Általános díjszabás gazdasági társaságok részére

A könyvelési díj összegét a számviteli szolgáltatás összetett jellegéből következően a gazdasági társaságok esetében elsősorban a feladatok szakismeret- és munkaidő-szükségletével arányos díjtételek alkalmazásával ajánljuk megállapítani a társaság nyilvántartási igényeinek megfelelően kialakított egyedi feltételekkel.

Számviteli és adóügyviteli szolgáltatások alapdíja:  0 – 24 000 Ft/hónap*

▸ könyvviteli elszámolás és beszámolókészítés rendszerének (számlarend, bizonylati rend) biztosítása,

▸ adótanácsadás igény esetén havonta egy alkalommal személyesen, telefonon lehetőség szerint,

▸ éves adóbevallások elkészítése, adóügyek elektronikus intézése az állami adóhatóságnál,

▸ adófolyószámla egyeztetés igény esetén legalább negyedévente egy alkalommal,

▸ adóigazolások kérelmezése, adóhatósági adatbázisokba felvétel kérelmezése

Éves általános forgalmi adó bevallás alapdíja:  2 000 Ft/hónap

Negyedéves általános forgalmi adó bevallás alapdíja:  4 000 Ft/hónap

Havi rendszerességű általános forgalmi adó bevallás alapdíja:  6 000 Ft/hónap

▸ alanyi adómentesség szabályos választásának időszakában forgalmi adó bevallás alapdíja nem kerül felszámításra,

▸ jogelőd nélkül alakult adózók forgalmiadó-bevallásának alapdíja a tényleges forgalmi adatokhoz igazodik

Könyvviteli szolgáltatás teljesítménydíja könyvelési tételenként:  200 Ft/tétel

▸ elszámolások jogszerűségének, megbízhatóságának, alátámasztottságának biztosítása,

▸ főkönyvi nyilvántartásban rögzített könyvelési tételek száma alapján meghatározva

A nyilvántartási és beszámolókészítési rendszer kialakítása, az ügyviteli és tanácsadási szolgáltatások ellenértéke a díjazás havi alapját képezi, a szolgáltatási díj munkaidő-ráfordítással arányos része pedig a nyilvántartásba rögzített gazdasági események könyvelési tételeinek száma szerint kerül meghatározásra.

Alkalmazottak foglalkoztatása

Biztosítási jogviszony létesítése, változása vagy megszűnése:  3 000 Ft/fő/alkalom

▸ munkavégzésre irányuló jogviszonyokkal kapcsolatos bejelentések teljesítése, szükséges igazolások kiállítása

Bérszámfejtés személyenként havonta rendszeresen vagy alkalmanként:  3 000 Ft/fő/alkalom

▸ havi rendszerességű kötelező adatszolgáltatások teljesítése; bérkartonok, bérjegyzékek és bérösszesítők készítése

Béren kívüli juttatások elszámolásának adminisztrációs különdíja:  1 000 Ft/fő/alkalom

▸ összetett rendszerű béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatások szabályos elszámolása esetén

Külföldi magánszemély részére teljesített alkalmi kifizetés elszámolása:  3 000 Ft/fő/alkalom

▸ nemzetközi szerződés vagy EU jogi aktus rendelkezéseinek alkalmazása, biztosítási kötelezettség megállapítása

Béremelés leghatékonyabb módszerének meghatározása:  min. 8 000 Ft/alkalom

Beszámolókészítési kötelezettség teljesítése

A számviteli törvény szerinti beszámoló alapesetben évente egyszeri elkészítésének díját a beszámolóban szereplő gazdálkodási adatok részletezettségének megfelelően a beszámoló formája határozza meg.

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló készítése:  18 000 Ft/alkalom

▸ előírt feltételek teljesítése esetén a számvitelről szóló törvényben meghatározott vállalkozók választhatják,

▸ legalább kettő nem haladja meg: mérlegfőösszeg 100 millió Ft, évers nettó árbevétel 200 millió Ft, átlagos létszám 10 fő;

▸ elkészítésének sajátos követelményeit külön kormányrendelet tartalmazza

Egyszerűsített éves beszámoló készítése:  min. 24 000 Ft/alkalom*

▸ kettős könyvvitelt vezető vállalkozó választhatja a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén,

▸ legalább kettő nem haladja meg: mérlegfőösszeg 1200 millió Ft, éves nettó árbevétel 2400 millió Ft, átlagos létszám 50 fő;

▸ kivéve nyilvánosan működő részvénytársaság, anyavállalat, értékpapírjainak tőzsdei kereskedelmével érintett vállalkozó

Éves beszámoló készítése:  min. 60 000 Ft/alkalom*

▸ kettős könyvvitelt vezető vállalkozó köteles készíteni, ha nem jogosult egyszerűsített éves beszámoló készítésére

A beszámolókra vonatkozó előírások, a számviteli alapelvek érvényesülése a biztosíték arra, hogy a gazdálkodó megbízható és valós képet adjon a vagyoni, pénzügyi helyzetéről, jövedelmének alakulásáról.

