Háztartási alkalmazott foglalkoztatása

A természetes személyek között háztartási munka végzésére létesíthető jogviszonnyal kapcsolatos új szabályok 2010. augusztus 15-én léptek hatályba a foglalkoztatás bővítésére irányuló intézkedések részeként.

A jogszabály megalkotásának idején a kormány gazdasági akciótervének egyik célkitűzése volt az adózás alá nem vont kereset fogalmának bevezetése annak érdekében, hogy ha egy magánszemély az adózott jövedelméből valamely másik magánszemély részére munkalehetőséget biztosít, ez után a jövedelem után már ne kelljen újra adót fizetni, ezért a háztartási munka adó- és járulékmentes.

Az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás feltételeinek megteremtésével az érintett alanyi körben ténylegesen megnyílt a háztartási alkalmazottak legális foglalkoztatásának lehetősége, amelynek keretében a jogszabályban meghatározott háztartási munka ellenértékeként a háztartási alkalmazott részére juttatott jövedelem adózására még az egyszerűsített foglalkoztatásnál is kedvezőbb szabályok vonatkoznak.

A háztartási munkának minősülő tevékenységek

Az új szabályozás a korábbi, hatályon kívül helyezett egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény által megállapított fogalmat felhasználva definiálja és felsorolással értelmezi a háztartási munka jelenlegi fogalmát.

A jogszabály rendelkezése alapján háztartási munkának minősül a kizárólag természetes személy és a háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következő tevékenységek:

▸ lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása,

▸ otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás. [Püt. 1. § (2) bekezdés 1. pont]

A jogszabály előírása alapján háztartási munka végzésére kizárólag természetes személy foglalkoztathat természetes személyt háztartási alkalmazottként, vagyis nem természetes személy foglalkoztató esetében háztartási alkalmazott foglalkoztatására a kedvezményes szabályok alkalmazásával nincs lehetőség.

✍ A háztartási alkalmazott foglalkoztatására vonatkozó rendelkezéseket a fentiek alapján kizárólag a természetes személyek részére végzett, az előzőekben felsorolt tevékenységek esetében lehet alkalmazni, azonban a társasházak, intézmények, vagy más gazdálkodó szervezetek számára végzett takarítási vagy kertgondozási munkák esetében arra nincs lehetőség.

A háztartási munkának nem minősülő tevékenységek

A jogszabály rendelkezése alapján nem minősül háztartási munkának a fentiek szerinti tevékenységek elvégeztetésének azok az esetei, amelyekkel összefüggésben üzletszerűségre utaló körülmény merül fel, úgy mint például egy egyéni vállalkozó irodájának takarítása esetében, vagy amennyiben a háztartási munka elvégzésére foglalkoztatott személy vállalkozói minőségével összefüggésben végzi a tevékenységét.

A jogszabály ennek megfelelően nem tekinti háztartási munkának a háztartásban egyébként szükséges javítási, állagmegőrzési és felújítási munkát sem, amennyiben az azt elvégző személy egyéni vállalkozó, egyéni cég, vagy ilyen tevékenységet folytató társas vállalkozás tagja vagy munkavállalója.

A fentiekben meghatározott munkák elvégeztetése nem minősül háztartási munkának abban az esetben, amennyiben az azt elvégző személy ilyen tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, illetve ilyen tevékenységet folytató társas vállalkozás tagja, munkavállalója, feltéve, hogy a tevékenységet e minőségével összefüggésben végzi. [Püt. 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpont]

A fentiekben meghatározott munkák elvégeztetése nem tekinthető háztartási munkának abban az esetben sem, amennyiben a háztartási alkalmazott által nyújtott szolgáltatás ellenértékeként a természetes személy foglalkoztató akár közvetve, akár közvetlenül mástól juttatásban részesül. [Püt. 1. § (2) bekezdés 2. pont b) alpont]

A fentiekben meghatározott munkák elvégeztetése nem tekinthető háztartási munkának abban az esetben sem, ha az a természetes személy foglalkoztató, vagy a háztartásában vele együtt élő személyek, illetve közeli hozzátartozóik üzletszerű tevékenységével összefüggő célt szolgál. [Püt. 1. § (2) bekezdés 2. pont c) alpont]

A háztartási munka adó- és járulákmentessége

A jogszabályban meghatározott háztartási munka ellátására irányuló foglalkoztatás esetén a foglalkoztatónak nem keletkezik adó- és járulékfizetési kötelezettsége, továbbá a háztartási alkalmazott részére a háztartási munka ellenértékeként juttatott bevétel alapesetben adórendszeren kívüli keresetnek minősül, amellyel összefggésben a foglalkoztatottat sem terheli adó- és járulékfizetési kötelezettség.

A foglalkoztatót és a foglalkoztatottat megillető adó- és járulékmentesség feltétele, hogy a foglalkoztató havonta vagy több hónapra előre, a munkavégzés megkezdése előtt az állami adóhatósághoz bejelentse a saját adóazonosító jelét, a foglalkoztatott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét, a foglalkoztatás kezdő napját, továbbá az előírt határidőig teljesítse a regisztrációs díj megfizetését.

