Könyvelési díjak társasházak részére

A könyvelési díj összegét a számviteli szolgáltatás összetett jellegéből következően a társasházak esetében is a feladatok szakismeret- és munkaidőigényével arányos díjtételek alkalmazásával ajánljuk megállapítani a közösség gazdálkodási és nyilvántartási szükségleteinek megfelelően kialakított egyedi feltételekkel.

Számviteli és adóügyviteli szolgáltatások alapdíja:  0 – 18 000 Ft/hónap*

▸ könyvviteli elszámolás és beszámolókészítés rendszerének (számlarend, bizonylati rend) kialakítása,

▸ adótanácsadás igény esetén havonta legalább egy alkalommal személyesen, telefonon lehetőség szerint,

▸ éves adóbevallás(ok) elkészítése, elektronikus ügyintézés biztosítása az állami adóhatóságnál,

▸ adófolyószámla egyeztetés igény esetén legalább negyedévente egy alkalommal,

▸ adóigazolások kérelmezése, adóhatósági adatbázisokba felvétel kérelmezése

A teljes naptári év gazdasági eseményeinek nyilvántartásokban való rögzítése esetén a díj tartalmazhatja a közös képviselet által elkészítendő éves elszámolás pénzügyi részének (bevételek és kiadások részletezése, éves gazdálkodás eredményének levezetése, pénzforgalmi kimutatás, közös költség befizetések teljesítése, időszak végén a közösség rendelkezésére álló pénzeszközök ismertetése) elkészítését.

Könyvelési díj albetétenként, bérleményenként:  min. 300 Ft/hónap

▸ elszámolások jogszerűségének, megbízhatóságának, alátámasztottságának biztosítása,

▸ főkönyvi nyilvántartásban az egyéb tételek (pl. közüzemi számlák) rögzítése külön díjazás felszámítása nélkül történik

Egyenlegközlők készítése albetétenként, bérleményenként:  min. 100 Ft/hónap

▸ közös képviselet által papír alapon kellő időben közölt fizetési kötelezettségek (előírások) adatai alapján,

▸ félévente, negyedévente elkészítve vagy egyedi megállapodás szerint meghatározott időszakonként

Vállalkozási tevékenység végzésének különdíja:  min. 2 000 Ft/hónap (tevékenység végzése esetén)

▸ pl. közös tulajdonú ingatlanrész (parkolóhely, garázs, üzlethelyiség, tárolóhelyiség, hirdetőfelület, stb.) bérbeadása esetén,

▸ havi 100 ezer forint vállalkozási tevékenységből származó nettó árbevétel felett egyedi megállapodás szerint

A nyilvántartási és beszámolókészítési rendszer kialakítása, az adóügyviteli és tanácsadási szolgáltatások ellenértéke a díjazás alapját képezi, a szolgáltatási díj munkaidő-ráfordítással arányos további része pedig a társasház gazdálkodását meghatározó fontosabb tényezők szerint kerül megállapításra.

Alkalmazottak foglalkoztatása

Biztosítási jogviszony létesítése, változása és megszűnése:  2 000 Ft/fő/alkalom

▸ munkavégzésre irányuló jogviszonyokkal kapcsolatos bejelentések teljesítése, szükséges igazolások kiállítása

Bérszámfejtés személyenként havonta folyamatosan vagy alkalmanként:  3 000 Ft/fő/hónap

▸ havi rendszerességű kötelező adatszolgáltatások teljesítése; bérkartonok, bérjegyzékek és bérösszesítők készítése

Munkáltatói adómegállapítással készített személyi jövedelemadó bevallás:  2 000 Ft/fő/alkalom

▸ amennyiben a munkáltató vállalja és a magánszemély megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek

Alkalmi munka végzésére irányuló egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése:  1 000 Ft/fő/alkalom

▸ elektronikus úton vagy telefonon lehetséges, amelyhez minden esetben előzetes ügyfélkapus regisztráció szükséges

Számviteli törvény szerinti beszámoló készítése

A számviteli törvény szerinti beszámoló évente egyszeri elkészítésének díját a beszámolóban szereplő gazdálkodási adatok részletezettségének megfelelően elsősorban a beszámoló formája határozza meg.

Egyszerűsített beszámoló készítése:  min. 6 000 Ft/alkalom*

▸ egyszeres könyvvitelt vezető társasházak részére, húszmillió forint éves pénzforgalom felett egyedi megállapodás szerint

Egyszerűsített beszámoló készítésére és (pénzforgalmi szemléletű) egyszeres könyvvitel vezetésére jogosult az a társasház, amelynél az alaptevékenységből és vállalkozási (pl. bérbadási) tevékenységből származó bevételek együttes összege (két egymást követő évben) évenként legfeljebb 50 millió forint.

