Általános díjszabás gazdasági társaságok részére

A könyvelési díj összegét a számviteli szolgáltatás összetett jellegéből következően a gazdasági társaságok esetében elsősorban a feladatok szakismeret- és munkaidő-szükségletével arányos díjtételek alkalmazásával ajánljuk megállapítani a társaság nyilvántartási igényeinek megfelelően kialakított egyedi feltételekkel.

Számviteli és adóügyviteli szolgáltatások alapdíja:  0 – 18 000 Ft/hónap*

▸ könyvviteli elszámolás és beszámolókészítés rendszerének (számlarend, bizonylati rend) biztosítása,

▸ adótanácsadás igény esetén havonta egy alkalommal személyesen, telefonon lehetőség szerint,

▸ éves adóbevallások elkészítése, adóügyek elektronikus intézése az állami adóhatóságnál,

▸ adófolyószámla egyeztetés igény esetén legalább negyedévente egy alkalommal,

▸ adóigazolások kérelmezése, adóhatósági adatbázisokba felvétel kérelmezése

Éves általános forgalmi adó bevallás alapdíja:  2 000 Ft/hónap

Negyedéves általános forgalmi adó bevallás alapdíja:  4 000 Ft/hónap

Havi rendszerességű általános forgalmi adó bevallás alapdíja:  6 000 Ft/hónap

▸ alanyi adómentesség szabályos választásának időszakában forgalmi adó bevallás alapdíja nem kerül felszámításra,

▸ jogelőd nélkül alakult adózók forgalmiadó-bevallásának alapdíja a tényleges forgalmi adatokhoz igazodik

Könyvviteli szolgáltatás teljesítménydíja könyvelési tételenként:  200 Ft/tétel

▸ elszámolások jogszerűségének, megbízhatóságának, alátámasztottságának biztosítása,

▸ főkönyvi nyilvántartásban rögzített könyvelési tételek száma alapján meghatározva

A nyilvántartási és beszámolókészítési rendszer kialakítása, az ügyviteli és tanácsadási szolgáltatások ellenértéke a díjazás havi alapját képezi, a szolgáltatási díj munkaidő-ráfordítással arányos része pedig a nyilvántartásba rögzített gazdasági események könyvelési tételeinek száma szerint kerül meghatározásra.

Alkalmazottak foglalkoztatása

Biztosítási jogviszony létesítése, változása vagy megszűnése:  3 000 Ft/fő/alkalom

▸ munkavégzésre irányuló jogviszonyokkal kapcsolatos bejelentések teljesítése, szükséges igazolások kiállítása

Bérszámfejtés személyenként havonta rendszeresen vagy alkalmanként:  3 000 Ft/fő/alkalom

▸ havi rendszerességű kötelező adatszolgáltatások teljesítése; bérkartonok, bérjegyzékek és bérösszesítők készítése

Béren kívüli juttatások elszámolásának adminisztrációs különdíja:  1 000 Ft/fő/alkalom

▸ összetett rendszerű béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatások szabályos elszámolása esetén

Külföldi magánszemély részére teljesített alkalmi kifizetés elszámolása:  3 000 Ft/fő/alkalom

▸ nemzetközi szerződés vagy EU jogi aktus rendelkezéseinek alkalmazása, biztosítási kötelezettség megállapítása

Béremelés leghatékonyabb módszerének meghatározása:  min. 8 000 Ft/alkalom

Beszámolókészítési kötelezettség teljesítése

A számviteli törvény szerinti beszámoló alapesetben évente egyszeri elkészítésének díját a beszámolóban szereplő gazdálkodási adatok részletezettségének megfelelően a beszámoló formája határozza meg.