Közbenső (évközi) mérleg készítése:  min. 5 000 Ft/alkalom*

▸ hitelkérelemhez, támogatás igénybevételéhez, pályázathoz, vezetői információ szolgáltatására

A közbenső mérleget általános esetben a mérlegtételek üzleti év végi értékelésére vonatkozó előírások figyelembevételével, eredménykimutatással alátámasztva és leltár alapján kell összeállítani.

* A beszámoló elkészítésének díja a felelősség- és kockázatvállalás mértékének növekedésével arányosan emelkedhet, minden esetben egyedi megállapodás szerint, a társaság sajátos igényeinek figyelembevételével kialakított feltéteknek megfelelően.

Eseti szolgáltatási díjak (igény szerint)

Adótanácsadás díja, szóbeli konzultáció:  10 000 Ft/óra** ***

Adótanácsadás munkadíja, írásban kidolgozva:  18 000 Ft/óra**

** Az első megkezdett óra, majd minden további megkezdett fél óra (30 perc) után (Budapesten utazási idő nélkül) számítva.

*** A személyes megbeszélés keretében nyújtott szóbeli adótanácsadás a szolgáltatási szerződéssel rendelkező ügyfelek részére díjmentes, amennyiben annak igénybevétele az adókötelezettségek szabályos teljesítésével, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelő adózási lehetőségekkel összefüggő kérdések megválaszolására irányul.

Önellenőrzés, helyesbítés, bevallás átdolgozása:  3 000 Ft/alkalom

▸ kizárólag az ügyfél érdekkörében felmerült hiányosság pótlása esetén kerül felszámításra

Eseti megbízás alapdíja adóügyben:  ügyérték 1 százaléka, min. 3 000 Ft

Eseti megbízás sikerdíja adóügyben:  eltörölt fizetési kötelezettség 2 százaléka

▸ fizetendő adóelőleg összegének csökkentésére irányuló kérelem elkészítése a szükséges mellékletekkel,

▸ bírságtartozás mérséklésére irányuló kérelem, fellebbezés iránti kérelem elkészítése a szükséges mellékletekkel

Házipénztár nyilvántartás utólagos elkészítése:  100 Ft/tétel

▸ készpénz átadásával teljesített fizetések adatait alapesetben a pénzkezeléssel megbízott személy(ek)nek kell rögzítenie,

▸ képviselő által átadott számlák, nyugták, pénztárbizonylatok, számlakivonatok adatai alapján, utólag elkészítve

Adóhatósági személyes ügyintézés:  6 000 Ft/óra**

Képviselet adóellenőrzés alkalmával:  min. 20 000 Ft/alkalom, egyedi megállapodás szerint

Könyvelés ellenőrzése, szakvéleménnyel:  min. 10 000 Ft, egyedi megállapodás szerint

Kisvállalkozás gazdálkodásának elemzése:  min. 18 000 Ft, egyedi megállapodás szerint

Személyes konzultáció:  szerződött ügyfelek részére havonta egy alkalommal, továbbiak szükség szerint

Tevékenységet átmenetileg nem folytató társaságok:  havi szolgáltatási díj egyedi megállapodás szerint

A szokásos gazdasági események körén kívüli feladatok teljesítése egyedi megállapodás szerint történik.