Egyszerűsített éves beszámoló készítése:  min. 18 000 Ft/alkalom*

▸ kettős könyvvitelt vezető társasházak részére, húszmillió forint éves pénzforgalom felett egyedi megállapodás szerint

Egyszerűsített éves beszámoló készítésére és ennek megfelelően kettős könyvvitel vezetésére köteles az a társasház, amelynél az alaptevékenységből és vállalkozási (pl. bérbadási) tevékenységből származó bevételek együttes összege (két egymást követő évben) évenként meghaladja az 50 millió forintot.

Közbenső (évközi) mérleg készítése:  min. 4 000 Ft/alkalom

▸ hitelkérelemhez, támogatás igénybevételéhez, pályázathoz, képviselet tájékoztatására

A közbenső mérleget általános esetben a mérlegtételek üzleti év végi értékelésére vonatkozó előírások figyelembevételével, eredménykimutatással alátámasztva és leltár alapján kell összeállítani.

A társasház gazdálkodásáról készülő számviteli beszámolónak a számvitelről szóló törvény rendelkezésein kívül továbbá meg kell felelnie a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben előírt szabályoknak.

* A beszámoló elkészítésének díja a felelősség- és kockázatvállalás mértékének növekedésével arányosan emelkedhet, minden esetben egyedi megállapodás szerint, a közösség sajátos igényeinek figyelembevételével kialakított feltéteknek megfelelően.

Eseti szolgáltatási díjak (igény szerint)

Adótanácsadás díja, szóbeli konzultáció:  10 000 Ft/óra** ***

Adótanácsadás munkadíja, írásban kidolgozva:  18 000 Ft/óra**

** Az első megkezdett óra, majd minden további megkezdett fél óra (30 perc) után (Budapesten utazási idő nélkül) számítva.

*** A személyes megbeszélés keretében nyújtott szóbeli adótanácsadás a folyamatos (alapdíjas) szolgáltatási szerződéssel rendelkező ügyfelek részére külön díjazás felszámítása nélkül biztosított, amennyiben annak igénybevétele az adókötelezettségek szabályos teljesítésével, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelő adózási lehetőségekkel összefüggő kérdések megválaszolására irányul.

Önellenőrzés, helyesbítés, bevallás átdolgozása:  3 000 Ft/alkalom

▸ kizárólag az ügyfél érdekkörében felmerült hiányosság pótlása esetén kerül felszámításra

Eseti megbízás alapdíja adóügyben:  ügyérték 1 százaléka, min. 3 000 Ft

Eseti megbízás sikerdíja adóügyben:  eltörölt fizetési kötelezettség 2 százaléka

▸ fizetendő adóelőleg összegének csökkentésére irányuló kérelem elkészítése a szükséges mellékletekkel,

▸ bírságtartozás mérséklésére irányuló kérelem, fellebbezés iránti kérelem elkészítése a szükséges mellékletekkel

Társasház bejelentkezése az adóhatóság(ok)nál:  3 000 Ft/alkalom**

▸ adószám megállapítása érdekében történő bejelentkezés ügyintézése az állami adó- és vámhatóságnál,

▸ adóköteles tevékenység megkezdése, adófizetés (pl. munkadíj kifizetés), költségvetési támogatás igénylése előtt,

▸ vállalkozási tevékenység (pl. közös tulajdonú ingatlanrész bérbeadása) esetén önkormányzati adóhatóság(ok)nál is

Közös képviselő váltás bejelentése az adóhatóság(ok)nál:  3 000 Ft/alkalom**

▸ közös képviselet személyében bekövetkezett változás bejelentése az állami adó- és vámhatóságnál,

▸ önkormányzati adóhatóság(ok)nál történt előzetes bejelentkezés esetén az önkormányzati adóhatóság(ok)nál is,

▸ változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül teljesítendő

** A társasház adóhatósági bejelentkezése (adószám igénylés, vállalkozási tevékenység megkezdése esetén), valamint a közös képviselet személyében bekövetkező változás adóhatósági bejelentése az alapdíjas (folyamatos) szolgáltatási szerződéssel rendelkező társasházi ügyfelek részére külön díjazás felszámítása nélkül biztosított.

