Beszámoló közzétételi költségtérítés

A vállalkozások terheinek csökkentése érdekében 2016. január 1-jétől megszüntetésre került a számviteli beszámoló közzétételéért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (közzétételi költségtérítés).

Az egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszűnéséről szóló 2015. évi CXCIV. törvény hatályon kívül helyezte a számviteli törvény szerinti beszámoló közzétételéért fizetendő közzétételi költségtérítést. [2015. évi CXCIV. törvény 7. §]

A számviteli törvény szerinti beszámolót 2016. január 1-jétől közzétételi költségtérítés befizetéséről szóló igazolás csatolása nélkül kell elektronikus úton továbbra is benyújtani a Céginformációs Szolgálat részére.

A számviteli törvény szerinti beszámoló közzétételéért 2015. december 31-ig költségtérítést kellett fizetni külön jogszabályban meghatározott módon az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak a kincstárnál vezetett számlájára. [Ct. 18. § (9) bekezdés]

A közzétételi költségtérítés összege elektronikus úton benyújtott beszámoló letétbe helyezése, illetve közzététele esetén a 2015. évben 3.000 forint volt, amelyet átutalással vagy bankártyával kellett megfizetni.

A közzétételi költségtérítést 2015. december 31-ig külön jogszabályban meghatározott módon kellett megfizetni az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak a kincstárnál vezetett számlájára. [Ct. 18. § (9) bekezdés]

☛ A számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezése és közzététele esetén a költségtérítést a beszámoló benyújtását megelőzően kell a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium számlájára megfizetni. [25/2006. (V. 18.) IM rendelet 8. § (1) bekezdés]

A közzétételi költségtérítés összege elektronikus úton benyújtott beszámoló letétbe helyezése, illetve közzététele esetén a 2015. évben 3.000 forint.

A közzétételi költségtérítés megfizetése banki átutalással

A közzétételi költségtérítést a Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (Céginformációs Szolgálat) honlapjáról, illetve a kormányzati portálról letölthető költségtérítési utalványmintán szereplő adatok feltüntetésével elektronikus úton kell megfizetni. [25/2006. (V. 18.) IM rendelet 1. § (1) bekezdés]

✍ Az elektronikus úton elkészített utalványminta minden átutaláshoz szükséges adatot tartalmaz, a befizetési igazolás kiállításához egy e-mail címet is meg kell adni, amelyre az igazolás elektronikus úton kézbesítésre kerül.

A költségtérítési utalvány a 16 karakterből álló egyedi ügyazonosító szám mellett a költségtérítési számla száma és tulajdonosának neve (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium), valamint a fizetendő közzétételi költségtérítés összege szerepel. [25/2006. (V. 18.) IM rendelet 1. § (2) bekezdés]

A közzétételi költségtérítést banki úton kell megfizetni, az átutalásnál a közlemény rovatban kizárólag az egyedi ügyazonosító szám feltüntetésével. [25/2006. (V. 18.) IM rendelet 1. § (3) bekezdés]

✍ A közzétételi költségtérítés megfizetését nemcsak a cég számlájáról lehet teljesíteni, hanem bármilyen számláról, akár a tulajdonos a saját számlájáról is átutalhatja, ha esetleg a cég számlájáról éppen nem tud utalni, azonban a közlemény rovatban minden esetben fel kell tüntetni a költségtérítési utalvány elkészítésekor kapott egyedi ügyazonosító számot.

A költségtérítés befizetéséről a Magyar Államkincstár elektronikus igazolást küld a befizetés igazolására vonatkozó kérelemben feltüntetett elektronikus levélcímre a jóváírástól számított egy munkanapon belül. [25/2006. (V. 18.) IM rendelet 2. § (2) bekezdés]

✍ A Magyar Államkincstárnak a költségtérítés befizetéséről szóló, fokozott biztonságú elektronikus aláírással és az elektronikus aláírás hosszú távú érvényesítéséhez szükséges információkkal ellátott igazolása tartalmazza az ügyazonosító számot, továbbá a költségtérítési számla számát, a befizetett költségtérítés összegét, a kincstári jóváírás napját, az átutalást indító számlaszámot, valamint az átutalást indító számlatulajdonos nevét. [25/2006. (V. 18.) IM rendelet 2. § (1) bekezdés]

