Adótanácsadás

Az adóhatóságnak jogszabályban előírt kötelessége, hogy az adózók számára a törvények megtartásához szükséges tájékoztatást megadja és az adózókat a jogaik érvényesítésére figyelmeztesse, ugyanakkor az adóhatóság tájékoztatási kötelezettsége nem korlátlan, mivel nem végez adótanácsadó tevékenységet és ezért nem köteles felhívni a figyelmet a jogszerűen lehetséges adócsökkentési és adóelkerülési lehetőségekre.

A hatályos jogszabályok és a vonatkozó szakirodalom gondos tanulmányozása alapján nyújtott tanácsadás keretében a teljesítendő kötelezettségek figyelmes meghatározása és a rendelkezésre álló lehetőségek egyértelmű beazonosítása nagymértékben hozzásegít az üzleti működés szempontjából legkedvezőbb döntések meghatározásához a tevékenységek optimalizálása és a jövőbeli sikeres működés feltételeinek biztosítása érdekében.

Adókötelezettségek szabályos teljesítése

Az adózással kapcsolatos jogszabályok egyre összetettebb rendszerben és részletesen szabályozzák az adókötelezettségek teljesítése során követendő eljárásokat, amely mellett a gyakori jogszabályváltozások figyelemmel kísérése és az új adózási lehetőségek megismerése is egyre jelentősebb feladatot jelent.

Az adó megállapítása és megfizetése érdekében minden adózó köteles a különböző jogszabályokban előírt adókötelezettségeket a jogszabályokban előírt határidőben és módon pontosan teljesíteni.

Az adókötelezettségek nem szabályos teljesítése vagy a teljesítés elmulasztása esetén az adóhatóság a törvényben meghatározott szigorú jogkövetkezmények alkalmazásával élhet, illetve bizonyos esetekben azok alkalmazását a jogszabály kötelezően írja számára elő, ezért minden gazdálkodónak érdeke, hogy tisztában legyen a számára kötelezően meghatározott eljárások követendő rendjével.

Az adófizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítésének elmulasztása esetén fizetendő késedelmi pótlék felszámításán kívül az adóhatóság ellenőrzése során megállapított adóhiány esetén további adóbírság kiszabására, valamint a jogszabályban meghatározott mulasztásokat megvalósító tényállások esetén jelentős összegű mulasztási bírság megállapítására is számítani lehet, illetve bizonyos esetekben a mulasztási bírság kiszabása mellett adóhatósági intézkedések végrehajtására is sor kerülhet, különösen a mulasztás ismételt előfordulása esetén vagy ha az adózó szándékos adóelkerülésre irányuló magatartása bizonyításra kerül.

Adócsökkentési lehetőségek meghatározása

A gazdálkodók törvényes lehetősége és alapvető érdeke is egyben, hogy a mindenkori jogszabályi rendelkezések által meghatározott keretek között a lehető legalacsonyabb mértékű adót fizessék, azonban az adókötelezettségek meghatározása és teljesítése során a rendeltetésszerű és jóhiszemű joggyakorlás követelményeinek minden esetben maradéktalanul érvényesülniük kell.

Az adójogi szabályozás nem tiltja, hogy az adóalanyok éljenek a legális adócsökkentés lehetőségével, azonban ha a jogügylet valódi célja nem a piacon elérhető gazdasági előny elérése, hanem döntően az adóelkerülés vagy az adómegtakarítás, abban az esetben a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye már nem teljesül és az adóhatóság a jogosulatlanul megszerzett előny figyelmen kívül hagyásával becslést alkalmazhat az adóhiány megállapítására, amely kedvezőtlen jogkövetkezményeket vonhat maga után.

Az adóhatóság beavatkozásának természetesen nincs helye olyan esetekben, amikor a jogügylethez kapcsolódó adóelőny a jogügyletnek csak egyik, de nem elsődleges célja és mellette más gazdasági célok is megvalósulnak, vagyis a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye nem sérül, amikor az adózó olyan tevékenységet végez, amelyhez törvény adómentességet vagy adókedvezményt biztosít, mivel ekkor a piacon elérhető gazdasági előny megszerzése az elsődleges cél.

A gazdasági fellendülést követő visszaesés időszakában az adózási kérdések még inkább a figyelem középpontjába kerültek és az adóelkerülés megakadályozása érdekében a nemzetközi együttműködés megerősítése is napirendre került. A kormányzatok hangzatos törekvései ellenére a legtöbb országban még mindig számos olyan lehetőség van az adóterhek csökkentésére, amelyeket a jogszabályok nem tiltanak, a jelentősebb összegű legális adóelkerüléshez azonban megfelelő anyagi eszközök szükségesek.