Házipénztár nyilvántartás utólagos elkészítése:  100 Ft/tétel

▸ készpénz átadásával teljesített fizetések adatait alapesetben a pénzkezeléssel megbízott személynek kell rögzítenie,

▸ közös képviselet által átadott számlák, nyugták, pénztárbizonylatok adatai alapján, utólag elkészítve

Gazdasági ellenőrzés segítése társasháznál:  min. 18 000 Ft/alkalom, egyedi megállapodás szerint

▸ éves elszámolás és költségvetési javaslat vizsgálata és véleményezése, Thtv. III/A. fejezete szerint, további információ:

Adóhatósági személyes ügyintézés:  6 000 Ft/óra**

Képviselet adóellenőrzés alkalmával:  min. 20 000 Ft/alkalom, egyedi megállapodás szerint

Könyvelés ellenőrzése, szakvéleménnyel:  min. 24 000 Ft, egyedi megállapodás szerint

Társasház gazdálkodásának elemzése:  min. 18 000 Ft, egyedi megállapodás szerint

Személyes konzultáció:  igény esetén legalább havonta egy alkalommal, továbbiak lehetőség szerint

Legfeljebb hatlakásos társasházak részére:  havi szolgáltatási díj egyedi megállapodás szerint

A szokásos gazdasági események körén kívüli feladatok teljesítése egyedi megállapodás szerint történik.

Kötelező és ajánlott szabályzatok készítése

A társasházak számára jogszabályban kötelezően előírt szabályzatok, valamint a hatékony működés biztosításához ajánlott további szabályzatok elkészítése külön megállapodás alapján a közösség egyedi gazdálkodási, adminisztrációs és ellenőrzési igényeinek figyelembevételével történik.

Számviteli politika kidolgozása:  min. 20 000 Ft/alkalom*

▸ kötelezően tartalmaznia kell: a pénzkezelési, a leltárkészítési és leltározási, az értékelési szabályzatokat,

▸ társasházra jellemző szabályokat és módszereket, a választási, minősítési lehetőségek alkalmazásának feltételeit,

▸ megalakulástól számított 90 napon belül kell elkészíteni, amely a képviseletre jogosult személy felelőssége

Pénzkezelési szabályzat elkészítése:  min. 6 000 Ft/alkalom*

Leltározási és leltárkészítési szabályzat elkészítése:  min. 6 000 Ft/alkalom*

Iratkezelési és bizonylati szabályzat elkészítése:  min. 6 000 Ft/alkalom*

* A szabályzatok elkészítését követő jogszabályváltozás esetén az elkészült szabályzatok módosítása külön díjazás nélkül biztosított, minden más esetben egyedi megállapodás szerint külön díjazás ellenében vagy díjazás nélkül történik.


A feltüntetett díjakra adómentesség következtében általános forgalmi adó nem kerül felszámításra.

A közzétett tájékoztatás nem teljes körű, a honlapon megjelenített információ nem minősül konkrét ajánlattételnek.


Elérhetőségek

A személyes ügyintézés ideje:
munkanapokon 8-18 óra között

Mobiltelefon: +36 30 984 1576

Szabó Ádám

okleveles közgazdász, adószakértő,

regisztrált mérlegképes könyvelő

Telefon:  +36 1 445 2034

Telefax:  +36 1 700 2079

Konzultációs lehetőség

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele iránt érdeklődik, abban az esetben kérjük, hogy telefonon keresztül vagy e-mailben szíveskedjen felvenni a kapcsolatot velünk. A szolgáltatások minden esetben a megrendelő egyedi igényeknek megfelelően kialakított feltételek szerint vehetőek igénybe, írásban érvényesen megkötött szerződés kölcsönös elfogadása alapján.

A szerződéskötés előkészítése és a lehetőségek felmérése céljából az érdeklődők részére díjmentes szakmai konzultációs lehetőséget biztosítunk (lehetőség szerint), amelynek igénybevétele sem az érdeklődő lehetséges új ügyfél, sem a szolgáltató számára önmagában semmilyen jövőbeli kötelezettséggel nem jár.

Szakmai felelősségbiztosításunk

A szakmai felelősségbiztosításunkat a Generali Biztosító Zrt. társasággal kötött szerződésünk alapján kiállított biztosítási kötvényünk garantálja, amellyel évente összesen 15 millió forint, káronként 3 millió forint értékhatárig nyújtunk fedezetet az esetleges szakmai műhibából eredő károkkal kapcsolatos kárigényekre a következő biztosított tevékenységek körében: adótanácsadás, könyvviteli szolgáltatás, bérszámfejtés és társadalombiztosítási ügyintézés.

Magyar nyelvű oldalak - Díjszabások

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.