Minősített adózói adatbázis

Az állami adó- és vámhatóság az adózó kérelmére az adózót szerepelteti a minősített adózói adatbázisban (MAD-adatbázisban), amíg az adózás rendjéről szóló törvényben a minősített adózókra előírt feltételeknek maradéktalanul és együttesen megfelel.

A minősített adózói adatbázis az állami adó- és vámhatóság honlapján mindenki számára elérhető nyilvántartás, amely tartalmazza az adatbázisban szereplő adózók nevét, illetve megnevezését, címét, székhelyét, az adószámának első nyolc számjegyét és az adatbázisba történő felvétel időpontját.

☛ A minősített adózói adatbázisban való felvétel az adózó kérelmére lehetséges, az adatbázisból való törlés azonban minden esetben megtörténik, ha az előírt feltételeket az adózó már nem teljesíti.

A minősített adózói adatbázis az állami adóhatóság internetes honlapján nyilvánosan hozzáférhető, amelyben a lekérdezés a felhasználó azonosítása nélkül az adózó adószámának vagy adóazonosító jelének, illetve megnevezésének begépelésével kezdeményezhető: NAV minősített adózók adatainak lekérdezése.

A minősített adózói adatbázisban való szereplés egyes költségvetési forrásból nyújtható támogatások igénybevételére beadható pályázatok elbírálásánál, vagy hitelkérelmek elbírálásánál bizonyos esetekben előnyös szempontként értékelésre kerülhet, továbbá a felügyeleti szervek, az ellenőrző hatóságok és az üzleti partnerek számára is megbízhatóságot és felelősségteljes szerepvállalást közvetít, amely a gazdasági kapcsolatok erősítése és megtartása szempontjából is egyaránt kedvező és kívánatos tulajdonság lehet.

Az adóterhek csökkentésére vonatkozó intézkedések bevezetésével párhuzamosan a megfelelő visszatartó erő biztosítása és a bírságolási szigor növelése érdekében az adózás rendjéről szóló törvény módosítása 2012. január 1-jétől megszüntette a minősített adózók esetében az első előfordulás alkalmával kiszabható adóbírság lényegesen kedvezményesebb mértékét, ezért a minősített adózói adatbázisban való szereplés már nem jár alacsonyabb mértékű adóbírság kiszabásának kedvezményével. [2011. évi CLVI. törvény 349. §]

A minősített adózói adatbázisban szereplés feltételei

Az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezése alapján minősített adózónak minősül az a vállalkozási tevékenységet folytató személy, akire (amelyre) az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

✔ legalább a felvételre irányuló kérelem előterjesztésének napját megelőző 3 éven át működött;

✔ kérelem benyújtását megelőző elévülési időn belül az állami adó- és vámhatóság nem állapított meg a terhére adóhiányt, nem indított ellene végrehajtási eljárást;

✔ kérelem benyújtását megelőző elévülési időn belül nem állt vagy áll csődeljárás, felszámolási eljárás, kényszer-végelszámolási eljárás, illetve kényszertörlési eljárás alatt;

✔ egy naptári éven belül legfeljebb két fizetési könnyítés (adómérséklés) iránti kérelmet terjesztett elő.

A minősített adózói adatbázisban azok az adózók szerepelhetnek, amelyekre az előzőekben felsorolt feltételek együttesen teljesülnek. [Art. 178. § 31. pont]

Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. január 1-jétől hatályos módosítása következtében már azok az adózók sem szerepelhetnek a minősített adózói adatbázisban, amelyek kényszer-végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt álltak, illetve állnak. [2012. évi CLXXVIII. törvény 290. § (2) bekezdés]

A minősített adózói adatbázisba történő felvétel

A minősített adózói adatbázisba történő felvétel az adózó által az állami adó- és vámhatósághoz benyújtott kérelem alapján lehetséges, ha az adózó maradéktalanul megfelel az adózás rendjéről szóló törvényben az adatbázisban való szereplésre meghatározott követelményeknek.

Az állami adóhatóság a minősített adózót, kérelmére az erre a célra létrehozott és közzétett nyilvántartásában tünteti fel. [Art. 178. § 31. pont]

A minősített adózói adatbázisba való felvételre irányuló kérelem benyújtható elektronikusan az ügyfélkapun keresztül, vagy papír alapon a nyomtatványt kinyomtatva (postai úton vagy személyesen) két példányban a területileg illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz, amelyen utóbbi esetben az aláírásnak szerepelnie kell.

A kérelem benyújtását követően az adóhatóság a jogszabályban előírt feltételek fennállását megvizsgálja.

Amennyiben az adózó nem felel meg valamennyi előírt feltételnek, a minősített adózóként történő nyilvántartásba vételt az állami adóhatóság határozattal elutasítja, és ebben az esetben a határozatban szereplő kizáró ok megszűnéséig újabb felvételre irányuló kérelem nem nyújtható be.

A kockázati biztosíték adása alóli mentesülés közúti fuvarozás esetén

A kockázatos termékek közúti fuvarozásával összefüggő kötelezettségként került bevezetésre a kockázati biztosíték nyújtása, melynek szabályai az adózás rendjéről szóló törvényben kerültek megállapításra.

