Alkalmi munka végzése társasháznál

A társasházak életében olykor előfordul, hogy a közösség számára szükséges egyszerűbb munkákat (mint például kerítések festése, hulladéktárolók kezelése, kertgondozás, épülettakarítás, kisebb javítások) a tulajdonosok közül vagy a lakóközösségből önként jelentkező személy is el tudja végezni, ebben az esetben nem szükséges külső vállalkozó szolgáltatásainak igénybevétele ezek biztosításához.

Az alkalmi jellegű munkák végzésére a társasházak esetében is az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény rendelkezései biztosítanak adózási szempontból is kedvező lehetőséget:

A jogszabály előírásainak megfelelő alkalmi munka végzésére a társasháznál ugyanaz a magánszemély összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, illetve egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, valamint egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony keretében foglalkoztatható kedvezményes feltételekkel. [Efo. 2. § 3. pont]

☛ A jogszabály az alkalmi munka végzésére foglalkoztatható személyek létszámát is korlátozza, ennek megfelelően a főállású munkaviszonyban egyetlen személyt sem foglalkoztató társasház által alkalmi munka végzésére foglalkoztatható munkavállalók átlagos statisztikai létszáma az adott naptári (első vagy második) félév időtartamára számítva legfeljebb egy fő lehet.

Az alkalmi munka díjazásának kötelező mértéke

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony keretében a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelően alkalmi munka végzésére foglalkoztatott magánszemély részére alapbérként, illetve teljesítménybérként (a meghatározott feltételeknek megfelelően) legalább a kötelező legkisebb munkabér 85 százaléka, illetve a garantált bérminimum 87 százaléka jár. [Efo. 4. § (1a) bekezdés]

☛ A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 138 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 31 730 forint, napibér alkalmazása esetén 6350 forint, órabér alkalmazása esetén 794 forint. [430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. §]

☛ Az előző bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2016. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 180 500 forint, hetibér alkalmazása esetén 41 500 forint, napibér alkalmazása esetén 8300 forint, órabér alkalmazása esetén 1038 forint. [430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. §]

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmi munka végzésére foglalkoztatott természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és személyi jövedelemadóról bevallást benyújtania, ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér (minimálbér), illetve a garantált bérminimum napibérként meghatározott összegének szorzatát. [Efo. 9. § (2) bekezdés]

Az alkalmi munka végzésére egyszerűsített foglalkoztatás keretében szabályosan foglalkoztatott munkavállaló részére 2018. január 1-jétől napibér alkalmazása esetén legalább napi 5398 forint jár és adómentesen legfeljebb napi 6350 forint adható (átlagban számítva), illetve a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakör esetében legalább napi 7221 forint jár és adómentesen legfeljebb napi 8300 forint adható (átlagban számítva).

Az alkalmi munka végzésére egyszerűsített foglalkoztatás keretében szabályosan foglalkoztatott munkavállaló részére 2018. január 1-jétől órabér alkalmazása esetén legalább óránként 675 forint jár és adómentesen legfeljebb óránként 794 forint adható (átlagban számítva), illetve a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakör esetében legalább óránként 903 forint jár és adómentesen legfeljebb óránként 1038 forint adható (átlagban számítva).

☛ Az alkalmi munka végzésére foglalkoztatott munkavállaló részére adott juttatásnak a mentesített keretösszeget meghaladó része után az adókötelezettségeket az általános szabályok szerint kell teljesíteni.

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmi munka végzésére foglalkoztatott személyek esetében is figyelemmel kell lenni a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben meghatározott bérpótlékra (például vasárnapi pótlék, munkaszüneti napi pótlék, éjszakai pótlék) vonatkozó rendelkezésekre is.

Az alkalmi munka esetén fizetendő közterhek

A jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő alkalmi munka végzésére létesített egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 1000 forint. [Efo. 8. § (2) bekezdés]

☛ A közteher megfizetésével a társasházat nem terheli társadalombiztosítási járulék, (szakképzési hozzájárulás,) egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, továbbá a személyi jövedelemadó tekintetében előírt adóelőleg-levonási kötelezettség.