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló készítése:  18 000 Ft/alkalom

▸ előírt feltételek teljesítése esetén a számvitelről szóló törvényben meghatározott vállalkozók választhatják,

▸ legalább kettő nem haladja meg: mérlegfőösszeg 100 millió Ft, nettó árbevétel 200 millió Ft, átlagos létszám 10 fő;

▸ elkészítésének sajátos követelményeit külön kormányrendelet tartalmazza

Egyszerűsített éves beszámoló készítése:  min. 24 000 Ft/alkalom*

▸ kettős könyvvitelt vezető vállalkozó választhatja a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén,

▸ legalább kettő nem haladja meg: mérlegfőösszeg 500 millió Ft, nettó árbevétel 1000 millió Ft, átlagos létszám 50 fő;

▸ kivéve nyilvánosan működő részvénytársaság, anyavállalat, értékpapírjainak tőzsdei kereskedelmével érintett vállalkozó

Éves beszámoló készítése:  min. 60 000 Ft/alkalom*

▸ kettős könyvvitelt vezető vállalkozó köteles készíteni, ha nem jogosult egyszerűsített éves beszámoló készítésére

A beszámolókra vonatkozó előírások, a számviteli alapelvek érvényesülése a biztosíték arra, hogy a gazdálkodó megbízható és valós képet adjon a vagyoni, pénzügyi helyzetéről, jövedelmének alakulásáról.

Közbenső (évközi) mérleg készítése:  min. 5 000 Ft/alkalom*

▸ hitelkérelemhez, támogatás igénybevételéhez, pályázathoz, vezetői információ szolgáltatására

A közbenső mérleget általános esetben a mérlegtételek üzleti év végi értékelésére vonatkozó előírások figyelembevételével, eredménykimutatással alátámasztva és leltár alapján kell összeállítani.

* A beszámoló elkészítésének díja a felelősség- és kockázatvállalás mértékének növekedésével arányosan emelkedhet, minden esetben egyedi megállapodás szerint, a társaság sajátos igényeinek figyelembevételével kialakított feltéteknek megfelelően.

Eseti szolgáltatási díjak (igény szerint)

Adótanácsadás díja, szóbeli konzultáció:  10 000 Ft/óra** ***

Adótanácsadás munkadíja, írásban kidolgozva:  18 000 Ft/óra**

** Az első megkezdett óra, majd minden további megkezdett fél óra (30 perc) után (Budapesten utazási idő nélkül) számítva.

*** A személyes megbeszélés keretében nyújtott szóbeli adótanácsadás a szolgáltatási szerződéssel rendelkező ügyfelek részére díjmentes, amennyiben annak igénybevétele az adókötelezettségek szabályos teljesítésével, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelő adózási lehetőségekkel összefüggő kérdések megválaszolására irányul.

Önellenőrzés, helyesbítés, bevallás átdolgozása:  3 000 Ft/alkalom

▸ kizárólag az ügyfél érdekkörében felmerült hiányosság pótlása esetén kerül felszámításra

Eseti megbízás alapdíja adóügyben:  ügyérték 1 százaléka, min. 3 000 Ft

Eseti megbízás sikerdíja adóügyben:  eltörölt fizetési kötelezettség 2 százaléka

▸ fizetendő adóelőleg összegének csökkentésére irányuló kérelem elkészítése a szükséges mellékletekkel,

▸ bírságtartozás mérséklésére irányuló kérelem, fellebbezés iránti kérelem elkészítése a szükséges mellékletekkel

Házipénztár nyilvántartás utólagos elkészítése:  100 Ft/tétel

▸ készpénz átadásával teljesített fizetések adatait alapesetben a pénzkezeléssel megbízott személy(ek)nek kell rögzítenie,

▸ képviselő által átadott számlák, nyugták, pénztárbizonylatok, számlakivonatok adatai alapján, utólag elkészítve

Adóhatósági személyes ügyintézés:  6 000 Ft/óra**

Képviselet adóellenőrzés alkalmával:  min. 20 000 Ft/alkalom, egyedi megállapodás szerint

Könyvelés ellenőrzése, szakvéleménnyel:  min. 10 000 Ft, egyedi megállapodás szerint

Kisvállalkozás gazdálkodásának elemzése:  min. 18 000 Ft, egyedi megállapodás szerint

Személyes konzultáció:  szerződött ügyfelek részére havonta egy alkalommal, továbbiak szükség szerint

Tevékenységet átmenetileg nem folytató társaságok:  havi szolgáltatási díj egyedi megállapodás szerint

A szokásos gazdasági események körén kívüli feladatok teljesítése egyedi megállapodás szerint történik.