Tevékenységi különdíjak

Kereskedelmi tevékenység végzésének különdíja:  min. 3 000 Ft/hónap*

▸ intenzív árukereskedelmi tevékenység rendszerének megfelelő elszámolási követelmények esetén

Devizás tételek rendszeres elszámolásának különdíja:  min. 3 000 Ft/hónap*

Értékpapírokkal kapcsolatos gazdasági események különdíja:  min. 3 000 Ft/hónap*

Közösségi kereskedelemmel kapcsolatos tevékenység különdíja:  min. 3 000 Ft/hónap*

Közösségen kívüli külkereskedelmi (export-import) tevékenység különdíja:  min. 6 000 Ft/hónap*

Kapcsolt vállalkozások között bonyolított ügyletek különdíja:  min. 3 000 Ft/alkalom*

▸ kapcsolt vállalkozási viszony létesítésének és megszűnésének bejelentése, szokásos piaci ár elvének érvényesítése,

▸ transzferár nyilvántartás elkészítése külön díjazás ellenében, egyedi megállapodás szerint biztosított

Készletszámlák folyamatos évközi vezetésének különdíja:  min. 8 000 Ft/hónap*

▸ készletek nem rögtön beszerzéskor, hanem csak értékesítéskor kerülnek költségként elszámolásra

Kötelező és ajánlott szabályzatok készítése

A gazdasági társaságok számára jogszabályban kötelezően előírt szabályzatok, valamint a hatékony működés biztosításához szükséges további szabályzatok elkészítése egyaránt külön megállapodás alapján az egyedi gazdálkodási, adminisztrációs és belső ellenőrzési igények figyelembevételével történik.

Számviteli politika kidolgozása:  min. 25 000 Ft/alkalom*

▸ kötelezően tartalmaznia kell: a pénzkezelési, a leltárkészítési és leltározási, az értékelési szabályzatokat,

▸ gazdálkodóra jellemző szabályokat és módszereket, a választási, minősítési lehetőségek alkalmazásának feltételeit,

▸ megalakulástól számított 90 napon belül kell elkészíteni, amely a képviseletre jogosult személy felelőssége,

▸ mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő gazdálkodó számviteli politikát nem készít

Pénzkezelési szabályzat elkészítése:  min. 6 000 Ft/alkalom*

Leltárkészítési és leltározási szabályzat elkészítése:  min. 6 000 Ft/alkalom*

Eszközök és források értékelési szabályzatának elkészítése:  min. 6 000 Ft/alkalom*

* A szabályzatok elkészítését követő jogszabályváltozás esetén az elkészült szabályzatok módosítása az érvényes szolgáltatási szerződéssel rendelkező ügyfelek részére külön díjazás felszámítása nélkül biztosított, minden más esetben pedig a szabályzatok módosítása egyedi megállapodás szerint külön díjazás ellenében vagy díjazás nélkül történhet.


A feltüntetett díjakra adómentesség miatt általános forgalmi adó alapesetben nem kerül felszámításra.

A közzétett tájékoztatás nem teljes körű, a honlapon megjelenített információ nem minősül konkrét ajánlattételnek.


Elérhetőségek

A személyes ügyintézés ideje:
munkanapokon 8-18 óra között

Mobiltelefon: +36 30 984 1576

Szabó Ádám

okleveles közgazdász, adószakértő,

regisztrált mérlegképes könyvelő

Telefon:  +36 1 445 2034

Telefax:  +36 1 700 2079

Konzultációs lehetőség

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele iránt érdeklődik, abban az esetben kérjük, hogy telefonon keresztül vagy e-mailben szíveskedjen felvenni a kapcsolatot velünk. A szolgáltatások minden esetben a megrendelő egyedi igényeknek megfelelően kialakított feltételek szerint vehetőek igénybe, írásban érvényesen megkötött szerződés kölcsönös elfogadása alapján.

A szerződéskötés előkészítése és a lehetőségek felmérése céljából az érdeklődők részére díjmentes szakmai konzultációs lehetőséget biztosítunk (lehetőség szerint), amelynek igénybevétele sem az érdeklődő lehetséges új ügyfél, sem a szolgáltató számára önmagában semmilyen jövőbeli kötelezettséggel nem jár.

Szakmai felelősségbiztosításunk

A szakmai felelősségbiztosításunkat a Generali Biztosító Zrt. társasággal kötött szerződésünk alapján kiállított biztosítási kötvényünk garantálja, amellyel évente összesen 15 millió forint, káronként 3 millió forint értékhatárig nyújtunk fedezetet az esetleges szakmai műhibából eredő károkkal kapcsolatos kárigényekre a következő biztosított tevékenységek körében: adótanácsadás, könyvviteli szolgáltatás, bérszámfejtés és társadalombiztosítási ügyintézés.

Magyar nyelvű oldalak - Díjszabások

Általános díjszabás egyéni vállalkozók részére

A könyvelési díj összegét az egyéni vállalkozók esetében is a nyilvántartási feladatok szakismeret- és munkaidő-szükségletével arányos díjtételek alkalmazásával ajánljuk megállapítani a vállalkozás egyedi nyilvántartási igényeinek megfelelően kialakított feltételekkel.

