Adózás

Az adózás meghatározó szerepet játszik minden szervezet és magánszemély életében, hiszen az adókötelezettségek jelentős kiadást jelentenek, amelyek szabályszerű teljesítéséhez az előírások egyre szabatosabb és szerteágazóbb rendszerében kell gondos hozzáértéssel eligazodni.

A jogszabályi előírásokon alapuló fizetési kötelezettségek biztosítják az országban élő magánszemélyek közösségbe szerveződéséhez szükséges finanszírozási forrásokat olyan közfeladatok ellátására, amelyek végzése alapvetően nem haszonszerzés céljából valósul meg, hanem állami szervezésben és irányítással a hatékony együttműködés szempontjait figyelemmel tartva a civilizált élet feltételeinek biztosítása érdekében, például a közbiztonság, a jogrend, az egészségügyi és szociális ellátások biztosítása, az oktatási, továbbá a közigazgatási, ellenőrzési és információszolgáltatási tevékenységek.

Az Alaptörvény előírja, hogy a közös szükségletek fedezéséhez a teherbíró képességének, illetve a gazdaságban való részvételének megfelelően mindenki köteles hozzájárulni, a gyermeket nevelők esetében a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével. [Magyarország Alaptörvénye XXX. cikk]

Az adózás a fentieken kívül a rendelkezésre álló mozgástéren belül az aktuális gazdaságpolitikai célok megvalósításának eszköze is egyben, amely a jövedelmek újraelosztásán keresztül meghatározza, hogy mely csoportok részesüljenek kedvezményben a jövőbeni sikeres teljesítmények elősegítése érdekében.

A hangsúly az adózás esetében legfőként a közösségi szerveződésen és az együttműködésen van, mivel az adófizetés egyoldalúan előírt kötelezettséget jelent, amelynek beszedése kényszer útján is lehetséges, azonban mindenki szívesebben fizet a közszolgáltatásokért, ha hozzájárulásával olyan közösséget támogat, amelyben örömmel részt kíván venni és az életminőségét meghatározó szabályok nem állnak különösebb ellentétben a saját törekvéseivel és elveivel. Az adófizetési hajlandóságot nagyban javítja az állami működés átláthatósága, ha az adózók tisztában vannak vele, hogy az adófizetés miért szükséges, és elismerik, hogy az ténylegesen az egyének jelenlegi és hosszabb távú érdekeit szolgálja, mivel reális esélyt teremt egy biztonságosabb, feltehetően még több lehetőséget kínáló és szabadabb élet megvalósítására.

A rövid távú érdekek azonban sokszor ellentétbe kerülnek a hosszabb távú érdekekkel, amely nemcsak a fejletlenebb civilizációkban, hanem a modern világban is gyakran konfliktusos helyzetet idéz elő, hiszen az adófizetéssel általában a jelenbeli fogyasztásunk egy jelentős részéről kell lemondanunk egy hatékonyan működő közösségi rendszer kialakítása és fenntartása érdekében. A hitelezés segítségével lehetőségünk nyílik arra, hogy a jelenbeli fogyasztásunkat a jövőben esedékes jövedelmeinkből finanszírozzuk, azonban a jövőre vonatkozó várakozásaink szempontjából az egyik legfontosabb tényező a kiszámíthatóság, amelynek biztosítására törekednünk kell, mivel a tervezés során a jövőbeli jövedelmeink megszerzését meghiúsító számtalan kockázat és bizonytalanság merülhet fel. A modern világ sikerének kulcsa a munkamegosztáson és szakosodáson alapuló együttműködés, amelyben mindenki a saját tevékenységének végzését igyekszik tökéletességre fejleszteni, ezáltal lényegesen több érték állítható elő és nem kell egyszerre mindenhez érteni az életfeltételek biztosításához, mivel a szükségletek kielégítése széles választékban elérhető.

Magyar nyelvű oldalak - Szolgáltatások

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.