Tevékenységi különdíjak

Kereskedelmi tevékenység végzésének különdíja:  min. 3 000 Ft/hónap*

▸ intenzív árukereskedelmi tevékenység rendszerének megfelelő elszámolási követelmények esetén

Devizás tételek rendszeres elszámolásának különdíja:  min. 3 000 Ft/hónap*

Értékpapírokkal kapcsolatos gazdasági események különdíja:  min. 3 000 Ft/hónap*

Közösségi kereskedelemmel kapcsolatos tevékenység különdíja:  min. 3 000 Ft/hónap*

Közösségen kívüli külkereskedelmi (export-import) tevékenység különdíja:  min. 6 000 Ft/hónap*

Kapcsolt vállalkozások között bonyolított ügyletek különdíja:  min. 3 000 Ft/alkalom*

▸ kapcsolt vállalkozási viszony létesítésének és megszűnésének bejelentése, szokásos piaci ár elvének érvényesítése,

▸ transzferár nyilvántartás elkészítése külön díjazás ellenében, egyedi megállapodás szerint biztosított

Készletszámlák folyamatos évközi vezetésének különdíja:  min. 8 000 Ft/hónap*

▸ készletek nem rögtön beszerzéskor, hanem csak értékesítéskor kerülnek költségként elszámolásra

Kötelező és ajánlott szabályzatok készítése

A gazdasági társaságok számára jogszabályban kötelezően előírt szabályzatok, valamint a hatékony működés biztosításához szükséges további szabályzatok elkészítése egyaránt külön megállapodás alapján az egyedi gazdálkodási, adminisztrációs és belső ellenőrzési igények figyelembevételével történik.

Számviteli politika kidolgozása:  min. 25 000 Ft/alkalom*

▸ kötelezően tartalmaznia kell: a pénzkezelési, a leltárkészítési és leltározási, az értékelési szabályzatokat,

▸ gazdálkodóra jellemző szabályokat és módszereket, a választási, minősítési lehetőségek alkalmazásának feltételeit,

▸ megalakulástól számított 90 napon belül kell elkészíteni, amely a képviseletre jogosult személy felelőssége,

▸ mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő gazdálkodó számviteli politikát nem készít

Pénzkezelési szabályzat elkészítése:  min. 6 000 Ft/alkalom*

Leltárkészítési és leltározási szabályzat elkészítése:  min. 6 000 Ft/alkalom*

Eszközök és források értékelési szabályzatának elkészítése:  min. 6 000 Ft/alkalom*

* A szabályzatok elkészítését követő jogszabályváltozás esetén az elkészült szabályzatok módosítása az érvényes szolgáltatási szerződéssel rendelkező ügyfelek részére külön díjazás felszámítása nélkül biztosított, minden más esetben pedig a szabályzatok módosítása egyedi megállapodás szerint külön díjazás ellenében vagy díjazás nélkül történhet.


A feltüntetett díjakra adómentesség miatt általános forgalmi adó alapesetben nem kerül felszámításra.

A közzétett tájékoztatás nem teljes körű, a honlapon megjelenített információ nem minősül konkrét ajánlattételnek.


Elérhetőségek

A személyes ügyintézés ideje:
munkanapokon 8-18 óra között

Mobiltelefon: +36 30 984 1576

Szabó Ádám

okleveles közgazdász, adószakértő,

regisztrált mérlegképes könyvelő

Telefon:  +36 1 445 2034

Telefax:  +36 1 700 2079

Szakmai konzultációs lehetőség

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele iránt érdeklődik, abban az esetben kérjük, hogy telefonon keresztül vagy e-mailben szíveskedjen felvenni a kapcsolatot velünk. A szolgáltatások minden esetben a megrendelő egyedi igényeknek megfelelően kialakított feltételek szerint vehetőek igénybe, írásban érvényesen megkötött szerződés kölcsönös elfogadása alapján.

A szerződéskötés előkészítése és a lehetőségek felmérése céljából az érdeklődők részére díjmentes szakmai konzultációs lehetőséget biztosítunk (lehetőség szerint), amelynek igénybevétele sem az érdeklődő lehetséges új ügyfél, sem a szolgáltató számára önmagában semmilyen jövőbeli kötelezettséggel nem jár.

