Az adószám felfüggesztése

Az adózás rendjéről szóló törvény módosításaként elsősorban a fekete gazdaság elleni küzdelem, valamint a fiktív adózók elleni fellépés érdekében 2006. szeptember 15-étől bevezetésre került az adószám alkalmazásának felfüggesztésével kapcsolatos eljárás.

Az adózók számára garanciális szabály, hogy a felfüggesztés elrendeléséről és annak megszüntetéséről az adóhatóság határozattal dönt, amely ellen minden esetben fellebbezésnek van helye (a megszüntetést elrendelő határozat kivételével), ezért a felfüggesztéshez kapcsolódó szigorú jogkövetkezmények csak a felfüggesztő határozat jogerőre emelkedését követően alkalmazhatók.

A szigorú jogkövetkezményekkel járó adószám felfüggesztésre kizárólag a jogszabályban meghatározott, kötött tényállások bekövetkezése esetén kerül sor azzal, hogy ha a tényállás megvalósul, abban az esetben az adóhatóság mérlegelés nélkül köteles a felfüggesztés elrendeléséről határozni.

Az adószámot nemcsak az adóhatóságok használják az adózók nyilvántartására, hanem a gazdaság szereplői számára is közvetíti egyben, hogy tulajdonosa a gazdasági életben jogszerűen működik, vele szerződés köthető, illetőleg részére adóköteles bevétel fizethető ki.

A felfüggesztett adószámmal rendelkező adózóval üzleti kapcsolatban álló más adózók számára az adózó adószámának felfüggesztése adójógi szempontból közvetlenül hátrányos következményekkel ugyan nem jár, azonban fennáll annak a veszélye, hogy a felfüggesztett adószám záros határidőn belül törlésre kerül.

A fiktív székhelyre utaló adatok

Az adószám felfüggesztését megalapozó tényállások egyik csoportja, amikor az adóhatóság eljárása során hitelt érdemlő adatok utalnak arra, hogy az adózó székhelye fiktív:

Az állami adó- és vámhatóság az adószám alkalmazását felfüggeszti, ha az adózónak postai úton, hivatalos iratként kézbesített adóhatósági irat két egymást követő alkalommal a feladóhoz a címzett ismeretlensége miatt érkezett vissza és/vagy a megfelelő levélszekrény hiánya miatt a címzett számára kézbesíthetetlennek tekinthető. [Art. 24/A. § (1) bekezdés a) pont]

Az állami adó- és vámhatóság az adószám alkalmazását felfüggeszti abban az esetben is, amennyiben az adózó székhelyén végzett helyszíni eljárás alapján hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó a székhelyén nem található. [Art. 24/A. § (1) bekezdés b) pont]

A bevallási vagy adófizetési kötelezettség nem teljesítése

Az adószám felfüggesztését megalapozó tényállások másik csoportja, amikor az adózó a bevallási vagy adófizetési kötelezettségét az adóhatóság felhívása ellenére hosszú időn belül sem teljesíti:

Az állami adó- és vámhatóság az adószám alkalmazását felfüggeszti abban az esetben is, ha az adózó az állami adó- és vámhatósághoz teljesítendő bevallási vagy adófizetési (adóelőleg-fizetési) kötelezettségének a törvényi határidőtől, illetve az esedékességtől számított 365 napon belül, az állami adó- és vámhatóság felszólítása ellenére nem tesz eleget. [Art. 24/A. § (1) bekezdés c) pont]

Az adószám felfüggesztését elrendelő határozat közlése

Ha az adószám törlésére azért kerül sor, mert adózónak postai úton, hivatalos iratként kézbesített adóhatósági irat két egymást követő alkalommal a feladóhoz a címzett ismeretlensége miatt érkezett vissza és/vagy a megfelelő levélszekrény hiánya miatt a címzett számára kézbesíthetetlennek tekinthető, abban az esetben az állami adó- és vámhatóság az adószám felfüggesztését elrendelő határozatot hirdetményi úton közli az adózóval, amely az állami adó- és vámhatóság internetes honlapján kerül közzétételre, majd a közzétételt követő tizenötödik napon a határozatot közöltnek kell tekinteni. [Art. 24/B. § (4) bekezdés]

