Szokásos piaci ár meghatározása

Az adóhatóság jogszabályban előírt kötelessége, hogy az adózók számára a törvények megtartásához szükséges tájékoztatást megadja és az adózókat a jogaik érvényesítésére figyelmeztesse, ugyanakkor az adóhatóság tájékoztatási kötelezettsége nem korlátlan, mivel nem végez adótanácsadó tevékenységet és ezért nem köteles felhívni a figyelmet a jogszerűen lehetséges adócsökkentési és adóelkerülési lehetőségekre.

A hatályos jogszabályok és a vonatkozó szakirodalom gondos tanulmányozása alapján nyújtott tanácsadás keretében a teljesítendő kötelezettségek figyelmes meghatározása és a rendelkezésre álló lehetőségek egyértelmű beazonosítása nagymértékben hozzásegít az üzleti működés szempontjából legkedvezőbb döntések meghatározásához a tevékenységek optimalizálása és a jövőbeli sikeres működés feltételeinek biztosítása érdekében.

Adókötelezettségek szabályos teljesítése

Az adózással kapcsolatos jogszabályok egyre összetettebb rendszerben és részletesen szabályozzák az adókötelezettségek teljesítése során követendő eljárásokat, amely mellett a gyakori jogszabályváltozások figyelemmel kísérése és az új adózási lehetőségek megismerése is egyre jelentősebb feladatot jelent.

Az adó megállapítása és megfizetése érdekében az adózó köteles a különböző jogszabályokban előírt adókötelezettségeket a jogszabályokban előírt módon teljesíteni.

Az adókötelezettségek nem szabályszerű teljesítése vagy teljesítésük elmulasztása esetén az adóhatóság a törvényben meghatározott szigorú jogkövetkezmények alkalmazásával élhet, illetve bizonyos esetekben azok alkalmazását a jogszabály kötelezően írja elő, ezért minden gazdálkodónak érdeke, hogy tisztában legyen a számára kötelezően előírt eljárások követendő rendjével.

Az adófizetési kötelezettség elmulasztásához kapcsolódó késedelmi pótlék, adóbírság és önellenőrzési pótlék felszámolásán kívül számos esetben szabhat ki az adóhatóság nagyobb összegű mulasztási bírságot a szabálytalanságok felfedezése esetén, továbbá a mulasztási bírság kiszabása mellett adóhatósági intézkedések végrehajtására is sor kerülhet.

Adótanácsadó tevékenység végzésére jogosult személyek

Adócsökkentési lehetőségek meghatározása

A gazdálkodók törvényes lehetősége és alapvető érdeke is egyben, hogy a mindenkori jogszabályi rendelkezések által meghatározott keretek között a lehető legalacsonyabb mértékű adót fizessék, azonban az adókötelezettségek meghatározása és teljesítése során a rendeltetésszerű és jóhiszemű joggyakorlás követelményeinek minden esetben maradéktalanul érvényesülniük kell.

Az adójogi szabályozás nem tiltja, hogy az adóalanyok éljenek a legális adócsökkentés lehetőségével, azonban ha a jogügylet valódi célja nem a piacon elérhető gazdasági előny elérése, hanem döntően az adóelkerülés vagy az adómegtakarítás, abban az esetben a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye már nem teljesül és az adóhatóság a jogosulatlanul megszerzett előny figyelmen kívül hagyásával becslést alkalmazhat az adóhiány megállapítására, amely kedvezőtlen jogkövetkezményeket vonhat maga után.

Az adóhatóság beavatkozásának természetesen nincs helye olyan esetekben, amikor a jogügylethez kapcsolódó adóelőny a jogügyletnek csak egyik, de nem elsődleges célja és mellette más gazdasági célok is megvalósulnak, vagyis a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye nem sérül akkor, ha az adózó olyan tevékenységet végez, amelyhez törvény adómentességet vagy adókedvezményt nyújt, mivel ekkor a piacon megszerezhető előny megszerzése az elsődlegesen elérni kívánt cél.

Adótervezés üzleti döntések megalapozásához

A jövőben várható jogszabályváltozások figyelembevételével végrehajtott körültekintő adótervezés a fontosabb üzleti döntések előtt is nélkülözhetetlen információt szolgáltat a jövedelmezőség és az ügyletből várható előnyök maximalizálása, valamint a lehetséges kockázatok azonosítása érdekében.

Az adótervezés olyan összetett feladat, amelynek részét képezi az adóalap-tervezés, az adómérték-tervezés, valamint az adófizetés időzítésének megtervezése, továbbá nemzetközi adótervezés esetén kiegészül a nyereségrealizálás helyének megtervezésével.

✍ A különböző országok eltérő adórendszerei olyan adócsökkentési lehetőségeket rejtenek magukban, amelyek előnyeit a több országban tevékenykedő vállalatok esetében tudatos adótervezéssel lehet kihasználni, azonban az ügyletek valódi célja ebben az esetben sem lehet kizárólag az adómegkerülés, hanem valós gazdasági tartalommal kell rendelkezniük.

Az adótervezés nemcsak az ügyfelekkel és partnerekkel megkötendő szerződések kidolgozásához, hanem a tevékenység jellegének meghatározásához, a működés adóhatásainak előretekintő elemzéséhez, külföldi telephely, fióktelep vagy leányvállalat létrehozásához, a törzstőke optimális mértékének meghatározásához vagy a finanszírozás megtervezéséhez is lényeges információkat szolgáltat.

Az adótervezés során fontos mérlegelni, hogy az esetleges adókedvezmények előreláthatólag mennyi ideig lesznek igénybe vehetők, illetve milyen változások várhatóak az adópolitika területén, továbbá ezen kívül az adótervezést nemcsak a vállalkozás, hanem a tulajdonos szemszögéből is értékelni kell.

Adókockázatok minimalizálása

Az adókockázat annak a valószínűsége, hogy a jövőben bekövetkező eseménynek az adóalany számára adózási szempontból kedvezőtlen következményeket eredményeznek vagy eredményezhetnek.

Az ellenőrzések lehetséges jogkövetkezményeinek, továbbá a kérdéses ügyletekre jellemző hatósági és bírósági gyakorlatok, valamint a jogorvoslati lehetőségek ismeretében meghatározhatók azok a követendő eljárások és magatartások, amelyek segítségével az adókockázatok minimálisra csökkenthetők.

Válságkezelés

Magyar nyelvű oldalak - Szolgáltatások