Az adóügyek elektronikus intézése

Az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra akkor van lehetőség, ha azt jogszabály az ügy típusának megjelölésével lehetővé teszi. [Art. 5. § (3) bekezdés]

Az elektronikus úton intézhető adóügyek közé tartoznak többek között a bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, a bejelentési és változásbejelentési kötelezettségek teljesítése, az adóhatósági igazolások kiállítására irányuló kérelmek előterjesztése, a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel iránti kérelmek előterjesztése, a fizetési könnyítések és az adómérséklés engedélyezésére irányuló kérelmek előterjesztése, a bankkártyás adófizetés, az egyösszegű házibankos adófizetés, és egyes adóügyek telefonon keresztül történő ügyintézése is. [47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdés]

A központi elektronikus szolgáltató rendszer használatával az adózóknak elektronikus úton az interneten keresztül lehetőségük van többek között az adószámlájuk áttekintésére, az egyes adószámlákra teljesített befizetések ellenőrzésére, az állami adóhatósághoz bejelentett adatok, valamint az egységes adóalany és ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok megtekintésére, a foglalkoztatottakról és biztosítottakról az állami adóhatósághoz teljesített bejelentések lekérdezésére, a bevallási kötelezettségek teljesítésével, valamint az összesítő jelentésekkel kapcsolatos lekérdezésekre is. [47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdés]

Az elektronikus bevallásra kötelezett adózók

A havi rendszerességű adó- és járulékbevallásra, valamint az általános forgalmi adó esetében az összesítő jelentés, továbbá az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett adózó az első ilyen kötelezettségének keletkezése időpontjától elektronikus bevallásra kötelezett adózónak minősül. [Art. 175. § (9) bekezdés]

Az elektronikus bevallásra kötelezett adózó az állami adóhatósághoz teljesítendő valamennyi bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, valamint a fizetési könnyítési és adómérséklési tárgyú kérelmének előterjesztését, továbbá adóhatósági igazolás kiadására irányuló kérelmének előterjesztését elektronikus úton köteles teljesíteni. [Art. 175. § (9) bekezdés]

A minősített adózónak minősülő adózó a fizetési könnyítés, adómérséklés iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a sürgősségi eljárásban történő elbírálására irányuló kérelmét (sürgősségi kérelem) is kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő. [Art. 175. § (9) bekezdés]

Az elektronikus bevallásra kötelezett adózók 2013. január 1-jétől az adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmeiket is kizárólag csak elektronikus úton terjeszthetik elő. [Art. 175. § (9) bekezdés]

☛ Az elektronikus bevallásra kötelezett adózók tehát csak elektronikus úton terjeszthetik elő az általános adóigazolás, a nemleges adóigazolás, az együttes általános adóigazolás, az együttes nemleges adóigazolás, továbbá a jövedelemigazolás, valamint az illetőségigazolás kiállítására irányuló kérelmeiket. [Art. 175. § (9) bekezdés]

Az elektronikus bevallásra kötelezett adózók kötelező regisztrációja

Az elektronikus bevallásra kötelezett adózó az adószám megszerzését követően 8 napon belül köteles a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalánál ügyfélkapu létesítését kezdeményezni, és erről a létesítést követő 8 napon belül bejelentést tenni az állami adóhatósághoz. [Art. 17. § (5) bekezdés]

Ha az adózó az adószám megszerzését megelőzően már létesített ügyfélkaput, akkor a bejelentést az adószám megszerzését követő 8 napon belül kell megtennie az állami adóhatósághoz. [Art. 17. § (5) bekezdés]

Ha az adózó állandó meghatalmazással, megbízással rendelkező képviselője útján elektronikus úton teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, abban az esetben az állandó meghatalmazott vagy megbízott a megbízást követő 8 napon belül köteles az adóhatósághoz bejelenteni a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát. [Art. 17. § (5) bekezdés]

A megbízott képviselő a megbízást követő 8 napon belül, azonban legkésőbb az adóügy első elektronikus intézésének időpontját megelőző munkanapon az adóhatóságnál erre a célra rendszeresített papír alapú nyomtatványon köteles bejelenteni képviseleti jogosultságát az állami adóhatósághoz, illetve azt, hogy képviseleti jogosultsága mely adóügyek intézésére terjed ki. [47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet 3. § (5) bekezdés]

A bejelentés alapján az adóhatóság a képviselőt nyilvántartásba veszi, és erről az adózót haladéktalanul értesíti. [47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet 3. § (7) bekezdés]

✍ A bejelentést kizárólag papír alapon lehet benyújtani postai úton vagy az állami adóhatóság ügyfélszolgálatán személyesen, kivéve, ha a bejelentő magánszemély adózóként a saját maga regisztrációját jelenti be, mert adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeit saját maga kívánja teljesíteni, abban az esetben a bejelentés papír alapon és elektronikus úton is benyújtható.

A magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha az elektronikus bevallás benyújtására kötelezett a regisztrációs kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti. [Art. 172. § (1) bekezdés m) pont]

Az elektronikus bevallásra nem kötelezett adózók

Az elektronikus bevallásra kötelezett adózókon kívül bármely más adózónak is lehetősége van adóügyeinek elektronikus intézésére, amelyhez ebben az esetben is előzetes ügyfélkapus regisztráció szükséges.

Az elektronikus bevallásra nem kötelezett adózók esetében az ügyfélkapus regisztráció után további bejelentésre csak abban az esetben van szükség, ha adóügyeit nem saját maga, hanem állandó képviselője útján kívánja intézni, ekkor a megbízott képviselő köteles a bejelentést papír alapon benyújtani.

Ha az adózó állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselője útján elektronikus úton teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, abban az esetben az állandó meghatalmazott vagy megbízott a megbízást követő 8 napon belül köteles az adóhatósághoz bejelenteni a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát. [Art. 17. § (5) bekezdés]

A képviselő az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott időn belül, de legkésőbb az adóügy első elektronikus intézésének időpontját megelőző munkanapon az adóhatóságnál erre a célra rendszeresített papír alapú nyomtatványon köteles bejelenteni képviseleti jogosultságát az állami adóhatósághoz, illetve azt, hogy képviseleti jogosultsága mely adóügyek intézésére terjed ki. [34/2007. (XII. 29.) PM rendelet 3. § (2) bekezdés]

A bejelentés alapján az adóhatóság a képviselőt nyilvántartásba veszi, és erről az adózót haladéktalanul értesíti. [34/2007. (XII. 29.) PM rendelet 3. § (4) bekezdés]

Az elektronikus úton benyújtott irat magánokiratnak minősül

Az adózás rendjéről szóló törvény alkalmazásában az elektronikus úton benyújtott irat magánokiratnak minősül. [Art. 175. § (3) bekezdés]

A magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, amennyiben a formai feltételek teljesülnek. [Pp. 196. § (1) bekezdés]

✍ Az adathordozó útján készített okirat (értve ezalatt az elektronikus okiratról készített papír alapú okiratot is) teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy tartalma megegyezik az eredeti okiratéval, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet, amely az okiratot kiállította, illetve őrzi, az okirat azonosságát szabályszerűen igazolta. [Pp. 196. § (2) bekezdés]

Az adózó, illetve az adózó bejelentett képviselője az adóhatóság informatikai rendszerében rögzített adatokat az érkeztető szám felhasználásával ellenőrizheti. [34/2007. (XII. 29.) PM rendelet 5. § (2) bekezdés]

A kizárólag elektronikus úton intézhető ügyek

A köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvétel kezdeményezésére irányuló kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be. [Art. 36/B. § (1) bekezdés]

Az elektronikus bevallásra kötelezett adózók az állami adóhatósághoz teljesítendő valamennyi bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségüket elektronikus úton kötelesek teljesíteni. [Art. 175. § (9) bekezdés]

Az elektronikus bevallásra kötelezett adózók 2013. január 1-jétől az adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmeiket csak elektronikus úton terjeszthetik elő. [Art. 175. § (9) bekezdés]

Az elektronikus bevallásra kötelezett adózók a fizetési könnyítési és adómérséklési tárgyú kérelmeiket csak elektronikus úton terjeszthetik elő. [Art. 175. § (9) bekezdés]

A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság választására vonatkozó bejelentést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton lehet megtenni. [Katv. 19. § (1) bekezdés]

A munkáltató egyszerűsített foglalkoztatás esetén köteles bejelentési kötelezettségét választása szerint elektronikus úton vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül teljesíteni, amelyhez mindkét esetben az ügyfélkapun előzetes regisztráció szükséges. [Efo. tv. 11. § (1)–(2) bekezdés]

A környezetvédelmi termékdíj fizetésére kötelezett az állami adóhatósághoz az annak honlapján közzétett elektronikusan támogatott formanyomtatványon, elektronikus úton és formában, negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig bevallást nyújt be. [Ktdt. 11. § (1) bekezdés]

Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentésével és a változásbejelentéssel kapcsolatos eljárások kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kezdeményezhetők. [Evt. 4. § (3) bekezdés]

