Készpénzforgalom korlátozása

Az adózók többsége köteles pénzeszközeit a készpénzben teljesíthető fizetésekhez szükséges pénzeszközök kivételével pénzforgalmi számlán tartani, valamint pénzforgalmát a pénzforgalmi számlán keresztül lebonyolítani.

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével köteles a pénzeszközeit pénzforgalmi számlán tartani, továbbá pénzforgalmát pénzforgalmi számlán lebonyolítani és ennek érdekében pénzforgalmi számlaszerződést kötni. [Art. 38.§ (3) bekezdés]

Az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezése alapján a belföldi jogi személyek és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek (ideértve az egyéni vállalkozót is) pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak minősülnek. [Art. 38. § (2) bekezdés]

✍ Az új Polgári Törvénykönyv értelmezésében a gazdasági társaságok jogi személyiség szerinti megkülönböztetése megszűnt, ennek megfelelően a gazdasági társaságok minden esetben jogi személyiséggel rendelkező vállalkozásnak minősülnek, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek és a veszteséget közösen viselik a társasági formára vonatkozó rendelkezések szerint.

Az első belföldi pénzforgalmi számlát a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak az adószámának közlésétől számított 15 napon belül kell megnyitni. [Art. 38. § (2) bekezdés]

Az adófizetési kötelezettségek teljesítése

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók az adófizetési kötelezettségeiket banki átutalással kötelesek teljesíteni, és bankkártyával történő adófizetésre 2012. január 1-jétől a korábbi szabályozással ellentétben kizárólag a befizetési kötelezettségek egy csekély részében van lehetőségük.

A pénzforgalmiszámla-nyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségeit belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással forintban köteles teljesíteni. [Art. 38. § (1) bekezdés]

A pénzforgalmiszámla-nyitásra kötelezett adózó az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterhet, az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatáshoz kapcsolódó regisztrációs díjat, az eljárási illetéket, az állami adó- és vámhatóságnál kezdeményezett eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat, illetve ha végrehajtási eljárás alatt áll, akkor az állami adó- és vámhatóságnál fennálló fizetési kötelezettségének a végrehajtói letéti számlára történő befizetését készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel (bankkártyával), vagy az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren keresztül POS terminál útján történő bankkártyás fizetés útján is teljesítheti. [Art. 38. § (1) bekezdés]

✍ A pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett adózó, mint például az általános forgalmi adó fizetésére alanyi adómentesség választása következtében nem köteles egyéni vállalkozó, az adófizetési kötelezettségeit a belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, készpénz-átutalási megbízással (postai csekk) vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel (bankkártyával) teljesíti.

A készpénzfizetések összegének korlátozása

A gazdasági folyamatok átláthatóságát növeli, ha az üzleti élet szereplői, a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók az egymás közötti pénzforgalmuk minél nagyobb részét a pénzforgalmi bankszámlájukon bonyolítják le, ennek érdekében az adózás rendjéről szóló törvényben az érintett adózói kör számára előírt kötelezettségként került előírásra a készpénzzel teljesíthető kifizetések korlátozása az alábbiak szerint.

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók egymás között 2013. január 1-jétől egy hónapban szerződésenként legfeljebb 1,5 millió forint összegben teljesíthetnek készpénzfizetést, amelynek elérését általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adó összegével együtt kell számolni.

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében egy másik pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak az egyébként felszámított általános forgalmi adót is tartalmazó ellenérték megfizetéseként szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 1,5 millió forint összegben teljesíthet készpénzszolgáltatást. [Art. 38. § (3a) bekezdés]

A különböző szerződések alapján ugyanazon adózó részére teljesített készpénzfizetéseket egy szerződés alapján teljesítettnek kell tekinteni, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet nem rendeltetésszerű joggyakorlás miatt került több szerződésben meghatározásra. [Art. 38. § (3b) bekezdés]

A szerződések több szerződéssé történő felosztásának gátja a rendeltetés szerinti joggyakorlás elve, vagyis amennyiben megállapítható, hogy a szerződések felosztása kétséget kizáróan a készpénzfizetések korlátozására vonatkozó rendelkezések megkerülését célozza, abban az esetben a készpénzfizetési korlát elérésére vonatkozó számítások szempontjából a több szerződést egy szerződésnek kell tekinteni.