Magyar nyelvű oldalak - Díjszabások

Általános díjszabás egyéni vállalkozók részére

A könyvelési díj összegét az egyéni vállalkozók esetében is a nyilvántartási feladatok szakismeret- és munkaidő-szükségletével arányos díjtételek alkalmazásával ajánljuk megállapítani a vállalkozás egyedi nyilvántartási igényeinek megfelelően kialakított feltételekkel.

Adóügyviteli és könyvviteli szolgáltatások alapdíja:  0 – 12 000 Ft/hónap*

▸ könyvviteli elszámolás nyilvántartási rendszerének (alap- és kiegészítő nyilvántartások) biztosítása,

▸ egyéni vállalkozó saját adó- és járulékkötelezettségeiről a havi rendszerességű bevallások teljesítése,

▸ éves jövedelemadó-bevallás elkészítése, adóügyek elektronikus intézése az állami adóhatóságnál,

▸ adótanácsadás igény esetén havonta egy alkalommal személyesen, telefonon lehetőség szerint,

▸ adófolyószámla egyeztetése igény esetén legalább negyedévente egy alkalommal,

▸ adóigazolások kérelmezése, adóhatósági adatbázisokba felvétel kérelmezése

Éves általános forgalmi adó bevallás alapdíja:  2 000 Ft/hónap

Negyedéves általános forgalmi adó bevallás alapdíja:  4 000 Ft/hónap

Havi rendszerességű általános forgalmi adó bevallás alapdíja:  6 000 Ft/hónap

▸ alanyi adómentesség szabályos választásának időszakában forgalmi adó bevallás alapdíja nem kerül felszámításra,

▸ jogelőd nélkül alakult adózók forgalmiadó-bevallásának alapdíja a tényleges forgalmi adatokhoz igazodik

Könyvviteli szolgáltatás teljesítménydíja könyvelési tételenként:  100 Ft/tétel

▸ elszámolások jogszerűségének, megbízhatóságának, alátámasztottságának biztosítása,

▸ alap- és kiegészítő nyilvántartásokban rögzített tételek száma alapján meghatározva

A nyilvántartási rendszer kialakítása, az ügyviteli és tanácsadási szolgáltatások ellenértéke a díjazás havi alapját képezi, a szolgáltatási díj munkaidő-ráfordítással arányos része pedig a nyilvántartásba rögzített gazdasági események könyvelési tételeinek száma szerint kerül meghatározásra.

Alkalmazottak foglalkoztatása

Biztosítási jogviszony létesítése, változása vagy megszűnése:  2 000 Ft/fő/alkalom

▸ munkavégzésre irányuló jogviszonyokkal kapcsolatos bejelentések teljesítése, szükséges igazolások kiállítása,

▸ egyéni vállalkozó saját biztosítási jogviszonyával kapcsolatos bejelentések teljesítése esetén nem kerül felszámításra

Bérszámfejtés személyenként havonta rendszeresen vagy alkalmanként:  3 000 Ft/fő/alkalom

▸ havi rendszerességű kötelező adatszolgáltatások teljesítése; bérkartonok, bérjegyzékek és bérösszesítők készítése,

▸ egyéni vállalkozó saját adó- és járulékkötelezettségeiről a havi rendszerességű bevallások teljesítése után nem fizetendő

Béren kívüli juttatások elszámolásának adminisztrációs különdíja:  1 000 Ft/fő/alkalom

Munkáltatói adómegállapítással készített személyi jövedelemadó bevallás:  2 000 Ft/fő/alkalom

▸ amennyiben a munkáltató vállalja és a magánszemély megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek

Külföldi magánszemély részére teljesített alkalmi kifizetés elszámolása:  3 000 Ft/fő/alkalom

▸ nemzetközi szerződés vagy EU jogi aktus rendelkezéseinek alkalmazása, biztosítási kötelezettség megállapítása

Tevékenységi különdíjak

Kereskedelmi tevékenység végzésének különdíja:  min. 2 000 Ft/hónap*

▸ intenzív árukereskedelmi tevékenység rendszerének megfelelő elszámolási követelmények esetén

Devizás tételek rendszeres elszámolásának különdíja:  min. 2 000 Ft/hónap*

Értékpapírokkal kapcsolatos gazdasági események különdíja:  min. 2 000 Ft/hónap*

Közösségi kereskedelemmel kapcsolatos tevékenység különdíja:  min. 3 000 Ft/hónap*

Közösségen kívüli külkereskedelmi (export-import) tevékenység különdíja:  min. 6 000 Ft/hónap*

Eseti szolgáltatási díjak (igény szerint)

Adótanácsadás díja, szóbeli konzultáció:  10 000 Ft/óra** ***

Adótanácsadás munkadíja, írásban kidolgozva:  18 000 Ft/óra**

** Az első megkezdett óra, majd minden további megkezdett fél óra (30 perc) után (Budapesten utazási idő nélkül) számítva.

