growth and prosperity and have lifted millions out of poverty, and have significantly raised the global standard of living. Recognizing the necessity to improve financial sector regulation, we must avoid overregulation that would hamper economic growth and exacerbate the contraction of capital flows, including to developing countries. 12. Felismerjük, hogy ezek a reformok csak abban az esetben lesznek sikeresek, ha alapjukat a szabad piaci elvek iránti elkötelezettség biztosítja, beleértve a jogállamiságot, a magántulajdon tiszteletben tartását, a nyílt kereskedelmi és befektetési rendszereket, a versenyző piacokat, továbbá az eredményesen működő és hatékonyan szabályozott pénzügyi rendszereket. Ezek az elvek nélkülözhetetlenek a gazdasági növekedéshez és a jóléthez, emberek millióit emelték már ki a szegénységből és jelentősen növelték a globális életszínvonalat. Felismerjük a pénzügyi szektor hatékonyabb szabályozásának szükségességét, azonban el kell kerülnünk a túlszabályozást, mivel az gátolná a gazdasági növekedést és fokozná a tőkeáramlások elapadását, beleértve a fejlődő országokba irányulókat is.
13. We underscore the critical importance of rejecting protectionism and not turning inward in times of financial uncertainty. In this regard, within the next 12 months, we will refrain from raising new barriers to investment or to trade in goods and services, imposing new export restrictions, or implementing World Trade Organization (WTO) inconsistent measures to stimulate exports. Further, we shall strive to reach agreement this year on modalities that leads to a successful conclusion to the WTO’s Doha Development Agenda with an ambitious and balanced outcome. We instruct our Trade Ministers to achieve this objective and stand ready to assist directly, as necessary. We also agree that our countries have the largest stake in the global trading system and therefore each must make the positive contributions necessary to achieve such an outcome. 13. Kihangsúlyozzuk annak döntő jelentőségét, hogy visszautasítsuk a protekcionizmust és nem zárkózunk el az együttműködéstől pénzügyi bizonytalanságok idején. Erre tekintettel a következő 12 hónapban tartózkodunk a befektetések vagy az áruk és szolgáltatások kereskedelmét korlátozó új akadályok felállításától, új exportkorlátozások bevezetésétől vagy a Kereskedelmi Világszervezet szabályaival összeegyeztethetetlen exportélénkítő intézkedések végrehajtásától. Törekszünk továbbá ebben az évben megegyezésre jutni olyan lehetőségek kialakításában, amely a Kereskedelmi Világszervezet dohai fejlesztési menetrendjének ambiciózus és kiegyensúlyozott eredményeket biztosító sikeres lezárásához vezet. Megbízzuk kereskedelmi minisztereinket, hogy valósítsák meg ezt a célkitűzést és álljanak készen a közvetlen segítségnyújtásra, amennyiben az szükséges. Egyetértünk abban is, hogy országaink érdekeltsége a legnagyobb a globális kereskedelmi rendszerben, ezért mindannyiunk pozitív hozzájárulása szükséges ennek a célkitűzésnek az eléréséhez.
14. We are mindful of the impact of the current crisis on developing countries, particularly the most vulnerable. We reaffirm the importance of the Millennium Development Goals, the development assistance commitments we have made, and urge both developed and emerging economies to undertake commitments consistent with their capacities and roles in the global economy. In this regard, we reaffirm the development principles agreed at the 2002 United Nations Conference on Financing for Development in Monterrey, Mexico, which emphasized country ownership and mobilizing all sources of financing for development. 14. Szem előtt tartjuk a jelenlegi válság fejlődő országokat érintő hatásait, különös tekintettel a leginkább veszélyeztetettekre. Megerősítjük a millenniumi fejlesztési célok, valamint az általunk nyújtott fejlesztési segítségnyújtási kötelezettségvállalások fontosságát, és mind a fejlett, mind a feltörekvő gazdaságokat arra ösztönözzük, hogy a képességeiknek és a világgazdaságban betöltött szerepüknek megfelelően vegyenek részt a kötelezettségek vállalásában. Erre tekintettel ismételten megerősítjük az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) 2002-ben Monterreyben, Mexikóban megrendezett fejlesztésfinanszírozási konferenciáján elfogadott fejlesztési alapelveket, amelyek kiemelték annak fontosságát, hogy az egyes országok a sajátjuknak érezzék az ügyet és minden fejlődésfinanszírozási forrást mozgósítsanak.
15. We remain committed to addressing other critical challenges such as energy security and climate change, food security, the rule of law, and the fight against terrorism, poverty and disease. 15. Elkötelezettek maradunk a további súlyos kihívást jelentő problémák megoldása mellett, úgymint az energiabiztonság és éghajlatváltozás, az élelmezésbiztonság, a jogállamiság, továbbá a terrorizmus, a szegénység és a betegségek elleni küzdelem.
16. As we move forward, we are confident that through continued partnership, cooperation, and multilateralism, we will overcome the challenges before us and restore stability and prosperity to the world economy. 16. Előre haladva erősen bízunk benne, hogy a továbbiakban is fenntartott partnerség, együttműködés és multilateralizmus útján le fogjuk győzni az előttünk álló kihívásokat és helyre fogjuk állítani a stabilitást és a jólétet a világgazdaságban.

2008 G20 Washington Summit

Magyar nyelvű szakfordítást készítette: Szabó Ádám okleveles szakfordító és tolmács | 2019 © Minden jog fenntartva.

Szolgáltatások - Szakfordítás és tolmácsolás

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.