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó a pénzforgalom korlátozására vonatkozó előírások megsértése esetén, továbbá az előírás megsértésével teljesített kifizetés jogosultja is, ha a szabálytalan kifizetést elfogadja, a készpénzszolgáltatásnak az 1,5 millió forintot meghaladó része után 20% mértékű mulasztási bírságot köteles fizetni. [Art. 172. § (20f) bekezdés]

✍ A készpénzfizetések korlátozása a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózókra vonatkozik és kizárólag a vállalkozási tevékenységhez (adóköteles tevékenységhez) kapcsolódó vagy azt szolgáló ügyletekre, így például egy általános forgalmi adó fizetésére és pénzforgalmi számla nyitására kötelezett egyéni vállalkozó által a családja számára vagy saját magának (mint magánszemélynek) beszerzett termék tekintetében nem áll fenn a pénzforgalmi számláról történő fizetési kötelezettség.

A készpénzfizetés a fizető fél és a kedvezményezett közötti közvetlen, közvetítői közreműködés nélküli bankjeggyel és érmével történő fizetési művelet. [Hpt. 2. számú melléklet 1.9.1. a) pont]

✍ Nem minősül készpénzfizetésnek az ügyfél bankszámlájára az ügyfél bankszámláját vezető banknál történő készpénzbefizetés, valamint az ügyfél bankszámlájára szóló csekkel történő készpénzfeladás, továbbá az adózó bankszámlájáról az ügyfél részére történő készpénzkifizetés, mivel minden esetben legalább az egyik félnél megvalósul a bankszámlán a jóváírás vagy terhelés.

A készpénzfizetésre vonatkozó bejelentési kötelezettség

Az adózás renjéről szóló törvényben előírt értékhatárt meghaladó készpénzfizetés esetén a vevőnek, a szolgáltatás igénybe vevőjének kell bejelentést tennie az állami adóhatósághoz a készpénzszolgáltatásról.

A készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül az állami adóhatósághoz a vevőnek be kell jelentenie a kapcsolt vállalkozások között az egymillió forintot, illetve egyéb esetben a kétmillió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást, a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély vevők kivételével. [Art. 17. § (9) bekezdés]

A bejelentési kötelezettség tehát nem vonatkozik a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély vevőkre, akik az előírt értékhatár felett teljesítenek bárki számára készpénzfizetést.

A bejelentési kötelezettség azonban egyaránt vonatkozik a pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett és a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók maguk között és egymással lebonyolított ügyleteire.

A magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, továbbá ha késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti. [Art. 172. § (1) bekezdés a) és c) pont]

✍ Nem kell bejelentést tennie a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélynek, ha készpénzzel például nagy értékű gépjárműt vásárol vagy házának felújítása esetén az építési vállalkozónak készpénzben nagyobb összegű kifizetést teljesít.

A napi készpénz záróállomány maximális mértéke

A számviteli politika keretében el kell készíteni a pénzkezelési szabályzatot is, amelyben rendelkezni kell a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről. [Szt. 14. § (5) és (8) bekezdés]

A napi készpénz záróállomány maximális mértékére vonatkozó korlátozás 2012. december 1-jétől megszűnt, ezért azt a vállalkozás működésének megfelelően szabadon lehet meghatározni, azonban a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről a pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell.

☛ Az újonnan alakuló gazdálkodó a számviteli politikát és az annak részeként elkészítendő szabályzatokat a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni, illetve törvénymódosítás esetén a változásokat annak hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni. [Szt. 14. § (11) bekezdés]

Az árukereskedelmi tevékenységet végző szolgáltatók

Az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató e tevékenységének körében nem fogadhat el hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést, kivéve, ha vállalja a törvényben meghatározott kötelezettségeket. [Pmt. 1. § (3) bekezdés]

Az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató a belső szabályzatának a kereskedelmi hatósághoz történő benyújtásával vállalhatja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti kötelezettségek teljesítését. [Pmt. 33. § (4) bekezdés]

☛ Azok a vállalkozások minősülnek árukereskedelmi tevékenységet végző szolgáltatónak, amelyek gazdasági tevékenység keretében terméket értékesítenek vásárló, kereskedő, illetve feldolgozó részére. [Pmt. 3. § i) pont]

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nem kötelező jellegű ajánlásként a pénzügyi információs egységként működő hatósággal együttműködve, az illetékes miniszter egyetértésével az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók számára mintaszabályzatot és útmutatót tesz közzé a belső szabályzat elkészítéséhez, majd a szabályzat jóváhagyására és a vállalkozás nyilvántartásba vételére irányuló kérelem benyújtásakor nyilatkozniuk kell arról, hogy vállalják a törvényben előírt kötelezettségeket.

☛ Csakis a nyilvántartásban szereplő árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató fogadhat el hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy azt meghaladó összegű készpénzfizetést. [Pmt. 33. § (4) bekezdés]

Adózási információk - Adózási útmutatók