Adóhatóságok előtti képviselet

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette a törvényes képviselője, vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat, azonban ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy. [Ket. 40. § (1) bekezdés]

Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, vagy a meghatalmazást ügyintézési rendelkezésben kell megtenni. [Ket. 40/A. § (2) bekezdés]

Az adózó az adóhatóság előtti képviselet ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást is adhat és az adóhatósághoz azt bejelentheti. [Art. 7. § (5) bekezdés]

A meghatalmazás a teljes hatósági eljárásra vagy egyes eljárási cselekményekre szólhat. A teljes hatósági eljárásra szóló meghatalmazás kiterjed az eljárással kapcsolatos minden nyilatkozatra és cselekményre, ideértve a biztosítási intézkedést és a végrehajtási eljárást. [Ket. 40/A. § (4)–(5) bekezdés]

✍ Az adóhatóságok előtti képviseletre adott meghatalmazás esetén a bejelentett képviselő az adózó nevében és érdekében eljárhat az adóhatóság előtt a meghatalmazásban megjelölt adóügyek intézése tekintetében. Az adózó ebben az esetben nem köteles személyesen eljárni a meghatalmazásban szereplő ügyekhez tartozó adókötelezettségek teljesítése és a kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, kivéve azokat az eseteket, ahol a személyes eljárás a törvény előírása alapján kötelező, ilyenek például a nyilatkozattétel vagy a tanúvallomás, amelyeknél az adózó személyes meghallgatása szükséges.

Az állami adóhatóság előtti képviselet bejelentése

Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott írásbeli meghatalmazás lehet egyedi esetre (meghatározott ügyre) szóló meghatalmazás, vagy pedig hosszabb távra szóló állandó meghatalmazás.

A képviseletre adott meghatalmazás esetén a meghatalmazott köteles az eredeti meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát az első kapcsolatfelvétel alkalmával az iratokhoz csatolni. [Ket. 40/A. § (1) bekezdés]

Az állami adóhatóság előtt az egyedi esetre szóló képviselet ellátására adható meghatalmazás elkészítéséhez formanyomtatványt nem kötelező alkalmazni, azonban az állami adóhatóság honlapjáról letölthetőek az eseti meghatalmazás elkészítésére felhasználható iratminták.

Az egyedi esetre (meghatározott ügyre) szóló meghatalmazás helyett az adózó állandó meghatalmazást is adhat, amely a meghatalmazottat hosszabb távra, az ügyek és kötelezettségek meghatározott csoportjában (vagy csoportjaiban) állandó jelleggel, meghatározott időpontig, illetve a meghatalmazó vagy pedig a meghatalmazott által történő visszavonásig vagy felmondásig jogosítja képviseletre.

Az állandó meghatalmazás, megbízás a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésén túl az adóhatóság előtti eljárásban akkor érvényes, ha az adózó vagy képviselője azt az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon bejelenti. [Art 7. § (5) bekezdés]

☛ Ha az állandó meghatalmazást, megbízást vagy annak megszűnését az adózó képviselője jelenti be, abban az esetben az adóhatóság a bejelentésről az adózót írásban értesíti. [Art. 7. § (5) bekezdés]

A képviseleti jog keletkezése és megszűnése az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történő bejelentéstől hatályos azzal, hogy a képviseleti jog megszűnésének bejelentése napján a meghatalmazottat még az adóhatósági iratok átvételére jogosult személynek kell tekinteni. [Art. 7. § (5) bekezdés]

✍ Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentéséhez rendszeresített nyomtatvány kitöltése (VAMO) az állami adóhatóság internetes honlapján található nyomtatványkitöltő programmal lehetséges, továbbá az állandó meghatalmazás bejelentését a meghatalmazó illetékessége szerinti adóigazgatóságához kizárólag postai úton vagy az ügyfélszolgálatokon személyesen lehet megtenni, annak elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Az állami adóhatóság előtti eljárásban az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás hatályosságának kezdete az állandó meghatalmazás postai beküldése esetén az állami adóhatósághoz történő beérkezés napja, személyes benyújtás esetén pedig a benyújtás dátuma.

✍ A képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás hatályosságának kezdő időpontjaként a nyomtatványon az adóhatósághoz történő beérkezés napjánál, illetve a személyes benyújtás dátumánál későbbi időpont is megjelölhető.

Az adózó az eseti, illetve az állandó meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását haladéktalanul köteles bejelenteni az adóhatósághoz, illetve a képviseleti jog megszűnését a meghatalmazott, megbízott is bejelentheti az adóhatóságnál. [Art. 7. § (5) bekezdés]

Az adóügyek elektronikus intézése képviselet útján

Az elektronikus bevallásra kötelezett adózó az állami adóhatósághoz teljesítendő valamennyi bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, valamint a fizetési könnyítési és adómérséklési tárgyú kérelmének előterjesztését, továbbá adóhatósági igazolás kiadására irányuló kérelmének előterjesztését elektronikus úton köteles teljesíteni. [Art. 175. § (9) bekezdés]

A havi rendszerességű adó- és járulékbevallásra, valamint az általános forgalmi adó esetében az összesítő jelentés, továbbá az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett adózó az első ilyen kötelezettségének keletkezése időpontjától elektronikus bevallásra kötelezett adózónak minősül. [Art. 175. § (9) bekezdés]

Az elektronikus bevallásra nem kötelezett adózóknak is lehetőségük van adóügyeik elektronikus úton történő intézésére, esetükben az előzetes ügyfélkapus regisztráció után a képviselet bejelentésére csak abban az esetben van szükség, ha az adóügyeket nem saját maguk, hanem állandó képviselőjük útján kívánják intézni, ekkor a megbízott képviselő köteles a bejelentést papír alapon benyújtani.