Az adószám felfüggesztését elrendelő határozatot közlő hirdetmények a jogerőre emelkedés időpontjáig az állami adó- és vámhatóság internetes honlapján közzétett adatbázisban megtekinthetőek:

Fellebbezés a felfüggesztést elrendelő határozat ellen

Az adózók számára garanciális előírást jelent, hogy az adószám alkalmazásának felfüggesztéséhez kapcsolódó hátrányos jogkövetkezmények kizárólag a fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő leteltével, a felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően alkalmazhatóak.

Az adószám alkalmazásának felfüggesztését elrendelő határozat ellen a fellebbezést a határozat közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. [Art. 24/A. § (2) bekezdés]

A fellebbezést általánosan annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta és abban új tényekre és bizonyítékokra is lehet hivatkozni. [Ket. 102. § (1)–(2) bekezdés]

Az adóhatóság a fellebbezést a fellebbezés megérkezésétől számított 8 napon belül terjeszti fel a felettes szervhez az ügy összes iratával együtt, majd a felettes szerv ezt követően 15 napon belül dönt és az ügy iratait haladéktalanul visszaküldi az adóhatóságnak. [Art. 24/A. § (2) bekezdés]

✍ Az adóhatóság nem terjeszti fel a felettes szervhez a fellebbezést, amennyiben a megtámadott határozatot a fellebbezésnek megfelelően módosítja, visszavonja, kijavítja vagy kiegészíti.

Kérelem előterjesztése a felfüggesztés megszüntetése iránt

Ha az adószám alkalmazásának felfüggesztését elrendelő határozat jogerőre emelkedett, abban az esetben a felfüggesztés megszüntetésének mind az adózó kérelmére és hivatalból is egyaránt helye van.

Az adózó az adószám alkalmazásának felfüggesztését elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően a felfüggesztés megszüntetése iránt kérelmet terjeszthet elő. [Art. 24/A. § (3) bekezdés]

Amennyiben a felfüggesztés elrendelésére az adózó fiktív székhelye miatt került sor, abban az esetben a jogszabály lehetővé teszi, hogy az adóhatóság a székhely valódiságát a felfüggesztés megszüntetését elrendelő határozat meghozatala előtt a kérelemben előadottakkal kapcsolatban az adózó székhelyén is vizsgálhatja, azonban ez a vizsgálat nem minősül adóhatósági ellenőrzésnek. [Art. 24/A. § (3) bekezdés]

Ha az adóhatóság a kérelem alapján megállapítja, hogy a felfüggesztés elrendelésének oka megszűnt, a felfüggesztés megszüntetését határozattal elrendeli, más esetben a kérelmet elutasítja. [Art. 24/A. § (3) bekezdés]

A felfüggesztést az adóhatóság határozattal hivatalból is megszüntetheti, ha hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy a felfüggesztés elrendelésének oka megszűnt. [Art. 24/A. § (3) bekezdés]

A felfüggesztés megszüntetésére irányuló kérelmet elutasító döntés ellen a felfüggesztést elrendelő határozat ellen benyújtható fellebbezésre vonatkozó szabályok szerint lehet fellebbezést benyújtani, a felfüggesztés megszüntetését elrendelő döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. [Art. 24/A. § (3) bekezdés]

A felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedése

A felfüggesztés hatálya alá kerülő adózókkal kapcsolatban álló adózók védelme érdekében a felfüggesztés hatálya alatt álló adózók adatai és a felfüggesztés kezdő időpontja közzétételre kerülnek az állami adó- és vámhatóság honlapján, továbbá az adószám felfüggesztésének ténye, valamint a felfüggesztés kezdő és záró időpontja a cégjegyzékbe, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába is bejegyzésre kerül.