Adóügyviteli és könyvviteli szolgáltatások alapdíja:  0 – 12 000 Ft/hónap*

▸ könyvviteli elszámolás nyilvántartási rendszerének (alap- és kiegészítő nyilvántartások) biztosítása,

▸ egyéni vállalkozó saját adó- és járulékkötelezettségeiről a havi rendszerességű bevallások teljesítése,

▸ éves jövedelemadó-bevallás elkészítése, adóügyek elektronikus intézése az állami adóhatóságnál,

▸ adótanácsadás igény esetén havonta egy alkalommal személyesen, telefonon lehetőség szerint,

▸ adófolyószámla egyeztetése igény esetén legalább negyedévente egy alkalommal,

▸ adóigazolások kérelmezése, adóhatósági adatbázisokba felvétel kérelmezése

Éves általános forgalmi adó bevallás alapdíja:  2 000 Ft/hónap

Negyedéves általános forgalmi adó bevallás alapdíja:  4 000 Ft/hónap

Havi rendszerességű általános forgalmi adó bevallás alapdíja:  6 000 Ft/hónap

▸ alanyi adómentesség szabályos választásának időszakában forgalmi adó bevallás alapdíja nem kerül felszámításra,

▸ jogelőd nélkül alakult adózók forgalmiadó-bevallásának alapdíja a tényleges forgalmi adatokhoz igazodik

Könyvviteli szolgáltatás teljesítménydíja könyvelési tételenként:  100 Ft/tétel

▸ elszámolások jogszerűségének, megbízhatóságának, alátámasztottságának biztosítása,

▸ alap- és kiegészítő nyilvántartásokban rögzített tételek száma alapján meghatározva

A nyilvántartási rendszer kialakítása, az ügyviteli és tanácsadási szolgáltatások ellenértéke a díjazás havi alapját képezi, a szolgáltatási díj munkaidő-ráfordítással arányos része pedig a nyilvántartásba rögzített gazdasági események könyvelési tételeinek száma szerint kerül meghatározásra.

Alkalmazottak foglalkoztatása

Biztosítási jogviszony létesítése, változása vagy megszűnése:  2 000 Ft/fő/alkalom

▸ munkavégzésre irányuló jogviszonyokkal kapcsolatos bejelentések teljesítése, szükséges igazolások kiállítása,

▸ egyéni vállalkozó saját biztosítási jogviszonyával kapcsolatos bejelentések teljesítése esetén nem kerül felszámításra

Bérszámfejtés személyenként havonta rendszeresen vagy alkalmanként:  3 000 Ft/fő/alkalom

▸ havi rendszerességű kötelező adatszolgáltatások teljesítése; bérkartonok, bérjegyzékek és bérösszesítők készítése,

▸ egyéni vállalkozó saját adó- és járulékkötelezettségeiről a havi rendszerességű bevallások teljesítése után nem fizetendő

Béren kívüli juttatások elszámolásának adminisztrációs különdíja:  1 000 Ft/fő/alkalom

Munkáltatói adómegállapítással készített személyi jövedelemadó bevallás:  2 000 Ft/fő/alkalom

▸ amennyiben a munkáltató vállalja és a magánszemély megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek

Külföldi magánszemély részére teljesített alkalmi kifizetés elszámolása:  3 000 Ft/fő/alkalom

▸ nemzetközi szerződés vagy EU jogi aktus rendelkezéseinek alkalmazása, biztosítási kötelezettség megállapítása

Tevékenységi különdíjak

Kereskedelmi tevékenység végzésének különdíja:  min. 2 000 Ft/hónap*

▸ intenzív árukereskedelmi tevékenység rendszerének megfelelő elszámolási követelmények esetén

Devizás tételek rendszeres elszámolásának különdíja:  min. 2 000 Ft/hónap*

Értékpapírokkal kapcsolatos gazdasági események különdíja:  min. 2 000 Ft/hónap*

Közösségi kereskedelemmel kapcsolatos tevékenység különdíja:  min. 3 000 Ft/hónap*

Közösségen kívüli külkereskedelmi (export-import) tevékenység különdíja:  min. 6 000 Ft/hónap*

Eseti szolgáltatási díjak (igény szerint)

Adótanácsadás díja, szóbeli konzultáció:  10 000 Ft/óra** ***

Adótanácsadás munkadíja, írásban kidolgozva:  18 000 Ft/óra**

** Az első megkezdett óra, majd minden további megkezdett fél óra (30 perc) után (Budapesten utazási idő nélkül) számítva.

