Határidők az adózásban

Az adózókat terhelő fizetési kötelezettségek teljesítésére adónemenként eltérő szabályok vonatkoznak, amelyek nemcsak az adózók által követendő eljárási rendet határozzák meg, hanem az adónemhez kapcsolódó kedvezményes lehetőségek, illetve mentességek igénybevételére vonatkozó feltételeket is rögzítik.

Az adóhatóságokhoz teljesítendő befizetési kötelezettségeket az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott általános rendelkezések szerint, valamint az adónemre vonatkozó jogszabályban előírt szabályoknak megfelelően kell teljesíteni az adózó számára előírt összegben és esedékességkor.

Az adófizetés kötelező jellegét törvények biztosítják, amelynek elsődleges célja az állami feladatok ellátásához szükséges pénzügyi források biztosítása, azonban az adófizetés rendszerének alakítása ezen kívül a gazdasági szereplők magatartásának befolyásolására is alkalmas.

Az adó jellegű fizetési kötelezettségek teljesítésére vonatkozó általános eljárási rend szabályozása nemcsak az adózók kötelezettségeinek egyértelmű meghatározása szempontjából indokolt, hanem az adózók jogait is védi az adóhatósággal fennálló kapcsolatuk részletes meghatározásával.

TBA - Hamarosan


Tevékenységi körök bejelentése (Hamarosan)

Biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos bejelentések ➙

Közösségi ügyletekkel kapcsolatos bejelentések (Hamarosan)

Kapcsolt vállalkozások közötti ügyletekkel kapcsolatos bejelentések (Hamarosan)

Nagyobb összegű készpénzfizetés teljesítésével kapcsolatos bejelentések (Hamarosan)

Alanyi adómentesség választásának bejelentése az általános forgalmi adó tekintetében (Hamarosan)


Iratmegőrzési határidők ➙

Számla kiállításának általános szabályai (Hamarosan)


Az adófizetés általános szabályai ➙

Az adótartozás jogkövetkezményei ➙

Az adóhiány adóhatósági megállapítása ➙

Az adófizetési kedvezmények ➙


Általános forgalmi adó (áfa) megfizetése és visszaigénylése ➙

Helyi iparűzési adó (hipa) megfizetése ➙

Társasági adó (tao) megfizetése ➙

Kisvállalati adó (kiva) megfizetése ➙

Egyszerűsített vállalkozói adó (eva) megfizetése ➙

Kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) megfizetése ➙

Társadalombiztosítási járulékok (tbj) megfizetése

Szociális hozzájárulási adó (szocho) megfizetése ➙

Szakképzési hozzájárulás (szakho) megfizetése ➙

Személyi jövedelemadó (szja) megfizetése

Egészségügyi hozzájárulás (eho) megfizetése ➙

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) megfizetése ➙

Rehabilitációs hozzájárulás (reho) megfizetése ➙

Innovációs járulék (inno) megfizetése ➙

Kulturális adó megfizetése ➙

További közterhek megfizetése


Adózási információk - Teljesítési határidők

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.