*** A személyes megbeszélés keretében nyújtott szóbeli adótanácsadás a szolgáltatási szerződéssel rendelkező ügyfelek részére díjmentes, amennyiben annak igénybevétele az adókötelezettségek szabályos teljesítésével, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelő adózási lehetőségekkel összefüggő kérdések megválaszolására irányul.

Önellenőrzés, helyesbítés, bevallás átdolgozása:  3 000 Ft/alkalom

▸ kizárólag az ügyfél érdekkörében felmerült hiányosság pótlása esetén kerül felszámításra

Eseti megbízás alapdíja adóügyben:  ügyérték 1 százaléka, min. 3 000 Ft

Eseti megbízás sikerdíja adóügyben:  eltörölt fizetési kötelezettség 2 százaléka

▸ fizetendő adóelőleg összegének csökkentésére irányuló kérelem elkészítése a szükséges mellékletekkel,

▸ bírságtartozás mérséklésére irányuló kérelem, fellebbezés iránti kérelem elkészítése a szükséges mellékletekkel

Házipénztár nyilvántartás utólagos elkészítése:  100 Ft/tétel

▸ készpénz átadásával teljesített fizetések adatait alapesetben a pénzkezeléssel megbízott személy(ek)nek kell rögzítenie,

▸ képviselő által átadott számlák, nyugták, pénztárbizonylatok, számlakivonatok adatai alapján, utólag elkészítve

Adóhatósági személyes ügyintézés:  6 000 Ft/óra**

Képviselet adóellenőrzés alkalmával:  min. 20 000 Ft/alkalom, egyedi megállapodás szerint

Könyvelés ellenőrzése, szakvéleménnyel:  min. 12 000 Ft, egyedi megállapodás szerint

Kisvállalkozás gazdálkodásának elemzése:  min. 18 000 Ft, egyedi megállapodás szerint

Személyes konzultáció:  szerződött ügyfelek részére havonta egy alkalommal, továbbiak szükség szerint

A szokásos gazdasági események körén kívüli feladatok teljesítése egyedi megállapodás szerint történik.


A feltüntetett díjakra adómentesség miatt általános forgalmi adó alapesetben nem kerül felszámításra.

A közzétett tájékoztatás nem teljes körű, a honlapon megjelenített információ nem minősül konkrét ajánlattételnek.


Elérhetőségek

A személyes ügyintézés ideje:
munkanapokon 8-18 óra között

Mobiltelefon: +36 30 984 1576

Szabó Ádám

okleveles közgazdász, adószakértő,

regisztrált könyvviteli szolgáltató

Telefon:  +36 1 445 2034

Telefax:  +36 1 700 2079

Szakmai konzultációs lehetőség

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele iránt érdeklődik, abban az esetben kérjük, hogy telefonon keresztül vagy e-mailben szíveskedjen felvenni a kapcsolatot velünk. A szolgáltatások minden esetben a megrendelő egyedi igényeknek megfelelően kialakított feltételek szerint vehetőek igénybe, írásban érvényesen megkötött szerződés kölcsönös elfogadása alapján.

A szerződéskötés előkészítése és a lehetőségek felmérése céljából az érdeklődők részére díjmentes szakmai konzultációs lehetőséget biztosítunk (lehetőség szerint), amelynek igénybevétele sem az érdeklődő lehetséges új ügyfél, sem a szolgáltató számára önmagában semmilyen jövőbeli kötelezettséggel nem jár.

Magyar nyelvű oldalak - Díjszabások

Könyvelési díjak társasházak részére

A könyvelési díj összegét a számviteli szolgáltatás összetett jellegéből következően a társasházak esetében is a feladatok szakismeret- és munkaidőigényével arányos díjtételek alkalmazásával ajánljuk megállapítani a közösség gazdálkodási és nyilvántartási szükségleteinek megfelelően kialakított egyedi feltételekkel.