*** A személyes megbeszélés keretében nyújtott szóbeli adótanácsadás a szolgáltatási szerződéssel rendelkező ügyfelek részére díjmentes, amennyiben annak igénybevétele az adókötelezettségek szabályos teljesítésével, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelő adózási lehetőségekkel összefüggő kérdések megválaszolására irányul.

Önellenőrzés, helyesbítés, bevallás átdolgozása:  3 000 Ft/alkalom

▸ kizárólag az ügyfél érdekkörében felmerült hiányosság pótlása esetén kerül felszámításra

Eseti megbízás alapdíja adóügyben:  ügyérték 1 százaléka, min. 3 000 Ft

Eseti megbízás sikerdíja adóügyben:  eltörölt fizetési kötelezettség 2 százaléka

▸ fizetendő adóelőleg összegének csökkentésére irányuló kérelem elkészítése a szükséges mellékletekkel,

▸ bírságtartozás mérséklésére irányuló kérelem, fellebbezés iránti kérelem elkészítése a szükséges mellékletekkel

Házipénztár nyilvántartás utólagos elkészítése:  100 Ft/tétel

▸ készpénz átadásával teljesített fizetések adatait alapesetben a pénzkezeléssel megbízott személy(ek)nek kell rögzítenie,

▸ képviselő által átadott számlák, nyugták, pénztárbizonylatok, számlakivonatok adatai alapján, utólag elkészítve

Adóhatósági személyes ügyintézés:  6 000 Ft/óra**

Képviselet adóellenőrzés alkalmával:  min. 20 000 Ft/alkalom, egyedi megállapodás szerint

Könyvelés ellenőrzése, szakvéleménnyel:  min. 12 000 Ft, egyedi megállapodás szerint

Kisvállalkozás gazdálkodásának elemzése:  min. 18 000 Ft, egyedi megállapodás szerint

Személyes konzultáció:  szerződött ügyfelek részére havonta egy alkalommal, továbbiak szükség szerint

A szokásos gazdasági események körén kívüli feladatok teljesítése egyedi megállapodás szerint történik.


A feltüntetett díjakra adómentesség miatt általános forgalmi adó alapesetben nem kerül felszámításra.

A közzétett tájékoztatás nem teljes körű, a honlapon megjelenített információ nem minősül konkrét ajánlattételnek.


Elérhetőségek

A személyes ügyintézés ideje:
munkanapokon 8-18 óra között

Mobiltelefon: +36 30 984 1576

Szabó Ádám

okleveles közgazdász, adószakértő,

regisztrált könyvviteli szolgáltató

Telefon:  +36 1 445 2034

Telefax:  +36 1 700 2079

Konzultációs lehetőség

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele iránt érdeklődik, abban az esetben kérjük, hogy telefonon keresztül vagy e-mailben szíveskedjen felvenni a kapcsolatot velünk. A szolgáltatások minden esetben a megrendelő egyedi igényeknek megfelelően kialakított feltételek szerint vehetőek igénybe, írásban érvényesen megkötött szerződés kölcsönös elfogadása alapján.

A szerződéskötés előkészítése és a lehetőségek felmérése céljából az érdeklődők részére díjmentes szakmai konzultációs lehetőséget biztosítunk (lehetőség szerint), amelynek igénybevétele sem az érdeklődő lehetséges új ügyfél, sem a szolgáltató számára önmagában semmilyen jövőbeli kötelezettséggel nem jár.

Szakmai felelősségbiztosításunk

A szakmai felelősségbiztosításunkat a Generali Biztosító Zrt. társasággal kötött szerződésünk alapján kiállított biztosítási kötvényünk garantálja, amellyel évente összesen 15 millió forint, káronként 3 millió forint értékhatárig nyújtunk fedezetet az esetleges szakmai műhibából eredő károkkal kapcsolatos kárigényekre a következő biztosított tevékenységek körében: adótanácsadás, könyvviteli szolgáltatás, bérszámfejtés és társadalombiztosítási ügyintézés.

Magyar nyelvű oldalak - Díjszabások

Könyvelési díjak társasházak részére

A könyvelési díj összegét a számviteli szolgáltatás összetett jellegéből következően a társasházak esetében is a feladatok szakismeret- és munkaidőigényével arányos díjtételek alkalmazásával ajánljuk megállapítani a közösség gazdálkodási és nyilvántartási szükségleteinek megfelelően kialakított egyedi feltételekkel.