A Magyar Államkincstár által kiadott elektronikus igazolást a beszámolóval együtt elektronikus úton meg kell küldeni a Céginformációs Szolgálathoz. [25/2006. (V. 18.) IM rendelet 8. § (1) bekezdés]

✍ A Magyar Államkincstár a megadott e-mail címre küldi a befizetés megtörténtét igazoló, elektronikusan hitelesített dosszié fájlt, amelyet csatolni kell az elektronikus úton elkészített beszámolóhoz.

A Céginformációs Szolgálat a közzétételi költségtérítésről kiállított számlát elektronikus úton bocsátja ki. [11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet 3/A. §]

A közzétételi költségtérítés megfizetése bankkártyával

A költségtérítés a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium számlájára a beszámoló benyújtását megelőzően az Igazságügyi Fizetési Portál útján is megfizethető. [25/2006. (V. 18.) IM rendelet 8. § (2) bekezdés]

A bankkártyás fizetés az Igazságügyi Fizetési Portálon kezdeményezhető, ahol a fizetési menetére vonatkozóan bővebb tájékoztatás is olvasható. A fizetés lebonyolítására bármelyik bank által kibocsátott kártya alkalmas, amennyiben az internetes fizetésre használható.

A rendszer előnye, hogy nem szükséges megvárni a banki tranzakció teljes megtörténtét, hanem a forrás bankszámla terhelése már elegendő a fizetési igazolás kiállításához, azaz amikor a pénzügyi szolgáltató kiadja a fizetés visszavonhatatlan megindítására vonatkozó ígérvényt.

✍ A fizetési igazolás a sikeres fizetést követően azonnal letölthetővé válik, illetve megküldésre kerül az ügyfél által megadott email címre a fizetési tár elérését biztosító egyedi URL cím, ahonnan valamennyi korábbi fizetési ígérvény elérhető.

A fizetésről szóló elektronikus igazolást (fizetési ígérvény) a beszámolóval együtt elektronikus úton kell megküldeni a Céginformációs Szolgálatnak. [25/2006. (V. 18.) IM rendelet 8. § (2) bekezdés]

A közzétételi költségtérítés befizetésének elmulasztása

A közzétételi költségtérítés befizetését a céginformációs szolgálat ellenőrzi. [Ct. 18. § (9) bekezdés]

Ha a közzétételi költségtérítés befizetése nem történt meg, vagy a befizetési igazolás nem megfelelően került az elektronikus űrlaphoz csatolásra, a céginformációs szolgálat haladéktalanul elektronikus értesítést küld a beszámolót benyújtó személy részére, és ebben az esetben a céget úgy kell tekinteni, mint amely a letétbe helyezési és a közzétételi kötelezettségnek nem tett eleget. [Ct. 18. § (9) bekezdés]

Az állami adóhatóság a céginformációs szolgálat közzétételi költségtérítés teljesítésének elmulasztásáról szóló értesítésének beérkezését követő 15 napon belül 30 napos határidő tűzésével magánszemély adózó esetén 200 ezer forintig, más adózó esetén 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírság kiszabása mellett felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére. [Art. 174/A. § (1) bekezdés]

Ha az adózó a felhívás szerinti határidőben a kötelezettség teljesítését nem pótolja, az állami adóhatóság a határidő elteltét követő napon 60 napos határidő tűzésével 1 millió forintig terjedő mulasztási bírság kiszabása mellett ismételten felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére. [Art. 172. § (7a) bekezdés]

Ha az adózó a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettségének az ismételt felhívásban szereplő határidőn belül sem tesz eleget, az állami adóhatóság az adózó adószámát felfüggesztés nélkül hivatalból törli és erről a cégbíróságot elektronikus úton haladéktalanul értesíti és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását. [Art. 174/A. § (1) bekezdés]

Magyar nyelvű oldalak - Beszámolókészítés

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.