Számviteli és adóügyviteli szolgáltatások alapdíja:  0 – 18 000 Ft/hónap*

▸ könyvviteli elszámolás és beszámolókészítés rendszerének (számlarend, bizonylati rend) kialakítása,

▸ adótanácsadás igény esetén havonta legalább egy alkalommal személyesen, telefonon lehetőség szerint,

▸ éves adóbevallás(ok) elkészítése, elektronikus ügyintézés biztosítása az állami adóhatóságnál,

▸ adófolyószámla egyeztetés igény esetén legalább negyedévente egy alkalommal,

▸ adóigazolások kérelmezése, adóhatósági adatbázisokba felvétel kérelmezése

A teljes naptári év gazdasági eseményeinek nyilvántartásokban való rögzítése esetén a díj tartalmazhatja a közös képviselet által elkészítendő éves elszámolás pénzügyi részének (bevételek és kiadások részletezése, éves gazdálkodás eredményének levezetése, pénzforgalmi kimutatás, közös költség befizetések teljesítése, időszak végén a közösség rendelkezésére álló pénzeszközök ismertetése) elkészítését.

Könyvelési díj albetétenként, bérleményenként:  300 Ft/hónap

▸ elszámolások jogszerűségének, megbízhatóságának, alátámasztottságának biztosítása,

▸ főkönyvi nyilvántartásban az egyéb tételek (pl. közüzemi számlák) rögzítése külön díjazás felszámítása nélkül történik

Egyenlegközlők készítése albetétenként, bérleményenként:  min. 100 Ft/hónap

▸ közös képviselet által papír alapon kellő időben közölt fizetési kötelezettségek (előírások) adatai alapján,

▸ félévente, negyedévente elkészítve vagy egyedi megállapodás szerint meghatározott időszakonként

Vállalkozási tevékenység végzésének különdíja:  min. 2 000 Ft/hónap (tevékenység végzése esetén)

▸ pl. közös tulajdonú ingatlanrész (parkolóhely, garázs, üzlethelyiség, tárolóhelyiség, hirdetőfelület, stb.) bérbeadása esetén,

▸ havi 100 ezer forint vállalkozási tevékenységből származó nettó árbevételig, felette egyedi megállapodás szerint

A nyilvántartási és beszámolókészítési rendszer kialakítása, az adóügyviteli és tanácsadási szolgáltatások ellenértéke a díjazás alapját képezi, a szolgáltatási díj munkaidő-ráfordítással arányos további része pedig a társasház gazdálkodását meghatározó fontosabb tényezők szerint kerül megállapításra.

Alkalmazottak foglalkoztatása

Biztosítási jogviszony létesítése, változása és megszűnése:  2 000 Ft/fő/alkalom

▸ munkavégzésre irányuló jogviszonyokkal kapcsolatos bejelentések teljesítése, szükséges igazolások kiállítása

Bérszámfejtés személyenként havonta folyamatosan vagy alkalmanként:  3 000 Ft/fő/hónap

▸ havi rendszerességű kötelező adatszolgáltatások teljesítése; bérkartonok, bérjegyzékek és bérösszesítők készítése

Munkáltatói adómegállapítással készített személyi jövedelemadó bevallás:  2 000 Ft/fő/alkalom

▸ amennyiben a munkáltató vállalja és a magánszemély megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek

Alkalmi munka végzésére irányuló egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése:  1 000 Ft/fő/alkalom

▸ elektronikus úton vagy telefonon lehetséges, amelyhez minden esetben előzetes ügyfélkapus regisztráció szükséges

Számviteli törvény szerinti beszámoló készítése

A számviteli törvény szerinti beszámoló évente egyszeri elkészítésének díját a beszámolóban szereplő gazdálkodási adatok részletezettségének megfelelően elsősorban a beszámoló formája határozza meg.

Egyszerűsített beszámoló készítése:  min. 6 000 Ft/alkalom*

▸ egyszeres könyvvitelt vezető társasházak részére, húszmillió forint éves pénzforgalom felett egyedi megállapodás szerint

A vállalkozási tevékenységet nem folytató társasházak alapesetben egyszerűsített beszámoló készítésére, és ennek megfelelően (pénzforgalmi szemléletű) egyszeres könyvvitel vezetésére jogosultak.