Számviteli és adóügyviteli szolgáltatások alapdíja:  0 – 18 000 Ft/hónap*

▸ könyvviteli elszámolás és beszámolókészítés rendszerének (számlarend, bizonylati rend) kialakítása,

▸ adótanácsadás igény esetén havonta legalább egy alkalommal személyesen, telefonon lehetőség szerint,

▸ éves adóbevallás(ok) elkészítése, elektronikus ügyintézés biztosítása az állami adóhatóságnál,

▸ adófolyószámla egyeztetés igény esetén legalább negyedévente egy alkalommal,

▸ adóigazolások kérelmezése, adóhatósági adatbázisokba felvétel kérelmezése

A teljes naptári év gazdasági eseményeinek nyilvántartásokban való rögzítése esetén a díj tartalmazhatja a közös képviselet által elkészítendő éves elszámolás pénzügyi részének (bevételek és kiadások részletezése, éves gazdálkodás eredményének levezetése, pénzforgalmi kimutatás, közös költség befizetések teljesítése, időszak végén a közösség rendelkezésére álló pénzeszközök ismertetése) elkészítését.

Könyvelési díj albetétenként, bérleményenként:  min. 300 Ft/hónap

▸ elszámolások jogszerűségének, megbízhatóságának, alátámasztottságának biztosítása,

▸ főkönyvi nyilvántartásban az egyéb tételek (pl. közüzemi számlák) rögzítése külön díjazás felszámítása nélkül történik

Egyenlegközlők készítése albetétenként, bérleményenként:  min. 100 Ft/hónap

▸ közös képviselet által papír alapon kellő időben közölt fizetési kötelezettségek (előírások) adatai alapján,

▸ félévente, negyedévente elkészítve vagy egyedi megállapodás szerint meghatározott időszakonként

Vállalkozási tevékenység végzésének különdíja:  min. 2 000 Ft/hónap (tevékenység végzése esetén)

▸ pl. közös tulajdonú ingatlanrész (parkolóhely, garázs, üzlethelyiség, tárolóhelyiség, hirdetőfelület, stb.) bérbeadása esetén,

▸ havi 100 ezer forint vállalkozási tevékenységből származó nettó árbevétel felett egyedi megállapodás szerint

A nyilvántartási és beszámolókészítési rendszer kialakítása, az adóügyviteli és tanácsadási szolgáltatások ellenértéke a díjazás alapját képezi, a szolgáltatási díj munkaidő-ráfordítással arányos további része pedig a társasház gazdálkodását meghatározó fontosabb tényezők szerint kerül megállapításra.

Alkalmazottak foglalkoztatása

Biztosítási jogviszony létesítése, változása és megszűnése:  2 000 Ft/fő/alkalom

▸ munkavégzésre irányuló jogviszonyokkal kapcsolatos bejelentések teljesítése, szükséges igazolások kiállítása

Bérszámfejtés személyenként havonta folyamatosan vagy alkalmanként:  3 000 Ft/fő/hónap

▸ havi rendszerességű kötelező adatszolgáltatások teljesítése; bérkartonok, bérjegyzékek és bérösszesítők készítése

Munkáltatói adómegállapítással készített személyi jövedelemadó bevallás:  2 000 Ft/fő/alkalom

▸ amennyiben a munkáltató vállalja és a magánszemély megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek

Alkalmi munka végzésére irányuló egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése:  1 000 Ft/fő/alkalom

▸ elektronikus úton vagy telefonon lehetséges, amelyhez minden esetben előzetes ügyfélkapus regisztráció szükséges

Számviteli törvény szerinti beszámoló készítése

A számviteli törvény szerinti beszámoló évente egyszeri elkészítésének díját a beszámolóban szereplő gazdálkodási adatok részletezettségének megfelelően elsősorban a beszámoló formája határozza meg.

Egyszerűsített beszámoló készítése:  min. 6 000 Ft/alkalom*

▸ egyszeres könyvvitelt vezető társasházak részére, húszmillió forint éves pénzforgalom felett egyedi megállapodás szerint

Egyszerűsített beszámoló készítésére és (pénzforgalmi szemléletű) egyszeres könyvvitel vezetésére jogosult az a társasház, amelynél az alaptevékenységből és vállalkozási (pl. bérbadási) tevékenységből származó bevételek együttes összege (két egymást követő évben) évenként legfeljebb 50 millió forint.