A jogerőre emelkedett határozattal felfüggesztett adózók és adószámok listája az állami adó- és vámhatóság internetes honlapján közzétett adatbázisban elérhető:

Az állami adó- és vámhatóság a honlapján nyilvánosan közzéteszi az általa felfüggesztett adószámmal rendelkező adózók nevét, elnevezését, adószámát, a felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napját, valamint határozott időtartamú felfüggesztés esetén a felfüggesztés kezdő és záró időpontját, a felfüggesztés megszüntetését elrendelő határozat jogerőre emelkedésének, illetve az adószám törlését elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjáig. [Art. 54. § (5) bekezdés b) pont]

Az adóhatóság a jogerőre emelkedés megállapítását követő napon megkeresi a cégbíróságot, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervet a felfüggesztés tényének és kezdőidőpontjának cégjegyzékbe, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába való bejegyzése, érdekében, továbbá a felfüggesztésről értesíti az adózó nyilvántartását vezető egyéb szervet. [Art. 24/A. § (2) bekezdés]

Ha az adószám felfüggesztésének elrendelésére az adózó fiktív székhelyére utaló adatok alapján kerül sor, abban az esetben az adóhatóság a cégbíróság megkeresésével egyidejűleg törvényességi felügyeleti eljárást, illetve az ismeretlen székhelyű cég megszüntetése iránti eljárást kezdeményez. [Art. 24/A. § (2) bekezdés]

Az adólevonási jog felfüggesztése az adószám felfüggesztése esetén

Ha az állami adó- és vámhatóság az adóalany adószámát felfüggeszti, az adóalany adólevonási jogát az adószám felfüggesztését elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdődően (az adólevonási jog gyakorlásának egyéb feltételeitől függetlenül) nem gyakorolhatja. [Áfa. tv. 137. § (1) bekezdés]

Az adószám felfüggesztését elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdődő időszakban benyújtott adóbevallás(ok)ban az adólevonási jog gyakorlására az adószám felfüggesztésének időtartama alatt nincs lehetőség, sem a felfüggesztéssel érintett időszak alatt keletkezett, sem az elévülési időn belül keletkezett, de a korábbi bevallásokban még nem szerepeltetett egyébként levonható adók tekintetében.

✍ Az adólevonási jog az adószám felfüggesztését elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napján és azt követően benyújtott adóbevallásokban nem gyakorolható, függetlenül attól, hogy azok milyen bevallási időszakra vonatkoznak.

Ha az állami adó- és vámhatóság az adóalany adószámának felfüggesztését úgy szünteti meg, hogy nem törli az adóalany adószámát, abban az esetben az adóalany adólevonási jogát az adószám felfüggesztését megszüntető határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdődően, az adólevonási jog gyakorlásának egyéb feltételeinek sérelme nélkül ismét gyakorolhatja. [Áfa. tv. 137. § (2) bekezdés]

Ha a törvényes működés helyreállításának eredményeként az adóalany adószámának felfüggesztése (az adószám törlése nélkül) megszüntetésre kerül, abban az esetben a felfüggesztés megszüntetését elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdődően benyújtott adóbevallásokban az adólevonási jog ismét gyakorolható, mind a felfüggesztéssel érintett időszak alatt keletkezett, mind az elévülési időn belül keletkezett, de a korábbi bevallásokban még nem szerepeltetett levonható adók tekintetében.

Az adószám felfüggesztésének további jogkövetkezményei

Az adószám felfüggesztésének időtartama alatt az adózónak a rá vonatkozó szabályoknak megfelelően továbbra is teljesítenie kell az adófizetési, a bevallási és más adókötelezettségeit, a felfüggesztés időtartama alatt számlát állíthat ki, szerződést köthet, mivel az adószám felfüggesztésével az adóalanyisága nem szűnik meg, azonban az alábbiakban részletezett jogosultságaival a felfüggesztés időtartama alatt nem élhet.