☛ A közteher megfizetésével a munkavállalót nem terheli a nyugdíjjárulék (tagdíj), egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, egészségügyi hozzájárulás és személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség. [Efo. 8. § (3) bekezdés]

A társasháznak a közteher-fizetési kötelezettséget minden esetben a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell az állami adóhatóság által meghatározott számlára történő befizetéssel teljesítenie (NAV egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések: 10032000-06057763 beszedési számla).

Az egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkavégzés megkezdése előtt a munkáltatónak meg kell győződnie arról, hogy a munkavállaló a munka elvégzésére alkalmas állapotban van. [Efo. 6. §]

Az alkalmi munka végzésére foglalkoztatott munkavállaló részére juttatott jövedelemnek a mentesített keretösszeget meghaladó része után az adókötelezettségeket az általános szabályok szerint kell teljesíteni a munkaviszonyból származó bérjövedelemre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően.

☛ Az alkalmi munka végzésére foglalkoztatott munkavállaló az egyszerűsített foglalkoztatás alapján nem válik biztosítottá, ezért ha más jogviszonya alapján nem minősül biztosítottnak és egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére köteles, abban az esetben az alkalmi munka végzésének időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatási járulékot továbbra is fizetnie kell. [Efo. 10. § (1) bekezdés]

Az előzetes bejelentési kötelezettség teljesítése

A munkáltató egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi munka) esetén köteles az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt bejelentést tenni elektronikus úton (ügyfélkapun), vagy az adóhatóság telefonos ügyfélszolgálatán keresztül bejelentést tenni. [Efo. 11. § (1) bekezdés]

A bejelentés teljesítéséhez minden esetben előzetes ügyfélkapus regisztráció szükséges. [Efo. 11. § (2) bekezdés]

☛ A foglalkoztatás bejelentéséhez a társasháznak adószámmal, továbbá a társasház közösség képviseletében eljáró ügyintéző személynek (közös képviselő, állandó meghatalmazott) ügyfélkapus regisztrációval (Kormányzati Portálon elérhető), valamint adó- és vámhatósági regisztrációval (EGYKE: Egységes Képviseleti Adatlapon igényelhető) egyaránt rendelkeznie kell.

Az elektronikus úton történő bejelentéshez számítógépen ki kell tölteni a T1042E jelű elektronikus adatlapot, majd az ügyfélkapun keresztül azt meg kell küldeni az állami adóhatóság részére:

☛ Az elektronikus bejelentés az okostelefonra telepíthető egyszerűsített foglalkoztatás bejelentő mobil alkalmazás használatával is teljesíthető az ügyfélkapu rendszerben érvényes felhasználónév és jelszó megadásával, azonban az alkalmazás jelenleg nem tudja ellenőrizni, hogy a beküldő személy jogosult-e az adott munkáltató nevében bejelentést tenni.

A telefonon történő bejelentés a jogszabályban meghatározott központi ügyfélszolgálat által fenntartott ügyfélvonalon keresztül tehető meg, a bejelentő adóazonosító jelének megadásával. [Efo. 11. § (7) bekezdés]

Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történő bejelentése a 185-ös, országon belül helyi tarifával éjjel-nappal hívható telefonszámon intézhető. [223/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés]

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszere (ÜCC) helyi tarifával hívható kék számon (+36 40 202122) érhető el, azonban a telefonos ügyintézés csak előzetes regisztráció után, kizárólag a TEL adatlap elektronikus vagy papír alapon történő benyújtásával igényelt egyéni ügyfélazonosító szám megadásával lehetséges, amely az ügyintéző magánszemély azonosítására alkalmas.

A bejelentés benyújtására papíron, postai úton vagy személyesen nincs lehetőség!

Ha a bejelentés nem a munkavégzés megkezdése előtt történik, abban az esetben nem az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint jön létre foglalkoztatási jogviszony, hanem ekkor a bejelentési, bevallási és befizetési kötelezettségeket az általános szabályok szerint kell kötelezően teljesíteni.

Adózási információk - Adózási útmutatók

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.