Egyszerűsített éves beszámoló készítése:  min. 18 000 Ft/alkalom*

▸ kettős könyvvitelt vezető társasházak részére, húszmillió forint éves pénzforgalom felett egyedi megállapodás szerint

Egyszerűsített éves beszámoló készítésére és ennek megfelelően kettős könyvvitel vezetésére köteles az a társasház, amelynél az alaptevékenységből és vállalkozási (pl. bérbadási) tevékenységből származó bevételek együttes összege (két egymást követő évben) évenként meghaladja az 50 millió forintot.

Közbenső (évközi) mérleg készítése:  min. 4 000 Ft/alkalom

▸ hitelkérelemhez, támogatás igénybevételéhez, pályázathoz, képviselet tájékoztatására

A közbenső mérleget általános esetben a mérlegtételek üzleti év végi értékelésére vonatkozó előírások figyelembevételével, eredménykimutatással alátámasztva és leltár alapján kell összeállítani.

A társasház gazdálkodásáról készülő számviteli beszámolónak a számvitelről szóló törvény rendelkezésein kívül továbbá meg kell felelnie a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben előírt szabályoknak.

* A beszámoló elkészítésének díja a felelősség- és kockázatvállalás mértékének növekedésével arányosan emelkedhet, minden esetben egyedi megállapodás szerint, a közösség sajátos igényeinek figyelembevételével kialakított feltéteknek megfelelően.

Eseti szolgáltatási díjak (igény szerint)

Adótanácsadás díja, szóbeli konzultáció:  10 000 Ft/óra** ***

Adótanácsadás munkadíja, írásban kidolgozva:  18 000 Ft/óra**

** Az első megkezdett óra, majd minden további megkezdett fél óra (30 perc) után (Budapesten utazási idő nélkül) számítva.

*** A személyes megbeszélés keretében nyújtott szóbeli adótanácsadás a folyamatos (alapdíjas) szolgáltatási szerződéssel rendelkező ügyfelek részére külön díjazás felszámítása nélkül biztosított, amennyiben annak igénybevétele az adókötelezettségek szabályos teljesítésével, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelő adózási lehetőségekkel összefüggő kérdések megválaszolására irányul.

Önellenőrzés, helyesbítés, bevallás átdolgozása:  3 000 Ft/alkalom

▸ kizárólag az ügyfél érdekkörében felmerült hiányosság pótlása esetén kerül felszámításra

Eseti megbízás alapdíja adóügyben:  ügyérték 1 százaléka, min. 3 000 Ft

Eseti megbízás sikerdíja adóügyben:  eltörölt fizetési kötelezettség 2 százaléka

▸ fizetendő adóelőleg összegének csökkentésére irányuló kérelem elkészítése a szükséges mellékletekkel,

▸ bírságtartozás mérséklésére irányuló kérelem, fellebbezés iránti kérelem elkészítése a szükséges mellékletekkel

Társasház bejelentkezése az adóhatóság(ok)nál:  3 000 Ft/alkalom**

▸ adószám megállapítása érdekében történő bejelentkezés ügyintézése az állami adó- és vámhatóságnál,

▸ adóköteles tevékenység megkezdése, adófizetés (pl. munkadíj kifizetés), költségvetési támogatás igénylése előtt,

▸ vállalkozási tevékenység (pl. közös tulajdonú ingatlanrész bérbeadása) esetén önkormányzati adóhatóság(ok)nál is

Közös képviselő váltás bejelentése az adóhatóság(ok)nál:  3 000 Ft/alkalom**

▸ közös képviselet személyében bekövetkezett változás bejelentése az állami adó- és vámhatóságnál,

▸ önkormányzati adóhatóság(ok)nál történt előzetes bejelentkezés esetén az önkormányzati adóhatóság(ok)nál is,

▸ változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül teljesítendő

** A társasház adóhatósági bejelentkezése (adószám igénylés, vállalkozási tevékenység megkezdése esetén), valamint a közös képviselet személyében bekövetkező változás adóhatósági bejelentése az alapdíjas (folyamatos) szolgáltatási szerződéssel rendelkező társasházi ügyfelek részére külön díjazás felszámítása nélkül biztosított.