Adótervezés üzleti döntések megalapozásához

A jövőben várható jogszabályváltozások figyelembevételével végrehajtott körültekintő adótervezés a fontosabb üzleti döntések előtt is nélkülözhetetlen információt szolgáltat a jövedelmezőség és az ügyletből várható előnyök maximalizálása, valamint a lehetséges kockázatok azonosítása érdekében.

Az adótervezés olyan összetett feladat, amelynek részét képezi az adóalap-tervezés, az adómérték-tervezés, valamint az adófizetés időzítésének megtervezése, továbbá nemzetközi adótervezés esetén kiegészül még a nyereségrealizálás helyének megtervezésével.

✍ A különböző országok eltérő adórendszerei olyan adócsökkentési lehetőségeket rejtenek magukban, amelyek előnyeit a több országban tevékenykedő vállalatok esetében tudatos adótervezéssel lehet kihasználni, azonban az ügyletek valódi célja ebben az esetben sem lehet kizárólag az adómegkerülés, hanem azoknak valós gazdasági tartalommal kell rendelkezniük.

Az adótervezés nemcsak az ügyfelekkel és partnerekkel megkötendő szerződések kidolgozásához, hanem a tevékenység jellegének meghatározásához, a működés adóhatásainak előretekintő elemzéséhez, külföldi telephely, fióktelep vagy leányvállalat létrehozásához, a törzstőke optimális mértékének meghatározásához vagy a finanszírozás megtervezéséhez is lényeges információkat szolgáltat.

Az adótervezés során fontos mérlegelni, hogy az esetleges adókedvezmények előreláthatólag mennyi ideig lesznek igénybe vehetőek, illetve milyen változások várhatóak az adópolitika területén, továbbá ezen kívül az adózási tényezőket nemcsak a vállalkozás, hanem a tulajdonosok szemszögéből is értékelni szükséges.

Adókockázatok minimalizálása

Az adókockázat annak a valószínűsége, hogy a jövőben bekövetkező események az adóalany számára adózási szempontból kedvezőtlen következményeket eredményeznek vagy eredményezhetnek.

Az ellenőrzések lehetséges jogkövetkezményeinek, az adott ügyletre jellemző hatósági és bírósági gyakorlatok, valamint a jogorvoslati lehetőségek ismeretében kialakíthatóak olyan célszerűen követendő eljárások és magatartások, amelyek alkalmazásával az adókockázatok minimalizálása megvalósítható.

Az adókockázatok egy jelentős része abból keletkezhet, hogy az adóhatóság ellenőrzése során esetleg másként minősíti az eseményeket és az adóalany eljárásait, mint ahogyan azok a tervekben szerepelnek, ezeknek a minimálisra csökkentéséhez az adóhatóság eljárási gyakorlatának ismerete szükséges.

A több országban tevékenykedő vállalatoknál a kamat- és árfolyamváltozásokból származó pénzügyi kockázatokat is figyelembe kell venni és a transzferárazásból adódó kockázatok csökkentése érdekében a vállalkozásoknak 2007. január 1-jétől lehetőségük van előzetes ármegállapítást kérni az adóhatóságtól.

Az adókockázatok vizsgálata egy adóhatósági ellenőrzés vagy egy újabb tulajdonostárs bevonása előtt is segít annak megállapításában, hogy léteznek-e olyan hiányosságok az adókötelezettségek teljesítése területén, amelyek egy átvilágítás során felszínre kerülve kedvezőtlen következményekhez vezethetnek.

Válsághelyzetek kezelése

A válsághelyzetekben a veszteségek minimalizálása a legfontosabb feladat, amelyhez a tényállás alapos megismerése és a rendelkezésre álló cselekvési lehetőségek körültekintő mérlegelése szükséges.

A hatósági ellenőrzésekre célszerű felkészülni az adóellenőr részére átadásra kerülő dokumentumok áttekintésével és rendszerezésével, továbbá érdemes megfogalmazni az ellenőrzés során várható kérdésekre adni kívánt válaszokat, különösen a vizsgálat alá vont gazdasági események tényleges tartalmának, valamint a könyvvitelben alkalmazott elszámolási módszerek tanulmányozásával.

A tényállás tisztázását nagyban elősegíti, ha az adóhatóság felszólítására adott nyilatkozatban az ismert adatok, tények és körülmények megfelelő körültekintéssel a valóságnak megfelelően kerülnek bemutatásra. Az eljárás során írásbeli észrevétel, fellebbezés vagy felügyeleti intézkedés iránti kérelem előterjesztésére is sor kerülhet, jogvita esetén pedig szakmai tanácsadással segítjük az ügyvédek munkáját.

Magyar nyelvű oldalak - Szolgáltatások

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.