Egyszerűsített éves beszámoló készítése:  min. 18 000 Ft/alkalom*

▸ kettős könyvvitelt vezető társasházak részére, húszmillió forint éves pénzforgalom felett egyedi megállapodás szerint

Az alaptevékenységen kívül vállalkozási (pl. bérbeadási) tevékenységet is végző társasházak abban az esetben kötelesek egyszerűsített éves beszámolót készíteni, ha az alaptevékenységből és vállalkozási tevékenységből származó éves (ár)bevételük két éven keresztül meghaladja az 50 millió forintot.

Közbenső (évközi) mérleg készítése:  min. 4 000 Ft/alkalom

▸ hitelkérelemhez, támogatás igénybevételéhez, pályázathoz, képviselet tájékoztatására

A közbenső mérleget általános esetben a mérlegtételek üzleti év végi értékelésére vonatkozó előírások figyelembevételével, eredménykimutatással alátámasztva és leltár alapján kell összeállítani.

A társasház gazdálkodásáról készülő számviteli beszámolónak a számvitelről szóló törvény rendelkezésein kívül továbbá meg kell felelnie a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben előírt szabályoknak.

* A beszámoló elkészítésének díja a felelősség- és kockázatvállalás mértékének növekedésével arányosan emelkedhet, minden esetben egyedi megállapodás szerint, a közösség sajátos igényeinek figyelembevételével kialakított feltéteknek megfelelően.

Eseti szolgáltatási díjak (igény szerint)

Adótanácsadás díja, szóbeli konzultáció:  10 000 Ft/óra** ***

Adótanácsadás munkadíja, írásban kidolgozva:  18 000 Ft/óra**

** Az első megkezdett óra, majd minden további megkezdett fél óra (30 perc) után (Budapesten utazási idő nélkül) számítva.

*** A személyes megbeszélés keretében nyújtott szóbeli adótanácsadás a folyamatos (alapdíjas) szolgáltatási szerződéssel rendelkező ügyfelek részére külön díjazás felszámítása nélkül biztosított, amennyiben annak igénybevétele az adókötelezettségek szabályos teljesítésével, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelő adózási lehetőségekkel összefüggő kérdések megválaszolására irányul.

Önellenőrzés, helyesbítés, bevallás átdolgozása:  3 000 Ft/alkalom

▸ kizárólag az ügyfél érdekkörében felmerült hiányosság pótlása esetén kerül felszámításra

Eseti megbízás alapdíja adóügyben:  ügyérték 1 százaléka, min. 3 000 Ft

Eseti megbízás sikerdíja adóügyben:  eltörölt fizetési kötelezettség 2 százaléka

▸ fizetendő adóelőleg összegének csökkentésére irányuló kérelem elkészítése a szükséges mellékletekkel,

▸ bírságtartozás mérséklésére irányuló kérelem, fellebbezés iránti kérelem elkészítése a szükséges mellékletekkel

Társasház bejelentkezése az adóhatóság(ok)nál:  3 000 Ft/alkalom**

▸ adószám megállapítása érdekében történő bejelentkezés ügyintézése az állami adó- és vámhatóságnál,

▸ adóköteles tevékenység megkezdése, adófizetés (pl. munkadíj kifizetés), költségvetési támogatás igénylése előtt,

▸ vállalkozási tevékenység (pl. közös tulajdonú ingatlanrész bérbeadása) esetén önkormányzati adóhatóság(ok)nál is

Közös képviselő váltás bejelentése az adóhatóság(ok)nál:  3 000 Ft/alkalom**

▸ közös képviselet személyében bekövetkezett változás bejelentése az állami adó- és vámhatóságnál,

▸ önkormányzati adóhatóság(ok)nál történt előzetes bejelentkezés esetén az önkormányzati adóhatóság(ok)nál is,

▸ változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül teljesítendő

** A társasház adóhatósági bejelentkezése (adószám igénylés, vállalkozási tevékenység megkezdése esetén), valamint a közös képviselet személyében bekövetkező változás adóhatósági bejelentése az alapdíjas (folyamatos) szolgáltatási szerződéssel rendelkező társasházi ügyfelek részére külön díjazás felszámítása nélkül biztosított.