Az adószám alkalmazásának felfüggesztését elrendelő határozat jogerőre emelkedése és a felfüggesztés megszüntetéséről (vagy az adószám törléséről) szóló határozat jogerőre emelkedése közötti időszakra (ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály másként nem rendelkezik) az adózó adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést, költségvetési támogatás igénylést a felfüggesztés megszüntetését követően sem érvényesíthet, és ezen időszakban túlfizetés visszatérítését sem kérheti.

Az adóhatóság az adózó felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedését megelőző időszakra vonatkozó adó-visszaigénylési, adó-visszatérítési kérelmét kizárólag a felfüggesztés megszüntetését elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően teljesítheti. [Art. 24/A. § (6) bekezdés]

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság megszűnik az adószám alkalmazását felfüggesztő határozat jogerőre emelkedésének napjával, ha a kisadózó vállalkozás adószámának alkalmazását az adóhatóság az adóalanyiság ideje alatt jogerősen felfüggeszti. [Katv. 5. § (1) bekezdés i) pont]

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság megszűnésétől számított 24 hónapban ismételten nem választható. [Katv. 6. §]

A kisvállalati adóalanyiság megszűnik az adószám alkalmazását felfüggesztő határozat jogerőre emelkedésének hónapját megelőző hónap utolsó napjával. [Katv. 19. § (5) bekezdés f) pont]

A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság megszűnését követő 24 hónapban a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság ismételten nem választható. [Katv. 19. § (8) bekezdés]

Az adózó nem minősülhet az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott megbízható adózónak, ha adószámának felfüggesztésére a tárgyévben vagy az azt megelőző öt évben azért került sor, mert az állami adó- és vámhatósághoz teljesítendő bevallási vagy adófizetési (adóelőleg-fizetési) kötelezettségének a törvényi határidőtől, illetve az esedékességtől számított 365 napon belül, az állami adó- és vámhatóság felszólítása ellenére nem tett eleget. [Art. 6/A. § (1) bekezdés f) pont]

Az adószám törlése az adószám felfüggesztését követően

Ha az adószám felfüggesztésére azért került sor, mert az adózó az állami adó- és vámhatósághoz teljesítendő bevallási vagy adófizetési (adóelőleg-fizetési) kötelezettségének a törvényben előírt határidőtől, illetve az esedékességtől számított 365 napon belül, az adóhatóság felszólítása ellenére nem tesz eleget, abban az esetben az adóhatóság az adószámot a felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 180 nap elteltét követően törli, ha az adózó a felfüggesztést elrendelő határozatban foglalt bevallási vagy adófizetési (adóelőleg-fizetési) kötelezettségének nem tesz eleget. [Art. 24/B. § (12) bekezdés]

Amennyiben az adószám felfüggesztésére más okból került sor, akkor a felszámolás, végelszámolás alatt nem álló adózó esetében, ha az adószám felfüggesztését elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az adószám felfüggesztését az adóhatóság nem szüntette meg és az adószám törlésére az adózás rendjéről szóló törvény egyéb rendelkezései alapján nem került sor, abban az esetben az adóhatóság az adószámot határozattal törli. [Art. 24/A. § (4) bekezdés]

Az adószám törlését megalapozó egyes tényállásokról, valamint az adószám törléséhez kapcsolódó jogkövetkezményekről egy másik oldalunkon tájékozódhat részletesebben:

Az adóhatóság az adószám törléséről a cégbíróságot, az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervet, illetve az adózó nyilvántartását vezető egyéb szervet a határozat jogerőre emelkedése megállapításának napját követő napon értesíti. [Art. 24/A. § (4) bekezdés]

Jogkövetkezmények - Adókötelezettségek teljesítése

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.