Ha az adózó állandó meghatalmazással, megbízással rendelkező képviselője útján elektronikus úton teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, abban az esetben az állandó meghatalmazott vagy megbízott a megbízást követő 8 napon belül köteles az adóhatósághoz bejelenteni a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát. [Art. 17. § (5) bekezdés]

A képviselő az előző bekezdésben meghatározott időn belül, de legkésőbb az adóügy első elektronikus intézésének időpontját megelőző munkanapon az adóhatóságnál erre a célra rendszeresített papír alapú nyomtatványon köteles bejelenteni képviseleti jogosultságát az állami adóhatósághoz, illetve azt, hogy képviseleti jogosultsága mely adóügyek intézésére terjed ki. [47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet 3. § (5) bekezdés]

✍ A nyomtatványt (T180) kizárólag papír alapon lehet benyújtani postai úton vagy az állami adóhatóság ügyfélszolgálatán személyesen, kivéve, ha a bejelentő magánszemély adózóként a saját maga regisztrációját jelenti be, mert saját maga kívánja az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeit teljesíteni, ebben az esetben a bejelentés elektronikus úton is benyújtható.

A bejelentés alapján az adóhatóság a képviselőt nyilvántartásba veszi, és erről az adózót haladéktalanul értesíti. [47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet 3. § (7) bekezdés]

Az adózó képviseletére jogosult személyek

A magánszemélyt az adóhatóság és az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium előtt, amennyiben nem kíván személyesen eljárni, abban az esetben képviselheti törvényes képviselője (szülő, gyám, illetve gondnok), a képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvvizsgáló, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, illetve környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy, továbbá közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján más nagykorú személy is. [Art. 7. § (1) bekezdés]

Az egyéni vállalkozó magánszemélyt az adóhatóság és az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium előtt az előzőeken kívül a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is képviselheti. [Art. 7. § (1) bekezdés]

A jogi személyt és a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezeteket az adóhatóság és az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium előtt a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkező személy (vezető tisztségviselő, cégvezető, elnök, felszámoló, végelszámoló) vagy munkaviszonyban álló jogtanácsos, a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott, megbízás alapján eljáró jogtanácsos, továbbá ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvvizsgáló, könyvelő, továbbá számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja, valamint kizárólag környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is képviselheti. [Art. 7. § (2) bekezdés]

Képviselet az adóhatósági ellenőrzések alkalmával

Az adóhatósági ellenőrzések során az adózó a legtöbb esetben maga dönthet arról, hogy személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján kíván eljárni, továbbá dönthet úgy is, hogy a jogai érvényesülésének legteljesebb biztosítása érdekében képviselőjével együttesen jár el az adott ügyben.

✍ A képviselő elvégzi mindazokat az eljárási cselekményeket, amelyeket az adózó végezne, például bizonyítékot terjeszthet elő, illetve részt vehet az eljárási cselekményeken, például tárgyaláson, szemlén, amelyen az adózó jogosult vagy köteles megjelenni.

Ha az ügyfél nem személyesen jár el, az adóhatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát az eljárás minden szakaszában köteles megvizsgálni. [Ket. 40. § (2) bekezdés]

Írásbeli meghatalmazás esetén a meghatalmazott köteles eredeti meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát az első kapcsolatfelvétel alkalmával az iratokhoz csatolni. [Ket. 40/A. § (1) bekezdés]

✍ Az írásbeli meghatalmazásból ki kell tűnnie a képviselő,és a képviselt személyének, a megteendő jognyilatkozat tárgyának, továbbá annak, hogy a képviseleti jog melyik ügyre vagy az adott ügyön belül melyik eljárási cselekmény(ek)re terjed ki.

Amennyiben a természetes személy ismeretlen helyen tartózkodik vagy nem tud az ügyben eljárni és nincs törvényes képviselője vagy meghatalmazottja, az eljáró hatóság az erre vonatkozó iratok csatolásával a gyámhatóságnál ügygondnok kötelező kirendelését kezdeményezi vagy ha törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi, maga gondoskodik az ügygondnok kirendeléséről. [Ket. 40. § (5) bekezdés]

Képviselet az önkormányzati adóhatóságok előtt

Az állami adóhatóság és az egyes önkormányzati adóhatóságok felé az adózó jogos képviseletének bejelentését jelenleg minden esetben külön-külön papír alapon kell teljesíteni.

A Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztálya 2013. január 1-jétől a helyiadó-folyószámla lekérdezhetősége mellett a kormányzati ügyfélkapu szolgáltatáson keresztül biztosítja a helyi iparűzési adó és idegenforgalmi adó bevallásainak elektronikus benyújthatóságát, amelyet előzetes regisztrációt követően az önkormányzati adóhatóság előtt az adózó képviseletére jogosult személy is teljesíthet.

A hibátlanul kitöltött meghatalmazás űrlapot ki kell nyomtatni, majd a bejelenteni kívánt képviselő és a meghatalmazó által együttesen aláírva be kell küldeni a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályának címére.

A meghatalmazásnak az önkormányzati adóhatósághoz történő beérkezését követően a meghatalmazó értesítést kap a feldolgozásról, majd az igényelt szolgáltatás aktiválását és később annak visszavonását a megbízó elektronikus úton is tudja elvégezni.

Magyar nyelvű oldalak - Szolgáltatások

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.