A foglalkoztató a jogszabályban meghatározott háztartási munkának minősülő tevékenység végzésére általa foglalkoztatott háztartási alkalmazott után adó és járulék fizetésére abban az esetben nem kötelezett, ha a foglalkoztatás bejelentésére vonatkozóan előírt kötelezettségét a foglalkoztatást megelőzően teljesítette. [Püt. 2. § (1) bekezdés]

Ha a foglalkoztató elmulasztja a bejelentési vagy a regisztrációsdíj-fizetési kötelezettség teljesítését, abban az esetben a mulasztással érintett naptári hónapokban a háztartási alkalmazottnak kifizetett bevétel teljes összege után az általános szabályok szerint megállapított adót és járulékokat kell megfizetni, továbbá ha a mulasztás a foglalkoztató érdekkörére vezethető vissza, abban az esetben a magánszemélyt terhelő közterheket is a foglalkoztató köteles megfizetni. [Püt. 2. § (4) bekezdés]

A mulasztással érintett naptári hónapokban a háztartási alkalmazottnak kifizetett bevétel teljes összege után meg kell fizetni az adót és a járulékokat, továbbá a foglalkoztató érdekkörére visszavezethető mulasztás esetén a magánszemélyt terhelő közterheket is a foglalkoztató köteles megfizetni.

A háztartási alkalmazott foglalkoztatásának szabályos bejelentése esetén az adórendszeren kívüli keresetre tekintettel bevallási kötelezettség sem a foglalkoztatót, sem a foglalkoztatottat nem terheli. [Püt. 2. § (3) bekezdés]

A háztartási alkalmazott foglalkoztatásának bejelentése

A háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén a jogszabály bejelentési kötelezettséget ír elő a foglalkoztató számára, amely kizárólag az állami adóhatóságnál történő nyilvántartásba vételhez alapvetően szükséges adatok közlésére vonatkozik és teljesítése a háztartási munka adó- és járulékmentességének feltétele.

A foglalkoztató köteles háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén az állami adóhatóságnak havonta, vagy több hónapra előre a munkavégzés megkezdése előtt a foglalkoztató adóazonosító jelét, továbbá a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint a tényleges foglalkoztatás kezdő napját bejelenteni. [Püt. 3. § (1) és (2) bekezdés]

A foglalkoztató a bejelentési kötelezettségét választása szerint elektronikus azonosítását követő elektronikus kapcsolattartás útján (ügyfélkapun), vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül teljesítheti. [Püt. 3. § (1) bekezdés]

✍ A háztartási alkalmazott foglalkoztatására vonatkozó bejelentés kizárólag az interneten elérhető ügyfélkapu használatával, vagy telefonon keresztül a kormányzati tájékoztató szolgáltatás (központi ügyfélszolgálat) 185-ös telefonszámának felhívásával teljesíthető, azonban a bejelentés teljesítésére papíron, postai úton vagy személyesen nincs lehetőség.

A bejelentés a teljesítésének napját magában foglaló hónap utolsó napjáig, több hónapra vonatkozó bejelentés esetén a bejelentett időszak utolsó napjáig terjedő időszakra vonatkozik. [Püt. 3. § (5) bekezdés]

Ugyanazon foglalkoztatottnak a következő hónapban, vagy újabb több hónapos időszakra történő ismételt foglalkoztatása esetén a bejelentést az előírt szabályoknak megfelelően újra teljesíteni kell. [Püt. 3. § (5) bekezdés]

Az adóhatóság részére teljesített bejelentés visszavonására és módosítására a foglalkoztató vagy a háztartási alkalmazott adatainak téves közlése, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén a bejelentést követő huszonnégy órán belül van lehetőség. [Püt. 3. § (6) bekezdés]

Ha a foglalkoztató elmulasztja a háztartási alkalmazott foglalkoztatásához kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítését, abban az esetben a mulasztással érintett naptári hónapokban a háztartási alkalmazottnak kifizetett bevétel teljes összege után az általános szabályok szerint megállapított adót és járulékokat meg kell fizetni, továbbá ha a mulasztás a foglalkoztató érdekkörére vezethető vissza, abban az esetben a magánszemélyt terhelő közterheket is a foglalkoztató köteles megfizetni. [Püt. 2. § (4) bekezdés]

A háztartási alkalmazott foglalkoztatásához kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a foglalkoztató magánszemély 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal is sújtható. [Püt. 6. §]

✍ A mulasztási bírság kiszabásával történő szankcionálás során a hatóság az ügy összes körülményének mérlegelésével, a fokozatosság elvének érvényesítésével köteles eljárni. A kiszabható mulasztási bírság összege jelentősen alacsonyabb az adózás rendjéről szóló törvényben a biztosítottak bejelentésére előírt kötelezettség elmulasztása esetén kiszabható bírság legmagasabb összegénél, ugyanakkor még kellőképpen ösztönöz a jogszerű magatartásra.