Az adóraktár engedélyese (a sörfőzde adóraktár engedélyese kivételével) a vevőnyilvántartás adatait számítógépes adathordozón köteles tárolni, amelyeket kérésre köteles elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a vámhatóság rendelkezésére bocsátani. [Jöt. 41. § (3) bekezdés]

A vámhatósághoz az adóbevallási kötelezettségét elektronikus úton, a külön jogszabályban foglalt módon és technikai feltételekkel köteles teljesíteni az adóraktár engedélyese, a bejegyzett feladó, a bejegyzett kereskedő, valamint az adóügyi képviselő. [Jöt. 48/B. § (1) bekezdés]

A zárjegyet a vámhatóság bocsátja elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtott megrendelés alapján és elszámolási kötelezettség mellett a zárhegyfelhasználó számára. [Jöt. 73. § (4) bekezdés]

Az adójegyet a vámhatóság bocsátja elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül benyújtott megrendelés alapján és elszámolási kötelezettség mellett az adójegy-felhasználók számára. [Jöt. 99. § (4) bekezdés]

A jövedéki engedélyes kereskedő a belföldön értékesített jövedéki termékekről vezetett nyilvántartásának adatait számítógépes adathordozón köteles tárolni, melyeket kérésre köteles elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a vámhatóság rendelkezésére bocsátani. [Jöt. 106. § (7) bekezdés]

Az energiaadó alanya és az energiaadó-visszaigénylésre jogosult az adóbevallási kötelezettségét elektronikus úton, a külön jogszabályban foglalt módon és technikai feltételekkel teljesíti. [Eatv. 7. § (9) bekezdés]

A vállalkozó (ideértve az anyavállalatot és a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is) a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének elektronikus úton tesz eleget. [Szt. 154/B. § (1) bekezdés]

A társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató a biztosítás megszűnését követően folyósított terhességi-gyermekágyi segélyről és gyermekgondozási díjról a folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját követő 8 napon belül elektronikus úton az OEP által rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon köteles bejelentést tenni az egészségbiztosítónak. [Ebtv. 80. § (4) bekezdés]

Az állami adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról nem értesíti azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására, illetőleg adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy önkéntesen elektronikusan nyújtotta be a bevallását. [Art. 43. § (8) bekezdés]

A külföldi vállalkozás pénzügyi képviselője

Az a külföldi vállalkozás, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági célú letelepedésre nem köteles, belföldi adókötelezettségeinek teljesítésére pénzügyi képviselőt bízhat meg.

A pénzügyi képviselő a külföldi vállalkozás képviseletére irányuló megbízás elfogadásától és a képviselet megszűnésétől számított 15 napon belül az állami adóhatósághoz bejelenti a képviselet elfogadását, illetőleg megszűnését, a külföldi vállalkozás adatait, továbbá a külföldi vállalkozás adóügyeivel összefüggésben nyitott belföldi pénzforgalmi számlaszámát. [Art. 9. § (1) és (3) bekezdés]

A pénzügyi képviselő a képviselt külföldi vállalkozás adóbevallási kötelezettségét elektronikus úton köteles teljesíteni. [Art. 9. § (7) bekezdés]

Az Európai Közösség tagállamában illetőséggel nem bíró adózók

Amennyiben az Európai Közösség tagállamában illetőséggel nem bíró adózó Magyarország területén kíván bevétel- vagy jövedelemszerzésre irányuló tevékenységet végezni, a tevékenységének megkezdése előtt köteles az állami adóhatósághoz elektronikus úton bejelentkezni, majd negyedévenként a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig elektronikus úton, a közigazgatási eljárásban használható elektronikus aláírás alkalmazásával általánosforgalmiadó-bevallást benyújtani. [Art. 8. számú melléklet]

Igazolási kérelem előterjesztése a késedelem kimentésére

A határidők elmulasztása nem minden esetben róható fel a kötelezettségét nem teljesítőnek, ezért annak érdekében, hogy a határidő önhibán kívül bekövetkezett elmulasztáshoz hátrányos következmények ne kapcsolódjanak, az adózó igazolási kérelmet nyújthat be az adóhatósághoz.

Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási kérelmet terjeszthet elő. [Ket. 66. § (1) bekezdés]

Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő nyolc napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított hat hónapon belül lehet előterjeszteni és az igazolási kérelem előterjesztésével egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is, amennyiben ennek feltételei fennállnak. [Ket. 66. § (4)–(5) bekezdés]

Adózási információk - Adózási útmutatók

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.