Közzétett beszámolók megtekintése

A letétbe helyezett éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, egyszerűsített beszámoló, összevont (konszolidált) éves beszámoló adatai, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt nyilvánosak, azokról bárki tájékoztatást kaphat, és másolatot készíthet. [Szt. 153. § (4) bekezdés]

A Céginformációs Szolgálat az elektronikus formátumban megküldött beszámolók ingyenes megismerését az e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon biztosítja. [11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet 3. § (1) bekezdés]

A honlapon a cég mérlege, eredménykimutatása, kiegészítő melléklete, könyvvizsgálói jelentése, adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozata ismerhető meg, továbbá a honlap biztosítja a csatolt elektronikus űrlap megismerhetőségét is. [11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet 3. § (2) bekezdés]

A letétbe helyezett beszámolók megtekintése és letöltése a felhasználó azonosítása nélkül bárki által díjmentesen kezdeményezhető az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának internetes honlapján: közzétett beszámolók megtekintése

A honlapon a közzétett iratok cégnév, cégjegyzékszám vagy adószám megadásával, keresőprogram segítségével is megismerhetőek. [11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet 3. § (3) bekezdés]

A beszámolót, illetve annak elektronikus másolatát a céginformációs szolgálat őrzi, gondoskodik a beszámolót érintő archiválási feladatok ellátásáról. [Ct. 19. § (4) bekezdés]

Magyar nyelvű oldalak - Beszámolókészítés

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.