Házipénztár nyilvántartás utólagos elkészítése:  100 Ft/tétel

▸ készpénz átadásával teljesített fizetések adatait alapesetben a pénzkezeléssel megbízott személynek kell rögzítenie,

▸ közös képviselet által átadott számlák, nyugták, pénztárbizonylatok adatai alapján, utólag elkészítve

Gazdasági ellenőrzés segítése társasháznál:  min. 18 000 Ft/alkalom, egyedi megállapodás szerint

▸ éves elszámolás és költségvetési javaslat vizsgálata és véleményezése, Thtv. III/A. fejezete szerint, további információ:

Adóhatósági személyes ügyintézés:  6 000 Ft/óra**

Képviselet adóellenőrzés alkalmával:  min. 20 000 Ft/alkalom, egyedi megállapodás szerint

Könyvelés ellenőrzése, szakvéleménnyel:  min. 24 000 Ft, egyedi megállapodás szerint

Társasház gazdálkodásának elemzése:  min. 18 000 Ft, egyedi megállapodás szerint

Személyes konzultáció:  igény esetén legalább havonta egy alkalommal, továbbiak lehetőség szerint

Legfeljebb hatlakásos társasházak részére:  havi szolgáltatási díj egyedi megállapodás szerint

A szokásos gazdasági események körén kívüli feladatok teljesítése egyedi megállapodás szerint történik.

Kötelező és ajánlott szabályzatok készítése

A társasházak számára jogszabályban kötelezően előírt szabályzatok, valamint a hatékony működés biztosításához ajánlott további szabályzatok elkészítése külön megállapodás alapján a közösség egyedi gazdálkodási, adminisztrációs és ellenőrzési igényeinek figyelembevételével történik.

Számviteli politika kidolgozása:  min. 20 000 Ft/alkalom*

▸ kötelezően tartalmaznia kell: a pénzkezelési, a leltárkészítési és leltározási, az értékelési szabályzatokat,

▸ társasházra jellemző szabályokat és módszereket, a választási, minősítési lehetőségek alkalmazásának feltételeit,

▸ megalakulástól számított 90 napon belül kell elkészíteni, amely a képviseletre jogosult személy felelőssége

Pénzkezelési szabályzat elkészítése:  min. 6 000 Ft/alkalom*

Leltározási és leltárkészítési szabályzat elkészítése:  min. 6 000 Ft/alkalom*

Iratkezelési és bizonylati szabályzat elkészítése:  min. 6 000 Ft/alkalom*

* A szabályzatok elkészítését követő jogszabályváltozás esetén az elkészült szabályzatok módosítása külön díjazás nélkül biztosított, minden más esetben egyedi megállapodás szerint külön díjazás ellenében vagy díjazás nélkül történik.


A feltüntetett díjakra adómentesség következtében általános forgalmi adó nem kerül felszámításra.

A közzétett tájékoztatás nem teljes körű, a honlapon megjelenített információ nem minősül konkrét ajánlattételnek.


Elérhetőségek

A személyes ügyintézés ideje:
munkanapokon 8-18 óra között

Mobiltelefon: +36 30 984 1576

Szabó Ádám

okleveles közgazdász, adószakértő,

regisztrált mérlegképes könyvelő

Telefon:  +36 1 445 2034

Telefax:  +36 1 700 2079

Szakmai konzultációs lehetőség

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele iránt érdeklődik, abban az esetben kérjük, hogy telefonon keresztül vagy e-mailben szíveskedjen felvenni a kapcsolatot velünk. A szolgáltatások minden esetben a megrendelő egyedi igényeknek megfelelően kialakított feltételek szerint vehetőek igénybe, írásban érvényesen megkötött szerződés kölcsönös elfogadása alapján.

A szerződéskötés előkészítése és a lehetőségek felmérése céljából az érdeklődők részére díjmentes szakmai konzultációs lehetőséget biztosítunk (lehetőség szerint), amelynek igénybevétele sem az érdeklődő lehetséges új ügyfél, sem a szolgáltató számára önmagában semmilyen jövőbeli kötelezettséggel nem jár.

Magyar nyelvű oldalak - Díjszabások

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.