A foglalkoztató által fizetendő regisztrációs díj

A foglalkoztató a bejelentés nyilvántartásba vételével havonta ezer forint összegű regisztrációs díj fizetésére köteles a bejelentéssel érintett foglalkoztatottak számának figyelembevételével, a fizetendő regisztrációs díj összege azonban nem függ attól, hogy az adott hónapban hány napon valósult meg a foglalkoztatás.

A foglalkoztató az adóhatósági nyilvántartásba vétel, regisztráció céljából a foglalkoztatás bejelentésével érintett háztartási alkalmazottanként havonta 1000 forint összegű regisztrációs díj megfizetésére köteles a bejelentés napját követő hónap 12. napjáig. [Püt. 4. § (1) és (2) bekezdés]

A regisztrációs díj összege független attól, hogy az adott hónapon belül hány napon történt a foglalkoztatás, továbbá a havonta fizetendő regisztrációs díj nem jár vissza abban az esetben, ha a háztartási alkalmazott foglalkoztatására az adott hónapban nem kerül sor. [Püt. 4. § (1) bekezdés]

A foglalkoztató a regisztrációs díjat az állami adóhatóság által erre a célra rendszeresített fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel, vagy az állami adóhatóság ügyfélszolgálatain bankkártyával, vagy amennyiben a foglalkoztató pénzforgalmi számlával rendelkezik, abban az esetben átutalással, mindig a bejelentés napját magában foglaló hónapot követő hónap 12. napjáig köteles megfizetni. [Püt. 4. § (2) bekezdés]

A regisztrációs díj megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot nem keletkeztet, ezért a háztartási munkára foglalkoztatott természetes személy nem minősül biztosítottnak. [Püt. 4. § (3) bekezdés]

✍ A regisztrációs díj megfizetésével a háztartási alkalmazottnak nem keletkezik biztosítási jogviszonya és társadalombiztosítási ellátásra, valamint álláskeresési ellátásra sem szerez jogosultságot, ezért ha a háztartási alkalmazott magánszemély más, egyébként fennálló jogviszonya alapján sem minősül biztosítottnak és a jogszabály előírása alapján egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult, abban az esetben jelenleg havonta 7050 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére köteles, hogy biztosítási jogviszonya megfelelően rendezett legyen. [Tbj. 39. § (2) bekezdés]

Ha a foglalkoztató elmulasztja a háztartási alkalmazott bejelentéséhez kapcsolódó regisztrációs díj megfizetésének teljesítését, abban az esetben a mulasztással érintett naptári hónapokban a háztartási alkalmazottnak kifizetett bevétel teljes összege után az általános szabályok szerint megállapított adót és járulékokat meg kell fizetni, továbbá ha a mulasztás a foglalkoztató érdekkörére vezethető vissza, abban az esetben a magánszemélyt terhelő közterheket is a foglalkoztató köteles megfizetni. [Püt. 2. § (4) bekezdés]

A háztartási alkalmazott foglalkoztatásának bejelentéséhez kapcsolódó regisztrációsdíj-fizetési kötelezettség elmulasztása esetén a foglalkoztató 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal is sújtható. [Püt. 6. §]

✍ A mulasztási bírság kiszabásával történő szankcionálás során a hatóság az ügy összes körülményének mérlegelésével, a fokozatosság elvének érvényesítésével köteles eljárni. Mivel a regisztrációs díj megfizetésének elmulasztása is mulasztási bírsággal fenyegetett, ezért a regisztrációs díj után késedelmi pótlék nem kerül felszámításra.

A háztartási alkalmazott részére kiállítandó igazolás

A jogszabály lehetővé teszi, hogy a háztartási alkalmazott az őt megillető adórendszeren kívüli bevétel összegéről a bevétel megszerzése időpontjában igazolást kérjen a foglalkoztatótól. [Püt. 5. § (1) bekezdés]

Ha a hónapban a háztartási alkalmazottat ugyanaz a foglalkoztató több napon is foglalkoztatja, a háztartási alkalmazott az igazolást az adott hónapban az utolsó munkavégzéssel töltött napon kérheti. [Püt. 5. § (1) bekezdés]

A természetes személy foglalkoztatónak az igazolás kiadásához nincs szüksége bélyegzőre, az igazolás a foglalkoztató és a foglalkoztatott aláírásával bélyegzőlenyomat nélkül is érvényes. [Püt. 5. § (3) bekezdés]

A foglalkoztatott kérésére a foglalkoztató az igazolást havonta köteles kiállítani és kiadni. [Püt. 5. § (2) bekezdés]

A foglalkoztató által kiállított igazolásnak tartalmaznia kell a foglalkoztató adóazonosító jelét, a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét, a tényleges foglalkoztatás kezdő napját, továbbá a háztartási alkalmazott részére teljesített kifizetés összegét, a kifizetés időpontját, a hónap során munkavégzéssel töltött napok felsorolását, a foglalkoztatás helyének címét, valamint a foglalkoztató és a háztartási alkalmazott aláírását is. [Püt. 5. § (2) bekezdés]

A foglalkoztató által kiállítandó igazolás mintáját az állami adóhatóság az internetes honlapján letölthető formában elérhetővé teszi.

Adózási információk - Adózási útmutatók