Könyvelési díjak társasházak részére

A könyvelési díj összegét a számviteli szolgáltatás összetett jellegéből következően a társasházak esetében is a feladatok szakismeret- és munkaidőigényével arányos díjtételek alkalmazásával ajánljuk megállapítani a közösség gazdálkodási és nyilvántartási szükségleteinek megfelelően kialakított egyedi feltételekkel.

Számviteli és adóügyviteli szolgáltatások alapdíja:  0 – 18 000 Ft/hónap*

▸ könyvviteli elszámolás és beszámolókészítés rendszerének (számlarend, bizonylati rend) kialakítása,

▸ adótanácsadás igény esetén havonta legalább egy alkalommal személyesen, telefonon lehetőség szerint,

▸ éves adóbevallás(ok) elkészítése, elektronikus ügyintézés biztosítása az állami adóhatóságnál,

▸ adófolyószámla egyeztetés igény esetén legalább negyedévente egy alkalommal,

▸ adóigazolások kérelmezése, adóhatósági adatbázisokba felvétel kérelmezése

A teljes naptári év gazdasági eseményeinek nyilvántartásokban való rögzítése esetén a díj tartalmazhatja a közös képviselet által elkészítendő éves elszámolás pénzügyi részének (bevételek és kiadások részletezése, éves gazdálkodás eredményének levezetése, pénzforgalmi kimutatás, közös költség befizetések teljesítése, időszak végén a közösség rendelkezésére álló pénzeszközök ismertetése) elkészítését.

Könyvelési díj albetétenként, bérleményenként:  300 Ft/hónap

▸ elszámolások jogszerűségének, megbízhatóságának, alátámasztottságának biztosítása,

▸ főkönyvi nyilvántartásban az egyéb tételek (pl. közüzemi számlák) rögzítése külön díjazás felszámítása nélkül történik

Egyenlegközlők készítése albetétenként, bérleményenként:  min. 100 Ft/hónap

▸ közös képviselet által papír alapon kellő időben közölt fizetési kötelezettségek (előírások) adatai alapján,

▸ félévente, negyedévente elkészítve vagy egyedi megállapodás szerint meghatározott időszakonként

Vállalkozási tevékenység végzésének különdíja:  min. 2 000 Ft/hónap (tevékenység végzése esetén)

▸ pl. közös tulajdonú ingatlanrész (parkolóhely, garázs, üzlethelyiség, tárolóhelyiség, hirdetőfelület, stb.) bérbeadása esetén,

▸ havi 100 ezer forint vállalkozási tevékenységből származó nettó árbevételig, felette egyedi megállapodás szerint

A nyilvántartási és beszámolókészítési rendszer kialakítása, az adóügyviteli és tanácsadási szolgáltatások ellenértéke a díjazás alapját képezi, a szolgáltatási díj munkaidő-ráfordítással arányos további része pedig a társasház gazdálkodását meghatározó fontosabb tényezők szerint kerül megállapításra.

Alkalmazottak foglalkoztatása

Biztosítási jogviszony létesítése, változása és megszűnése:  2 000 Ft/fő/alkalom

▸ munkavégzésre irányuló jogviszonyokkal kapcsolatos bejelentések teljesítése, szükséges igazolások kiállítása

Bérszámfejtés személyenként havonta folyamatosan vagy alkalmanként:  3 000 Ft/fő/hónap

▸ havi rendszerességű kötelező adatszolgáltatások teljesítése; bérkartonok, bérjegyzékek és bérösszesítők készítése

Munkáltatói adómegállapítással készített személyi jövedelemadó bevallás:  2 000 Ft/fő/alkalom

▸ amennyiben a munkáltató vállalja és a magánszemély megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek

Alkalmi munka végzésére irányuló egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése:  1 000 Ft/fő/alkalom

▸ elektronikus úton vagy telefonon lehetséges, amelyhez minden esetben előzetes ügyfélkapus regisztráció szükséges

Számviteli törvény szerinti beszámoló készítése

A számviteli törvény szerinti beszámoló évente egyszeri elkészítésének díját a beszámolóban szereplő gazdálkodási adatok részletezettségének megfelelően elsősorban a beszámoló formája határozza meg.