Házipénztár nyilvántartás utólagos elkészítése:  100 Ft/tétel

▸ készpénz átadásával teljesített fizetések adatait alapesetben a pénzkezeléssel megbízott személynek kell rögzítenie,

▸ közös képviselet által átadott számlák, nyugták, pénztárbizonylatok adatai alapján, utólag elkészítve

Gazdasági ellenőrzés segítése társasháznál:  min. 18 000 Ft/alkalom, egyedi megállapodás szerint

▸ éves elszámolás és költségvetési javaslat vizsgálata és véleményezése, Thtv. III/A. fejezete szerint, további információ:

Adóhatósági személyes ügyintézés:  6 000 Ft/óra**

Képviselet adóellenőrzés alkalmával:  min. 20 000 Ft/alkalom, egyedi megállapodás szerint

Könyvelés ellenőrzése, szakvéleménnyel:  min. 24 000 Ft, egyedi megállapodás szerint

Társasház gazdálkodásának elemzése:  min. 18 000 Ft, egyedi megállapodás szerint

Személyes konzultáció:  igény esetén legalább havonta egy alkalommal, továbbiak lehetőség szerint

Legfeljebb hatlakásos társasházak részére:  havi szolgáltatási díj egyedi megállapodás szerint

A szokásos gazdasági események körén kívüli feladatok teljesítése egyedi megállapodás szerint történik.

Kötelező és ajánlott szabályzatok készítése

A társasházak számára jogszabályban kötelezően előírt szabályzatok, valamint a hatékony működés biztosításához ajánlott további szabályzatok elkészítése külön megállapodás alapján a közösség egyedi gazdálkodási, adminisztrációs és ellenőrzési igényeinek figyelembevételével történik.

Számviteli politika kidolgozása:  min. 20 000 Ft/alkalom*

▸ kötelezően tartalmaznia kell: a pénzkezelési, a leltárkészítési és leltározási, az értékelési szabályzatokat,

▸ társasházra jellemző szabályokat és módszereket, a választási, minősítési lehetőségek alkalmazásának feltételeit,

▸ megalakulástól számított 90 napon belül kell elkészíteni, amely a képviseletre jogosult személy felelőssége

Pénzkezelési szabályzat elkészítése:  min. 6 000 Ft/alkalom*

Leltározási és leltárkészítési szabályzat elkészítése:  min. 6 000 Ft/alkalom*

Iratkezelési és bizonylati szabályzat elkészítése:  min. 6 000 Ft/alkalom*

* A szabályzatok elkészítését követő jogszabályváltozás esetén az elkészült szabályzatok módosítása külön díjazás nélkül biztosított, minden más esetben egyedi megállapodás szerint külön díjazás ellenében vagy díjazás nélkül történik.


A feltüntetett díjakra adómentesség következtében általános forgalmi adó nem kerül felszámításra.

A közzétett tájékoztatás nem teljes körű, a honlapon megjelenített információ nem minősül konkrét ajánlattételnek.


Elérhetőségek

A személyes ügyintézés ideje:
munkanapokon 8-18 óra között

Mobiltelefon: +36 30 984 1576

Szabó Ádám

okleveles közgazdász, adószakértő,

regisztrált mérlegképes könyvelő

Telefon:  +36 1 445 2034

Telefax:  +36 1 700 2079

Konzultációs lehetőség

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele iránt érdeklődik, abban az esetben kérjük, hogy telefonon keresztül vagy e-mailben szíveskedjen felvenni a kapcsolatot velünk. A szolgáltatások minden esetben a megrendelő egyedi igényeknek megfelelően kialakított feltételek szerint vehetőek igénybe, írásban érvényesen megkötött szerződés kölcsönös elfogadása alapján.

A szerződéskötés előkészítése és a lehetőségek felmérése céljából az érdeklődők részére díjmentes szakmai konzultációs lehetőséget biztosítunk (lehetőség szerint), amelynek igénybevétele sem az érdeklődő lehetséges új ügyfél, sem a szolgáltató számára önmagában semmilyen jövőbeli kötelezettséggel nem jár.

Szakmai felelősségbiztosításunk

A szakmai felelősségbiztosításunkat a Generali Biztosító Zrt. társasággal kötött szerződésünk alapján kiállított biztosítási kötvényünk garantálja, amellyel évente összesen 15 millió forint, káronként 3 millió forint értékhatárig nyújtunk fedezetet az esetleges szakmai műhibából eredő károkkal kapcsolatos kárigényekre a következő biztosított tevékenységek körében: adótanácsadás, könyvviteli szolgáltatás, bérszámfejtés és társadalombiztosítási ügyintézés.

Magyar nyelvű oldalak - Díjszabások

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.