Megbízható adózók

TBA - Hamarosan

Az adózók újonnan bevezetett minősítési rendszere megbízható adózónak minősíti azokat a gazdasági szereplőket, amelyek tevékenysége az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott feltételeknek megfelel; ezek az adózók a jogszabály új rendelkezései alapján az általánosnál kedvezőbb elbírálásban részesülnek, ezzel is ösztönözve az adózókat arra, hogy az adóelkerülésre irányuló tevékenységek helyett általánosan a jogkövető magatartás tanúsítására törekedjenek.

Az állami adó- és vámhatóság kizárólag a cégjegyzékbe bejegyzett adózók és az áfa-regisztrált adóalanyok esetében vizsgálja a megbízható adózóra vonatkozó feltételek fennállását. [Art. 6/J. §]

A megbízható adózói minősítésre meghatározott feltételek fennállását az állami adó- és vámhatóság első alkalommal 2016. első negyedévét követően vizsgálja. [Art. 211. § (1) bekezdés]

A minősítés eredményéről az állami adó- és vámhatóság a minősítéssel érintett adózókat elektronikus úton értesíti, kivéve, ha az adózó minősítésében változás nem következik be. [Art. 6/J. § (1)-(2) bekezdés]

A minősítés eredményének lekérdezésére az Ügyfélkapu elektronikus szolgáltató rendszerén keresztül első alkalommal 2016. második negyedévét követően lesz lehetőség. [Art. 211. § (2) bekezdés]

A megbízható adózónak minősítés feltételei

Az állami adó- és vámhatóság megbízható adózónak minősíti azt a cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfa-regisztrált adóalanyt, amely az alábbi, együttes feltételeknek megfelel:

✔ legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalanynak minősül,

✔ tárgyévben és a megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság által a terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg a tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3%-át,

✔ tárgyévben és a megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást (ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását),

✔ tárgyévben és a megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt,

✔ nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással,

✔ tárgyévben és a megelőző öt évben nem állt és nem áll a bevallási vagy adófizetési kötelezettségének nem teljesítése miatt elrendelt adószámfelfüggesztés hatálya alatt,

✔ tárgyévben és a megelőző öt évben nem állt és nem áll adószámtörlés hatálya alatt,

✔ terhére az állami adó- és vámhatóság által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 1%-át,

✔ tárgyévben és a megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt,

✔ nem minősül kockázatos adózónak.

TBA - Hamarosan

Az ellenőrzés lehetséges időtartama

A megbízható adózók esetében az állami adóellenőrzést alapesetben 180 napon belül be kell fejezni.

Az állami adó- és vámhatóság által végzett ellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 180 napot, ha az adózó ezen időtartamon belül folyamatosan megbízható adózónak minősül. [Art. 6/B. § (1) bekezdés]

A kiszabható mulasztási bírság és adóbírság felső határa

A megbízható adózók kedvező elbírálásának eleme az is, hogy esetükben a kiszabható mulasztási bírság és adóbírság felső határa az általános szabályok szerint megállapított mértéknél 50 százalékkal alacsonyabb:

Az állami adó- és vámhatóság által kiszabható mulasztási bírság felső határa, amennyiben az adózó a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában vagy a jogszabálysértés feltárásának (jegyzőkönyvezésének) időpontjában megbízható adózónak minősült, az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság felső határának 50 százaléka. [Art. 6/C. § (2) bekezdés]

Az állami adó- és vámhatóság által kiszabható adóbírság felső határa, ha az adózó az utólagos ellenőrzés alá vont adómegállapítási időszak egészében vagy az utólagos ellenőrzés megállapításairól szóló jegyzőkönyv keltének időpontjában megbízható adózónak minősült, az általános szabályok szerint kiszabható adóbírság felső határának 50 százaléka. [Art. 6/C. § (3) bekezdés]

Az automatikus részletfizetési lehetőség

A megbízható adózók számára további kedvező lehetőség, hogy évente egy alkalommal automatikusan 12 hónapra szóló pótlékmentes részletfizetési kedvezményt engedélyez számukra az állami adóhatóság:

A megbízható adózó részére az állami adó- és vámhatóság az általa nyilvántartott, 10 000 forint vagy azt meghaladó, de legfeljebb 500 000 forint összegű tartozásra az adózó elektronikus úton benyújtott kérelmére vagy a részére elektronikus úton küldött automatikus részletfizetési ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozatára évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez további feltételek vizsgálata nélkül. [Art. 6/D. § (1) bekezdés]

TBA - Hamarosan

Adózási információk - Adózási útmutatók

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.