Egyszerűsített beszámoló készítése:  min. 6 000 Ft/alkalom*

▸ egyszeres könyvvitelt vezető társasházak részére, húszmillió forint éves pénzforgalom felett egyedi megállapodás szerint

A vállalkozási tevékenységet nem folytató társasházak alapesetben egyszerűsített beszámoló készítésére, és ennek megfelelően (pénzforgalmi szemléletű) egyszeres könyvvitel vezetésére jogosultak.

Egyszerűsített éves beszámoló készítése:  min. 18 000 Ft/alkalom*

▸ kettős könyvvitelt vezető társasházak részére, húszmillió forint éves pénzforgalom felett egyedi megállapodás szerint

Az alaptevékenységen kívül vállalkozási (pl. bérbeadási) tevékenységet is végző társasházak abban az esetben kötelesek egyszerűsített éves beszámolót készíteni, ha az alaptevékenységből és vállalkozási tevékenységből származó éves (ár)bevételük két éven keresztül meghaladja az 50 millió forintot.

Közbenső (évközi) mérleg készítése:  min. 4 000 Ft/alkalom

▸ hitelkérelemhez, támogatás igénybevételéhez, pályázathoz, képviselet tájékoztatására

A közbenső mérleget általános esetben a mérlegtételek üzleti év végi értékelésére vonatkozó előírások figyelembevételével, eredménykimutatással alátámasztva és leltár alapján kell összeállítani.

A társasház gazdálkodásáról készülő számviteli beszámolónak a számvitelről szóló törvény rendelkezésein kívül továbbá meg kell felelnie a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben előírt szabályoknak.

* A beszámoló elkészítésének díja a felelősség- és kockázatvállalás mértékének növekedésével arányosan emelkedhet, minden esetben egyedi megállapodás szerint, a közösség sajátos igényeinek figyelembevételével kialakított feltéteknek megfelelően.

Eseti szolgáltatási díjak (igény szerint)

Adótanácsadás díja, szóbeli konzultáció:  10 000 Ft/óra** ***

Adótanácsadás munkadíja, írásban kidolgozva:  18 000 Ft/óra**

** Az első megkezdett óra, majd minden további megkezdett fél óra (30 perc) után (Budapesten utazási idő nélkül) számítva.

*** A személyes megbeszélés keretében nyújtott szóbeli adótanácsadás a folyamatos (alapdíjas) szolgáltatási szerződéssel rendelkező ügyfelek részére külön díjazás felszámítása nélkül biztosított, amennyiben annak igénybevétele az adókötelezettségek szabályos teljesítésével, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelő adózási lehetőségekkel összefüggő kérdések megválaszolására irányul.

Önellenőrzés, helyesbítés, bevallás átdolgozása:  3 000 Ft/alkalom

▸ kizárólag az ügyfél érdekkörében felmerült hiányosság pótlása esetén kerül felszámításra

Eseti megbízás alapdíja adóügyben:  ügyérték 1 százaléka, min. 3 000 Ft

Eseti megbízás sikerdíja adóügyben:  eltörölt fizetési kötelezettség 2 százaléka

▸ fizetendő adóelőleg összegének csökkentésére irányuló kérelem elkészítése a szükséges mellékletekkel,

▸ bírságtartozás mérséklésére irányuló kérelem, fellebbezés iránti kérelem elkészítése a szükséges mellékletekkel

Társasház bejelentkezése az adóhatóság(ok)nál:  3 000 Ft/alkalom**

▸ adószám megállapítása érdekében történő bejelentkezés ügyintézése az állami adó- és vámhatóságnál,

▸ adóköteles tevékenység megkezdése, adófizetés (pl. munkadíj kifizetés), költségvetési támogatás igénylése előtt,

▸ vállalkozási tevékenység (pl. közös tulajdonú ingatlanrész bérbeadása) esetén önkormányzati adóhatóság(ok)nál is

Közös képviselő váltás bejelentése az adóhatóság(ok)nál:  3 000 Ft/alkalom**

▸ közös képviselet személyében bekövetkezett változás bejelentése az állami adó- és vámhatóságnál,

▸ önkormányzati adóhatóság(ok)nál történt előzetes bejelentkezés esetén az önkormányzati adóhatóság(ok)nál is,

▸ változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül teljesítendő

** A társasház adóhatósági bejelentkezése (adószám igénylés, vállalkozási tevékenység megkezdése esetén), valamint a közös képviselet személyében bekövetkező változás adóhatósági bejelentése az alapdíjas (folyamatos) szolgáltatási szerződéssel rendelkező társasházi ügyfelek részére külön díjazás felszámítása nélkül biztosított.