A kockázati biztosíték nyújtásának elsődleges funkciója, hogy az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás esetén a hatóság a követelést az adózóval szemben hatékonyan érvényesíteni tudja.

A biztosíték nyújtását követően az állami adóhatóság minden hónap végét megelőző öt napon belül felülvizsgálja, hogy a biztosítékot nyújtó adózó rendelkezik-e az állami adóhatóságnál nyilvántartott, nettó módon számított adótartozással, ebben az esetben ugyanis a biztosíték összegét a tartozásra elszámolhatja.

Az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezése alapján az EKAER rendszerében kockázati biztosítékot első alkalommal 2015. március 11-től kell nyújtani. [Art. 208. § (1) bekezdés, 2015. évi I. törvény 3. § (1) bekezdés]

☛ A kockázati biztosítékot belföldi kirakodási (átvételi) címre irányuló közúti fuvarozás esetén a Közösségen belüli termékbeszerzést, illetve az első belföldi általános forgalmi adóköteles (nem közvetlenül végfelhasználó részére történő) termékértékesítést megvalósító adózó köteles nyújtani. [5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 16. § (2) bekezdés]

Az állami adó- és vámhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban szereplő adózók mentességet élvezhetnek a kockázati biztosíték nyújtására előírt kötelezettség alól, a mentesség feltételeinek fennállását az állami adó- és vámhatóság folyamatosan vizsgálja:

A biztosítékadási kötelezettség alól mentesül (többek között) az az adózó, aki az állami adó- ls vámhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban szerepel. [5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 16. § (8) bekezdés]

Az adóbiztosíték nyújtása alóli mentesülés adóraktározási eljárásban

Az adóraktározási eljárás során a terméknek a vámhatóság által engedélyezett adóraktárba történő beraktározására, ott tárolására, valamint onnan történő kiraktározására kerülhet sor.

A beraktározás az adóraktár felügyeletét ellátó vámszervnél indítványozható az erre a célra rendszeresített beraktározási okmány benyújtásával. [Áfa. tv. 4. számú melléklet 9. pont]

A kiraktározás indítványozásának feltétele, hogy a kiraktározó a kiraktározandó termék után adóbiztosítékot nyújtson, illetve, ha a kiraktározó képviseletére pénzügyi képviselőt bíz meg, abban az esetben a kiraktározó helyett a pénzügyi képviselő is nyújthatja saját nevében az adóbiztosítékot. [Áfa. tv. 4. számú melléklet 19. pont]

Az adóbiztosíték nyújtása alól mentesül az a kiraktározó, illetve az a pénzügyi képviselő, aki (amely) az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint egyúttal minősített adózó is. [Áfa. tv. 4. számú melléklet 19. pont]

Az adóraktározási eljárásra vonatkozó részletes szabályokat az általános forgalmi adóról szóló törvény 4. számú melléklete tartalmazza, amely meghatározza a beraktározáshoz és a kiraktározáshoz kapcsolódó kötelezettségeket, az eljárások lefolytatásának törvényes rendjét is.

A minősített adózók lehetősége sürgősségi kérelem előterjesztésére

Ha a fizetési könnyítés, adómérséklés iránti kérelmet benyújtó adózó a kérelem benyújtásakor minősített adózónak minősül, abban az esetben a kérelmével egyidejűleg annak sürgősségi eljárásban történő elbírálására irányuló kérelmet (sürgősségi kérelem) is előterjeszthet. [Art. 5/A. § (6) bekezdés]

A sürgősségi eljárásban az ügyintézési határidő az általános 30 nap helyett 15 nap, azonban a sürgősségi kérelem benyújtásának késedelme esetén igazolási kérelemnek nincs helye. [Art. 5/A. § (6) bekezdés]

A sürgősségi eljárást kérő adózó a fizetési könnyítési, valamint adómérséklési tárgyú kérelmének előterjesztését elektronikus úton köteles teljesíteni. [Art. 175. § (9) bekezdés]

☛ A gazdálkodó szervezet (ide nem értve az egyéni vállalkozót) által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke alapesetben 10 000 forint, azonban mentes az illeték alól az adózás rendjéről szóló törvény szerinti megbízható adózó által az állami adóhatóságnál kezdeményezett automatikus részletfizetésre irányuló eljárás. [Itv. 29. § (8) bekezdés]

☛ A gazdálkodó szervezeteken kívül minden más adózó, így az adószámmal rendelkező magánszemélyek és az egyéni vállalkozók által az adóhatóságnál kezdeményezett fizetési kedvezményre, adómérséklésre irányuló első fokú eljárás az illetékekről szóló törvény rendelkezése alapján a tárgyánál fogva illetékmentes. [Itv. 33. § (2) bekezdés 23. pont]

A minősített adózói adatbázisból való törlés

Ha a nyilvántartásba vételt követően az adózó a minősített adózókra előírt feltételek bármelyikének nem felel meg, az adóhatóság az adózót a nyilvántartásból törli. [Art. 178. § 31. pont]

Adózási információk - Adózási útmutatók

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.