Házipénztár nyilvántartás utólagos elkészítése:  100 Ft/tétel

▸ készpénz átadásával teljesített fizetések adatait alapesetben a pénzkezeléssel megbízott személynek kell rögzítenie,

▸ közös képviselet által átadott számlák, nyugták, pénztárbizonylatok adatai alapján, utólag elkészítve

Gazdasági ellenőrzés segítése társasháznál:  min. 18 000 Ft/alkalom, egyedi megállapodás szerint

▸ éves elszámolás és költségvetési javaslat vizsgálata és véleményezése, Thtv. III/A. fejezete szerint, további információ:

Adóhatósági személyes ügyintézés:  6 000 Ft/óra**

Képviselet adóellenőrzés alkalmával:  min. 20 000 Ft/alkalom, egyedi megállapodás szerint

Könyvelés ellenőrzése, szakvéleménnyel:  min. 24 000 Ft, egyedi megállapodás szerint

Társasház gazdálkodásának elemzése:  min. 18 000 Ft, egyedi megállapodás szerint

Személyes konzultáció:  igény esetén legalább havonta egy alkalommal, továbbiak lehetőség szerint

Legfeljebb hatlakásos társasházak részére:  havi szolgáltatási díj egyedi megállapodás szerint

A szokásos gazdasági események körén kívüli feladatok teljesítése egyedi megállapodás szerint történik.

Kötelező és ajánlott szabályzatok készítése

A társasházak számára jogszabályban kötelezően előírt szabályzatok, valamint a hatékony működés biztosításához ajánlott további szabályzatok elkészítése külön megállapodás alapján a közösség egyedi gazdálkodási, adminisztrációs és ellenőrzési igényeinek figyelembevételével történik.

Számviteli politika kidolgozása:  min. 20 000 Ft/alkalom*

▸ kötelezően tartalmaznia kell: a pénzkezelési, a leltárkészítési és leltározási, az értékelési szabályzatokat,

▸ társasházra jellemző szabályokat és módszereket, a választási, minősítési lehetőségek alkalmazásának feltételeit,

▸ megalakulástól számított 90 napon belül kell elkészíteni, amely a képviseletre jogosult személy felelőssége

Pénzkezelési szabályzat elkészítése:  min. 6 000 Ft/alkalom*

Leltározási és leltárkészítési szabályzat elkészítése:  min. 6 000 Ft/alkalom*

Iratkezelési és bizonylati szabályzat elkészítése:  min. 6 000 Ft/alkalom*

* A szabályzatok elkészítését követő jogszabályváltozás esetén az elkészült szabályzatok módosítása külön díjazás nélkül biztosított, minden más esetben egyedi megállapodás szerint külön díjazás ellenében vagy díjazás nélkül történik.


A feltüntetett díjakra adómentesség következtében általános forgalmi adó nem kerül felszámításra.

A közzétett tájékoztatás nem teljes körű, a honlapon megjelenített információ nem minősül konkrét ajánlattételnek.


Elérhetőségek

A személyes ügyintézés ideje:
munkanapokon 8-18 óra között

Mobiltelefon: +36 30 984 1576

Szabó Ádám

okleveles közgazdász, adószakértő,

regisztrált mérlegképes könyvelő

Telefon:  +36 1 445 2034

Telefax:  +36 1 700 2079

Szakmai konzultációs lehetőség

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele iránt érdeklődik, abban az esetben kérjük, hogy telefonon keresztül vagy e-mailben szíveskedjen felvenni a kapcsolatot velünk. A szolgáltatások minden esetben a megrendelő egyedi igényeknek megfelelően kialakított feltételek szerint vehetőek igénybe, írásban érvényesen megkötött szerződés kölcsönös elfogadása alapján.

A szerződéskötés előkészítése és a lehetőségek felmérése céljából az érdeklődők részére díjmentes szakmai konzultációs lehetőséget biztosítunk (lehetőség szerint), amelynek igénybevétele sem az érdeklődő lehetséges új ügyfél, sem a szolgáltató számára önmagában semmilyen jövőbeli kötelezettséggel nem jár.

Magyar nyelvű oldalak - Díjszabások

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.